UHoseya 1:11

UHoseya 1:11 ZUL59

Abantwana bakwaJuda nabantwana bakwa-Israyeli bayakubuthana ndawonye, bazimisele inhloko ibe nye, bakhuphuke ezweni, ngokuba luyakuba lukhulu usuku lukaJizreyeli.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share