EkaJakobe 1
ZUL59

EkaJakobe 1

1
Isibingelelo
1 # Joh. 7:35 UJakobe, inceku kaNkulunkulu neyeNkosi uJesu Kristu, uyakhonza kuzo izizwe eziyishumi nambili ezihlakazekileyo.
Ukuyala ngezilingo
2 # 1 Pet. 1:6 Bazalwane bami, nxa nehlelwa yizilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa, 3#Rom. 5:3nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. 4Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo, ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho. 5#1 AmaKh. 3:5; IzA. 2:3; Jer. 29:12; Math. 7:7; Jak. 5:13Uma-ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi, khona uyakuphiwa. 6#Math. 21:21; Mark. 11:24; Joh. 14:13Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho; ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa, ligujiswa ngumoya. 7Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho yiNkosi, 8#Jak. 4:8umuntu onhliziyombili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke.
9 # Jak. 2:5 Umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe, 10#AmaH. 103:15; Isaya 40:6; 2 Kor. 12:9; 1 Pet. 1:24kepha oyisicebi makazincome ngobuphansi bakhe, ngokuba njengembali yotshani uyakudlula. 11#1 Joh. 2:17Ngokuba ilanga liphuma libalele, libunisa utshani, imbali yabo iwele phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale; kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso.
12 # Math. 10:22; 2 Thim. 4:7; 1 Pet. 3:14; IsAmb. 2:10 Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni; ngokuba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo.
13Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi: “Ngiyengwa nguNkulunkulu,” ngokuba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi, naye uqobo akayengi muntu. 14#Rom. 7:7Kepha yilowo nalowo uyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko, ehungwa; 15#Rom. 6:23uma inkanuko isithathile, ibeletha isono; nesono sesiphelelisiwe, sizala ukufa.
16Ningadukiswa, bazalwane bami abathandekayo. 17#Joh. 3:27; 1 Kor. 4:7; 1 Joh. 1:5Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuYise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nasithunzi sokuphenduka. 18#Joh. 1:13; 1 Kor. 4:15; 1 Pet. 1:23; IsAmb. 14:4Ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso, ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe.
Ukuyala ngokukholwa okunezenzo
19 # IzA. 17:27; Jak. 3:1,13 Niyakwazi lokho, bazalwane bami abathandekayo. Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela; 20ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. 21#Luk. 8:11,15; Rom. 1:16; 13:12; Kol. 3:8; 1 Pet. 2:1Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu.
22 # Math. 7:21,24; Luk. 11:28; Rom. 2:13; 1 Joh. 3:7 Yibani ngabalenzayo izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela, nizikhohlisa. 23#Math. 7:26Ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni; 24ngokuba uyazibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. 25#Joh. 8:31; 13:17; Rom. 8:2; Jak. 2:12Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiye ozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lowo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe.
26 # AmaH. 39:1; 1 Pet. 3:10 Uma umuntu esho ukuthi uyikholwa, engabophi ulimi lwakhe kungathi ngetomu kodwa ekhohlisa inhliziyo yakhe, ukukhonza kwalowo kuyize. 27#Jobe 31:16; Isaya 58:6; Math. 25:35; Joh. 17:15; Rom. 12:2Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuzigcina kungabi yicala lokwezwe.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE