U-Isaya 35:8

U-Isaya 35:8 ZUL59

Kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa iNdlela Yobungcwele; ongcolileyo akayikuhamba ngayo, kepha iyakuba ngeyabantu bakhe; abahamba ngayo, noma beyiziwula, abayikuduka kuyo.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share