KwabaseKolose 4
ZUL59

KwabaseKolose 4

4
Ukuqinisela ekukhulekeni
1 # Lev. 25:43; Jobe 31:13; Ef. 6:9; Filem. 16 Makhosi, zenzeleni izinceku zenu okulungileyo nokufaneleyo; nazi ukuthi nani nineNkosi ezulwini.
2 # Luk. 18:1; IzE. 1:14; Rom. 12:12; Ef. 6:18; Fil. 4:6 Qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga. 3#IzE. 28:16,20; Rom. 15:30; 1 Kor. 4:1; 16:9; Kol. 1:26; 1 Thes. 5:25; 2 Thes. 3:1Nathi nisikhulekele, ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo, 4ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. 5#Ef. 5:15; 1 Thes. 4:12Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle, nithengisise isikhathi. 6#Mark. 9:50; Ef. 4:20; 1 Pet. 3:15Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyolisiwe ngosawoti, ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu.
OThikhiku no-Onesimu
7 # Ef. 6:21 Konke okuqondene nami uyakunazisa khona uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo oyinceku kanye nami eNkosini, 8engimthumile kini ngakho lokhu ukuba nazi ukuthi sihlezi kanjani, aduduze izinhliziyo zenu, 9#Filem. 10kanye no-Onesimu, umzalwane okholekileyo nothandekayo, ongomunye wakini; bazakunazisa konke okwalapha.
Isigcino
10 # IzE. 4:36; 15:37; 19:29; 27:2; Filem. 24; 1 Pet. 5:13 Uyakhonza kini u-Aristarku oyisiboshwa kanye nami, noMarku umzala kaBarnaba, enayalezwa ngaye – uma efika kini mamukeleni – 11noJesu othiwa uJustu; yibo bodwa abangabokusoka abasebenzela umbuso kaNkulunkulu kanye nami, abakade beyinduduzo kimi. 12#Kol. 1:7; Filem. 23Uyakhonza kini u-Ephafra ongomunye wakini, inceku kaKristu Jesu, enilwela njalo emikhulekweni, ukuze nime niphelele niqinisekile entandweni yonke kaNkulunkulu. 13Ngokuba ngingufakazi wakhe wokuthi uyanisebenzela kakhulu nina, nabaseLawodikeya, nabaseHiyerapholi. 14#2 Thim. 4:10Uyakhonza kini uLuka inyanga ethandekayo, noDema. 15Khonzani kubazalwane abaseLawodikeya, nakuNimfa, nasebandleni lakwakhe.
16 # 1 Thes. 5:27 Nxa le ncwadi isifundiwe kini, bhekani ukuba ifundwe nasebandleni labaseLawodikeya; nani niyifunde leyo evela eLawodikeya.
17 # Rom. 12:7; Filem. 2 Nimtshele u-Arkiphu, nithi: “Qaphela inkonzo oyitholile eNkosini, ukuze uyifeze.”
18 # 1 Kor. 16:21; 2 Thes. 3:17; Heb. 13:3 Yilokhu ukukhonza kwami ngesandla sami, mina Pawulu. Khumbulani izibopho zami. Umusa mawube nani.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE