UJeremiya 21:1

UJeremiya 21:1 ZUL59

Izwi elafika kuJeremiya, livela kuJehova, ekuthumeni kwenkosi uSedekiya uPhashuri indodana kaMalikhiya noZefaniya indodana kaMahaseya, umpristi, kuye ethi
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share