UJeremiya 21:10

UJeremiya 21:10 ZUL59

Ngokuba ngibhekise ubuso bami kulo muzi kube kubi, kungabi kuhle, usho uJehova; uyakunikelwa esandleni senkosi yaseBabele, iwushise ngomlilo.’
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share