UHoseya 1:7

UHoseya 1:7 ZUL59

Kepha indlu yakwaJuda ngiyakuyihawukela, ngibasindise ngoJehova uNkulunkulu wabo, ngingabasindisi ngomnsalo, nangenkemba, nangokulwa, nangamahhashi, nangabamahhashi.”
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share