UHoseya 1:2

UHoseya 1:2 ZUL59

Lapho uJehova eqala ukukhuluma ngoHoseya, uJehova wathi kuHoseya: “Hamba uzithathele umfazi ophingayo nabantwana bophingayo, ngokuba izwe liyaphinga nokuphinga ngokungamlandeli uJehova.”
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to UHoseya 1:2