U-Isaya 52:12

U-Isaya 52:12 ZUL59

Ngokuba aniyikuphuma ngokushesha, ningahambi ngokubaleka, ngokuba uJehova uyakuhamba phambi kwenu, noNkulunkulu ka-Israyeli uyakuba semva kwenu.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share