Wúlúfè 1
MHB

Wúlúfè 1

1
Ìlímílɛ̀ wà e kɛ̀ì mìà o ló Móà
1-2Kɛ mɛ̀ĩ́-sà-ɓo mìà o tiã́ líé sí pìà Éézɛ̀lɛ̀ sɛ̀lɛ̀ káa, lɔ̀ɔ e dà sɛ́lɛ́ e kília yi. Lɛ̀ e kɛ kília, gɔ̃ doó lɛ́ e kɛ gó pìà Bɛ́féléhɛ̃́ɛ̃̀ pɛ̀lɛ̀ yí Zúdà sɛ̀lɛ̀ yí, lɛ́ e kɛ Ífélétà-mi káa e wɛ̀lɛ̀ e ló Móà sɛ̀lɛ̀ yí wà e na, ɛ̃́ɛ̃́ à gbe nì pèèlɛɛ o ka. Gɔ̃́ e kília tɔ́ lɛ́ Ìlímílɛ̀ wáà à na sì Nìómì, ɛ̃́ɛ̃́ a gbe nì pèèlɛɛ wáà o sì Málɔ̀ũ wà Kílíɔ̃̀. Lɛ̀ o kɛ yía, 3Ìlímílɛ̀ e ga, lɛ́ Nìómì wà e gbe nì pèèlɛɛ o tóa. 4À gbe nìa o Móà loà pèèlɛ lɛ́ o kɛ Ɔ́pà wà Wúlúfè o káa sí lee ká. Yé kɛ̀ɛ̀ vũ̀doó e diea, 5Málɔ̀ũ wà Kílíɔ̃̀ o ga, lɛ́ Nìómì e tó gbaa e doó ká, ɓii kɛ à dɛ̃ wà à gbe nì wàa ga.
Nìómì wà Wúlúfè o ló o mɛ̀ĩ́ Bɛ́féléhɛ̃́ɛ̃̀
6Yé lúó zàale e diea, Nìómì a ma Móà sɛ̀lɛ̀ yí kélɛ̀, Yàwɛ áà lúà kpɔ́ à mia nì mɔ̀ wà ta pɛ̀ áà li gbaa. A mɔ́ɔ̀ e dìè pɛ̀ kɛ e gó Móà sɛ̀lɛ̀ yi wà e gbe na nì pèèlɛ ka. 7Lɛ̀ o gbɛ̃̀ gbaa zuù wáà lò Zúdàà, 8Nìómì a gèe o lɛ̀ɛ, “Kà lo ka pà ka lèe nì píé. Yàwɛ é kɛ ka píé lɛ̀ zí kaà ka zò kɛ à ká m píé é dàa m mìà nì lɛ́ o gaa bàa ká. 9Ɛ̃́ɛ̃́ kà gó Yàwɛ é zi kɛ ɓe zeĩ́ ká gɔ̃ sí ka dìè kà é kɛ ɓe.”
Yelɛ́ Nìómì e o bè mi o gbɛ̃̀ wáà gbóó ɓoa. 10Lɛ́ wa gèe à lɛ̀ɛ, “Gbàaò! Kɔ̀à ɓi nì kɔ́à ló lóò i mìà nì píé.”
11Kɛɛ Nìómì a gèe o lɛ̀ɛ, “M̀ nɔ́ɔ̀ɓé, ka ló ka mɛ̀ĩ̀. Mɛ́ káá mɔ̀ɔ tó ɓóò m píé? Káà yí dɔ ḿm̀ bɛ̀i à mɔ̀ ḿ nɛ́ gɔ̃zɛ̀ ye zeĩ́ kɛ ká o sí? 12Kà ló ka mɛ̀ĩ̀ ka pà, maà kɛ kòlò kɛ ḿ gɔ̃ sí gbaa. É kɛ bɛ̃̀ɛ̃ à kɛ zì lɛ ɓe ḿ gɔ̃ sí bĩ́ã bà ḿ nɛ́ gɔ̃zɛ̀ yea, 13káà lo dɔɔ̀ wà lúó gɛ̀nɛ̀ ó fàa? Káà ló tèáà gɔ̃ gbɛɛ síìi mɔ̀ o wɛ̃́ĩ̀? Gbàaò! M̀ nɔ́ɔ̀ɓé, káà yí dɔ lɛ̀ɛ́ bɛ̀i kɛɛ. Lɛ nyɔ́ɔ̀ɔ m mɔ̀ e dieá ka là ɓii Yàwɛ aà é ko gbɛ̃̀ m mɔ̀.”
14Zéniía, o gbɛ̃̀ wáà gbóó ɓo. Ɔ́pà e e dɛ̃ lèe bè mi, lɛ́ a làapíé dà, áà yɛ́ e zí áà lò e pàa. Kɛɛ Wúlúfè e tó Nìómì píé. 15Lɛ̀ e kɛ kília, Nìómì a gèe Wúlúfè lɛ̀ɛ, “Lɛ̀ gɛ̃̀, i ɓɛ́ɛ mì aà ló e mìà nì píé, ɛ̃́ɛ̃́ wà Wálà nìa o píé, ɓi bɛ̃̀ɛ̃ ì yɛ́ i zí í tóá píé nɔ́ kíli.”
16Kɛɛ Wúlúfè a gèe Nìómì lɛ̀ɛ, “Yékɛ̀ í m yí lúó tò i píé pìà, ɛ̃́ɛ̃́ ɓáa gèe ḿ gó i pìè. Lɛ̀ i lo lóò à mɔ̀ɔ, lɛ́ m̀ lo lóò à mɔ̀ɔ, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ̀ ì lo yàà mɔ̀ɔ, lɛ́ m̀ lo yàà mɔ̀ɔ, i mìà nì óò lo kɛɛ m mìà nì ka, ɛ̃́ɛ̃́ ɓà Wálà lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ m̀ Wálà ká. 17Lɛ̀ ì lo gaà mɔ̀ɔ, lɛ̀ɛ lɛ́ m̀ lo gaà mɔ̀ɔ, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ̀ɛ lɛ́ ò ló m̀ bĩ̀ĩ̀ à mɔ̀ɔ. Gó Yàwɛ é wɔ̃́ gáàa kɛ m ká, yé pɛ gbɛɛ aà m ɓo i mɔ̀, lɛ́ yé wá ga ká kɛ é kò ɓi ko fĩ̀ã̀ ɓoá káá ká.”
18Lɛ̀ lɛ́ Nìómì a yí dɔ gbaa kélɛ̀ Wúlúfè aà yà e zò mɔ̀ é tóá píéa, e tèá gbaa à yí lúóa mɔ̀.
19Lɛ́ loà pèèlɛɛ o ló gbaa teele o ɓɔ Bɛ́féléhɛ̃́ɛ̃̀ pɛlɛia. Lɛ̀ o ɓɔɔ, Bɛ́féléhɛ̃́ɛ̃̀ pɛlɛi mìà séĩ́ lé e pa, lɛ́ loàa o gbɛ̀ɛ̀, “Káà gèe Nìómì lɛ́ɛ?”
20A gèe o lɛ̀ɛ, “Yé kɛ̀ ká ḿ sí Nìómì,#1:20: Nìómì: Tɔ́ e kéa yí lɛ́ e zò yà gé. kɛɛ kà m sí Máwàlà,#1:20 Máwàlà: Tɔ́ e kéa yí lɛ́ e pɛ̀ nyɔ́ɔ̀ɔ. ɓɔɔ wáá káa Yíkɛ̀-Gáàa-Séĩ́-Dàa-mì aà wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ kɛ m ká. 21M ló m kɛ̀lɛɛ̀ paàa zɛ̀ ká, kɛ Yàwɛ aà nu m ká m kɛ̀lɛɛ̀ fèle zɛ̀ ká. Mɛ́ e kɛ lɛ́ kà m si Nìómì, yé Yàwɛ lɛ́ e Yíkɛ̀-Gáàa-Séĩ́-Dàa-mì káa aà wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ kɛ m káa ká?”
22Zía lɛ́ Nìómì e nu à ká Bɛ́féléhɛ̃́ɛ̃̀ e mɛ̀ĩ̀ e góá ká Móà wà Wúlúfè à gbe na lɛ́ e kɛ Móà leenɛ̀ káa káa. E kɛ̀ làà wàà bálè yí lùò ka.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.