U-Isaya 45
ZUL59

U-Isaya 45

45
1 # Ezra 1:1 “Usho kanje uJehova kogcotshiweyo wakhe, kuKoresi,
osandla sakhe sokunene ngisibambile
ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe,
ngithukulule izinkalo zamakhosi,
ngivule iminyango phambi kwakhe,
amasango angabe esavalwa.
2Mina ngiyakuhamba phambi kwakho,
ngihlelembe amagebhugebhu,
ngaphule izivalo zethusi,
nginqume imigoqo yensimbi.
3Ngiyakukunika ingcebo yobumnyama,
nemfuyo ethukusiweyo ezindaweni ezisithekileyo,
ukuba wazi ukuthi nginguJehova
okubiza ngegama lakho,
uNkulunkulu ka-Israyeli.
4Ngenxa yenceku yami uJakobe,
u-Israyeli okhethiweyo wami,
ngikubizile ngegama lakho,
ngikunikile igama lodumo, ungakangazi.
5 # Dut. 4:35; 32:39; Isaya 37:16; 43:10; 44:6,8; 46:9; Joweli 2:27 Mina nginguJehova, akakho omunye;
ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu;
ngiyakubhincisa ungakangazi,
6 # Isaya 59:10 ukuze bazi kusukela empumalanga nasentshonalanga
ukuthi akakho ngaphandle kwami;
mina nginguJehova, akakho omunye;
7 # Isaya 31:2; Am. 3:6 yimi engenza ukukhanya nengidala ubumnyama,
ngenza ukuthula, ngidala okubi;
nginguJehova owenza konke lokho.
8 # AmaH. 85:11; Hos. 10:12 “Consani, mazulu, phezulu,
amafu athuntulule ukulunga;
umhlaba mawuvuleke,
kuthelwe ukusindiswa,
kumile nokulunga;
mina Jehova ngikudalile.
9 # Isaya 29:16; Rom. 9:20 “Wo kuye olwa noMenzi,
udengezi phakathi kwezindengezi zomhlaba!
Ibumba liyakusho kolibumbayo ukuthi:
‘Wenzani na?’
nomsebenzi wakho ukuthi:
‘Akanazo izandla,’ na?
10Wo kuye osho kuyise ukuthi:
‘Uzalani na?’
nakowesifazane ukuthi:
‘Unemihelo ngani na?’
11“Usho kanje uJehova,
oNgcwele ka-Israyeli noMenzi wakhe, uthi:
Ningibuza ngezinto ezizayo, ngabantwana bami,
ningiyaleze ngomsebenzi wezandla zami, na?
12 # Isaya 40:22; 42:5; 44:24 Yimi engiwenzile umhlaba,
ngadala abantu phezu kwawo;
mina ngezandla zami ngeneka izulu,
nebandla lalo lonke ngiliyalezile.
13 # Isaya 44:28 Mina ngimvusile lona ngokulunga;
ngiyakuhlelemba zonke izindlela zakhe;
yena uyakuwakha umuzi wami,
avumele abathunjwa bami ukuba bahambe,
kungabi ngenkokhelo nangesipho,
usho uJehova Sebawoti.”
U-Israyeli ungufakazi kuzo izizwe zonke
14 # Isaya 43:3 Usho kanje uJehova, uthi:
“Okukhandlekelweyo kwaseGibithe
nokuzuziweyo kwaseKushe,
nangamaSheba, abantu abade,
kuyakungena kuwe,
kube ngokwakho;
bayakukulandela, bafike beboshwe
ngamaketanga,
bakhothamele kuwe, bakhuleke kuwe, bathi:
‘UNkulunkulu ukuwe kuphela,
akakho omunye,
akakho ngaphandle kukaNkulunkulu.’ ”
15 # Jobe 11:7; Rom. 11:33 Impela unguNkulunkulu ozifihlayo,
wena Nkulunkulu, Msindisi.
16 # Isaya 42:17; 44:9 Bayakujabha, babe namahloni bonke
kanyekanye;
bayakuhamba benamahloni bonke abenza izithombe.
17Kepha u-Israyeli uyakusindiswa nguJehova
ngokusindiswa okuphakade;
aniyikujabha, aniyikuba namahloni
kuze kube phakade.
18Ngokuba usho kanje uJehova,
owalidala izulu, onguNkulunkulu,
owawubumba umhlaba, wawenza,
wawumisa, engawudalelanga ize,
wawubumba ukuba kuhlalwe kuwo, uthi:
“NginguJehova, akakho omunye.
19 # Dut. 30:11; Isaya 48:16; Joh. 18:20 Angikhulumanga ekusithekeni,
endaweni emnyama emhlabeni;
angishongo enzalweni kaJakobe ukuthi:
‘Ngifuneni ngeze.’
Mina Jehova ngikhuluma ukulunga,
ngimemezela okuqotho.
20 # AbAhl. 10:14; Isaya 44:18; 46:7 “Buthanani nize,
nisondelane ndawonye
nina bakhululekileyo bezizwe;
abawuthwala umuthi wezithombe zabo ezibaziweyo abanakwazi,
bakhuleka kunkulunkulu ongenakusindisa.
21 # Isaya 41:22; 43:9 Kumemezeleni, nikuveze;
yebo, balulekane kanyekanye.
Ngubani owakuzwisa lokhu endulo,
wakumemezela kwasesikhathini samandulo na?
Akusimina Jehova na?
Akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami,
uNkulunkulu olungileyo noMsindisi,
akakho ngaphandle kwami.
22 # AmaH. 22:27 “Phendukelani kini, nisindiswe,
nonke nina majukujuku omhlaba,
ngokuba nginguNkulunkulu,
akakho omunye.
23 # Isaya 19:18; Rom. 14:11; Fil. 2:9 Ngizifungile mina,
kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga,
aliyikubuya,
lokuthi: Kimina ayakuguqa onke amadolo,
nezilimi zonke ziyakufunga.
24 # Isaya 41:11 Kuyakuthiwa:
‘KuJehova kuphela
nginokulunga namandla.’ ”
Bayakufika kuye,
bajabhe bonke abamvuthelayo.
25KuJehova yonke inzalo kaJakobe yakwa-Israyeli
iyakulungisiswa, ibe nodumo.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE