UHoseya 1:6

UHoseya 1:6 ZUL59

Wabuye wakhulelwa, wazala indodakazi. Wayesethi uJehova kuye: “Qamba igama layo ngokuthi uLo Ruhama,* ngokuba angisayikuyihawukela indlu yakwa-Israyeli ukuba ngibathethelele.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share