2 kuThimothewu 1
ZUL59

2 kuThimothewu 1

1
Isibingelelo
1UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu ngokwesithembiso sokuphila okukuKristu Jesu, 2#1 Thim. 1:2kuThimothewu, umntwana othandekayo: Makube kuwe umusa, nobubele, nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu iNkosi yethu.
UPawulu umvusa uThimothewu ukuba aqine ekulweleni ivangeli
3 # IzE. 23:1; 24:14; Ef. 1:16; Fil. 1:3; 3:5; 1 Thes. 1:2; 3:10 Ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzayo kusukela kokhokho ngonembeza omhlophe, njengalokhu ngikukhumbula ngokungaphezi emikhulekweni yami ubusuku nemini, 4ngilangazelela ukukubona, ngikhumbula izinyembezi zakho, ukuze ngigcwaliswe ngentokozo, 5#IzE. 16:1ngikhunjuzwe ukukholwa okungenakuzenzisa okukuwe, okwahlala kuqala kunyokokhulu uLowisi nakunyoko uYunisi, yebo, ngiyethemba, nakuwena. 6#1 Thim. 4:14Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. 7#Rom. 8:15Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kepha owamandla, nowothando, nowokuzikhuza.
8 # Rom. 1:16; Fil. 4:14; 2 Thim. 2:3 Ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi ngeNkosi yethu nangami, isiboshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu 9#Rom. 9:11; Ef. 1:4; Thith. 1:2; 3:4owasisindisa, wasibiza ngobizo olungcwele, kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa, esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izikhathi, 10#Isaya 25:8; 1 Kor. 15:55; Kol. 1:26; Heb. 2:14kepha osubonakalisiwe manje ngokubonakala koMsindisi wethu uKristu Jesu, owachitha ukufa, walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli, 11#IzE. 9:15; 13:2; 22:21; Gal. 1:15; 2:8; Ef. 3:8; 1 Thim. 2:7engamiselwa lona ukuba ngibe ngummemezeli, nomphostoli, nomfundisi; 12#AmaH. 16:5; Ef. 3:1; Fil. 1:6ngaleso sizathu ngiyahlupheka nangalokhu, kepha anginamahloni, ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye, ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye, kuze kube yilolo suku.
13 # 2 Thim. 2:2; 3:14 Isibonelo samazwi aphilayo masibe yilawo owawezwa kimi ngokukholwa nangothando olukuKristu Jesu; 14#1 Kor. 3:16; 1 Thim. 6:20okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngoMoya oNgcwele ohlala kithi.
15 # 2 Thim. 4:10,16 Uyazi lokhu ukuthi bonke abase-Asiya bangifulathele, abaphakathi kwabo ngoFigelu noHermogene.
16 # Math. 25:36; 2 Thim. 4:19 INkosi mayinike indlu ka-Onesiforu umusa, ngokuba wangihlumelela kaningi, wayengenamahloni ngeketanga lami, 17#IzE. 28:30kepha esefikile eRoma wangifunisisa, wangifumana – 18#Math. 5:7; Juda 21iNkosi mayimnike ukuba athole ububele eNkosini ngalolo suku – konke akhonza ngakho e-Efesu uyakwazi wena kakhulu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE