2 kwabaseThesalonika 3
ZUL59

2 kwabaseThesalonika 3

3
Izicelo nezifiso neziluleko zikaPawulu
1 # Ef. 6:18; Kol. 4:3; 1 Thes. 5:25 Elokugcina, bazalwane, sikhulekeleni ukuba izwi leNkosi likhawuleze, lidunyiswe, njengalokhu kunjalo nakini, 2#Rom. 10:16; 15:30nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi; ngokuba ukukholwa akusikho okwabo bonke. 3#Joh. 17:12,15; 1 Kor. 1:9; 10:13; 1 Thes. 5:24Kepha iNkosi ithembekile, eyakuniqinisa, inilondoloze komubi. 4#2 Kor. 7:16Siyethemba eNkosini ngani ukuthi lokhu esiniyala ngakho niyakwenza nokuthi nizakukwenza. 5Kepha iNkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni lukaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu.
6 # Rom. 16:17; 1 Kor. 5:9; 1 Thes. 5:14; Thith. 3:10; 2 Joh. 10 Kodwa siyaniyala, bazalwane, egameni leNkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele, bengahambi ngomyalo eniwamukele kithina. 7#1 Kor. 11:1; 1 Thes. 1:6; 2:9Ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani, ngokuba asihambanga ngokungafanele phakathi kwenu, 8#IzE. 18:3; 20:34; 2 Kor. 11:9asidlanga sinkwa samuntu ngesihle, kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhathazeka, sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi muntu kini, 9#Math. 10:10; 1 Kor. 4:16; 9:4; Fil. 3:17; 1 Thes. 2:7,10; 1 Thim. 5:18kungengokuba singenalo ilungelo, kodwa ukuze sizinikele sibe yisibonelo kini sokuba nisilingise. 10Ngokuba nalapho sisekini, saniyala ngalokhu ukuthi: “Uma umuntu engathandi ukusebenza, makangadli.”
11Ngokuba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele, bengasebenzi lutho, kepha benza okuyize nje; 12#Ef. 4:28; 1 Thes. 4:11abanjalo siyabayala sibaluleka eNkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula, badle esabo isinkwa. 13#Gal. 6:9Kepha nina bazalwane, ningadinwa ngukwenza okuhle.
14 # Math. 18:18 Uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ningahlanganyeli naye, ukuze abe namahloni; 15#Gal. 6:1kepha ningamphathisi okwesitha, kodwa mlulekeni njengomzalwane.
16 # Rom. 15:33; 1 Thes. 5:23 Kepha iNkosi yokuthula uqobo mayiniphe ukuthula ngezikhathi zonke nangezindlela zonke. INkosi mayibe nani nonke.
Isigcino
17 # 1 Kor. 16:21; Kol. 4:18 Ngiyakhonza ngesandla sami mina Pawulu, okuluphawu ezincwadini zonke; ngiloba kanjalo.
18Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE