UJeremiya 21:2

UJeremiya 21:2 ZUL59

“Ake usibuzele kuJehova, ngokuba uNebukadinesari inkosi yaseBabele usihlasele; mhlawumbe uJehova angenza kithi njengazo zonke izimangaliso zakhe ukuba akhuphuke, asuke kithi.”
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share