U-Isaya 52:11

U-Isaya 52:11 ZUL59

Mukani, mukani, niphume lapha, ningathinti okungcolileyo, niphume phakathi kwalo, nizihlambulule nina eniphatha izitsha zikaJehova.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share