UHoseya 1:1

UHoseya 1:1 ZUL59

Izwi likaJehova elafika kuHoseya indodana kaBeri ezinsukwini zawo-Uziya, noJothamu, no-Ahazi, noHezekiya, amakhosi akwaJuda, nasezinsukwini zikaJerobowamu indodana kaJowashi, inkosi yakwa-Israyeli.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share