UJeremiya 20
ZUL59

UJeremiya 20

20
1 # Jer. 38:1 UPhashuri indodana ka-Imeri umpristi owayengumbonisi omkhulu endlini kaJehova wamuzwa uJeremiya eprofetha ngalezo zinto. 2#Jer. 29:26; 37:15UPhashuri wamshaya uJeremiya umprofethi, wamfaka esitokisini* esasingasesangweni lasenhla lakwaBenjamini elalingasendlini kaJehova. 3Kwathi ngakusasa uPhashuri wamkhipha uJeremiya esitokisini. UJeremiya wayesethi kuye: “UJehova akabizanga igama lakho ngokuthi uPhashuri kepha uMagori Misabibi.* 4Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: ‘Bheka, ngiyakukwenza ukuba ube luvalo kuwe uqobo nakubo bonke abangane bakho; bayakuwa ngenkemba yezitha zabo, amehlo akho akubone; ngiyakunikela wonke uJuda esandleni senkosi yaseBabele, ibathumbele eBabele, ibabulale ngenkemba. 5#2 AmaKh. 20:17; Isaya 39:6; Jer. 15:13; 17:3Futhi ngiyakunikela yonke imfuyo yalo muzi, nayo yonke imisebenzi yawo, nakho konke kwawo okuyigugu, yebo, yonke ingcebo yamakhosi akwaJuda esandleni sezitha zabo, ziyiphange, ziyithathe, ziyiyise eBabele. 6Nawe Phashuri nabo bonke abahlala endlini yakho niyakuthunjwa; uyakufika eBabele, kepha uyakufela khona, umbelwe khona, wena nabo bonke abangane bakho oprofethe kubo amanga.’ ”
Ukukhala kukaJeremiya
7 # Jer. 1:6 Wangiyenga, Jehova, ngayengeka;
wawunamandla kunami, wangahlula.
Ngibe yinhlekiso usuku lonke,
bonke bangiklolodela.
8Njalo lapho ngikhuluma, ngiyakhala,
ngimemeza ngobudlova nokubhubhisa,
lokhu izwi likaNkulunkulu lenziwa
ihlazo nenhlekiso kimi usuku lonke.
9Lapho ngithi:
“Angisayikumkhumbula,
ngingasakhulumi egameni lakhe,”
kusenhliziyweni yami njengomlilo oshisayo,
uvalelwe emathanjeni ami;
ngikhathele ukubekezela, angikwazi.
10 # AmaH. 31:13 Ngizwile ukuhleba kwabaningi:
“Luvalo nxazonke.
Mmangalele! Masimmangalele!”
Bonke abangane bami bayalinda ukuwa kwami.
“Mhlawumbe angayengwa, simahlule,
siziphindisele kuye.”
11 # Jer. 15:20; 17:18; 23:40 Kepha uJehova unami njengeqhawe elesabisayo;
ngalokho abangizingelayo bayakukhubeka,
bangangahluli;
bayakuba namahloni kakhulu,
ngokuba abenzanga ngokuhlakanipha,
nehlazo labo eliphakade aliyikukhohlakala.
12 # 1 Sam. 16:7; AmaH. 7:9; Jer. 11:20; 17:10 Kepha, Jehova Sebawoti,
ovivinya olungileyo,
obona izinso nenhliziyo,
mangibone ukuphindisela kwakho kubo,
ngokuba ngikwambulele indaba yami.
13Hlabelelani kuJehova,
nimdumise uJehova,
ngokuba wophula umphefumulo wompofu esandleni sababi.
14 # Jobe 3:1; 10:18; Jer. 15:10 Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo;
usuku umame angizala ngalo malungabusiswa.
15Makaqalekiswe umuntu owabika kubaba, ethi:
“Uzalelwe umntwana wesilisa,”
emthokozisa nokumthokozisa.
16 # Gen. 19:24; Isaya 13:19; Jer. 50:40; Hez. 16:49; Hos. 11:8; Am. 4:11; Luk. 17:29; Juda 7 Lowo muntu makabe njengemizi
uJehova ayigumbuqela engazisoli,
ezwe ukukhala ekuseni
nokumemeza ngesikhathi sasemini,
17ngokuba akangibulalanga esiswini,
umame waze waba yithuna lami,
nesisu sakhe saba sikhulelwe njalo.
18Ngaphumelani esiswini
ukuba ngibone umshikashika nosizi,
ukuze izinsuku zami ziphele ngamahloni na?

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE