2 kaJohane 1:1

2 kaJohane 1:1 ZUL59

Ilunga kuyo inkosikazi ekhethiweyo nabantwana bayo, engibathanda ngeqiniso, kungeyimi ngedwa kodwa nabo bonke abalaziyo iqiniso
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share