San Lucas 24
ZABNT
24
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
1Chitmingu sidoote, de bniety gunaaqui güedeb ruu baa xte Jesús, güenédeb de perfum ni banchuudeb. Ne güenézadeb stuby stiop de bniety gunaa ni baany company laadeb. 2Chi bdzɨndeb ruy, gunádeb dec guiaroo ni bdaagu ruu baaqui aquɨt nágaatini xlatni. 3Ax biiudeb per aquɨt bdxialtideb xcuerpɨ Xtadnɨ Jesús. 4Ne laiquɨpac cadxibdeb quɨt racbeedeb xa gúndeb, chi gunádeb tiop bniety nguiu zuldí gax rut zuguaadeb, nacudeb lady rcuabcháa. 5Ne de tant bdxibdeb ax bsabquiadeb axt lo liu, chiy de bniety nguiuqui raipy laadeb:
—¿Xínii rguíilytɨ tuby bniety ni nabány lo de bɨnguty? 6Laany aquɨtiny ruré, te pur agubánny. Gulchanelaaz ni guniiny laat chi zuguaany Galilea. 7Guniiny laat dec laany ni nány Bniety ni bxiaald Dios, ná par gacny entriagu laznaa de bɨnduld, par icuaadebny lo cruzy, ne ni rion dxi, sbíi ibánny stuby.
8Chiyru güenelaazdeb de diidx ni raipy Jesús laadeb, 9ne chi bzadeb ruu baaqui gudixteedeb irate zec ni gunádeb lo tsɨbtuby xpɨny Jesús ne lo irateru de bniety. 10María Magdalena, cun Lluan, cun María xnan Jacob, cun stuby de bniety gunaa, laadeb ná ni güenédeb rsonqui lo de apóstol. 11Per laadeb xíteete quɨt güeldilaaztideb ni gunii de bniety gunaaqui te pur rlilodeb dec rniizideb.
12Per Bed blluuinbɨ güeguiaab láani baaqui. Ne chi guzurlob bguiaab láanqui, sábnɨzi ni bduuibny gunáb, ax zíagacbɨ rdxalob pur ni agucqui.
(Mr. 16:12-13)
13Dxigacqui, tiop de xpɨny Jesús zédeb tuby guɨdx ni lá Emaús, zecti tsɨbtuby kilómetro ná ruy par Jerusalén. 14Chi zédeb nez ax cayueedeb diidx irate zec ni guc. 15Lalzi ni cayueedeb diidx, lagacquɨ Jesús güebinuu laadeb ax cazanégacny laadeb. 16Per masquɨ caguiaadebny, per Dios quɨt nisaantiny niumbeegadebny. 17Chiy gunabdiidx Jesús laadeb:
—¿Xing rueet lalzi cazat? Ne, ¿xínii la nalas nuut?
18Tubybɨ lá Cleofas, laab cuaibbɨ:
—Irate bɨny nán ni guc Jerusalén láani de dxic. ¿Ladxa liúziu ni gulezu Jerusalén quɨt gucbiiu xi cos guc?
19Chiy laany raipny laadeb:
—¿Xi guc?
Ax raipdeb laany:
—Xte ni bannédeb Jesús de Nazaret, laany gucny tuby profet ni gúp guelrnabee zeclɨ pur de cos ni baanny ne zeclɨza de diidx ni guniiny nez lo Dios ne nez lo de bniety. 20Ne cun de bxoz ni rnabee de bxoz ne de gurtisy xtennɨ baandeb entriaguny par gatyny ax bcuaadebny lo cruzy. 21Par dunnɨ dec laaniy ná ni niacnény naciony Israel. Per anre azé láani chon dxi ni guc irate de cosré. 22Masquɨ tuby tiop de bniety gunaa ni zuguané dunnɨ abchibdeb dunnɨ, te pur nabaa sidoote güedeb ruu baaqui, 23ne cun quɨt bdxialtideb xcuerpɨny, ax biecquideb rueedeb diidx dec bliulo de ánglɨ lodeb raipy de ánglɨqui laadeb dec Jesús nabánny. 24As güeguiaa tuby tiop de xcumpniernɨ ruu baaqui ax gunádeb zectisy ni gunii de bniety gunaaqui, per quɨt gunátideb Jesús.
25Chiy raipy Jesús laadeb:
—¡Xípalza gulliaaza racbeet ne racldaaza par chaldilaaztɨ irate ni gunii de profet desde gulal! 26¿Tatix quɨt ná par teed Crist guelzii xte de cosquɨ chiyru cuezny llayabaa?
27Chiyru guzulo caguixteeny lodeb xi zelo irate ni zéed lo xquiits Dios pur laany. Guzulony cun de librɨ xte Moisés ax güelaatecny cun irate de librɨ ni bcuaa de profet.
28Chi bdzɨndeb guɨdx rut zédeb, Jesús baanny zec ni chalaaru chiany. 29Per laadeb baandeb juers laany par yáanny, raipdebny:
—Biannébiu dunnɨ, te agudxini, ne ayiiu guxinni.
Chiyru biiu Jesús par yannény laadeb. 30Ne chi zubnény laadeb lo mɨlly ax cuáany guechtily, chiy chi gulull bdeedny gracy Dios ax bllullny guechtilqui par bdeedny laadeb. 31Hóracqui gucdeb zec ni teste bllal bsloni ax bambeedeb laany. Per chiy gunitlogacny, 32ax raipy tubybɨ stubybɨ:
—¡Niycazaquɨy quesentiandquɨza zacru xquel bziiennɨ chi ziopnénny nez, chi caniiny dunnɨ xi zelo ni rnii lo xquiits Dios!
33Chiy quɨtru guleztideb, biunezgacdeb ax biecquideb par Jerusalén, rut dxasaa tsɨbtuby xpɨny Jesús cunru de xcumpnierdeb. 34Chiy raipdeb de bnietqui:
—Didxldícpacquɨy dec agubány Xtadnɨ Jesús, ne abliulony lo Simóny.
35Chiyru laadeb beedeb diidx xa xquel guc chi zédeb nez, ne xquel ni bambeedeb Jesús chi bllullny guechtily.
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36Zeczi cayueedeb diidx xte de cosqui, chi bliulo Jesús glaytideb ax bguaapnydios laadeb guniiny:
—Dios iguaadny laat guelnaldiulaaz.
37Laadeb quesentiand bdxalodeb ne bdxibzadeb, pur ni baandeb xgab dec tuby spírit bɨngutiy gunádeb. 38Per Jesús raipy laadeb:
—¿Xínii rdxibtɨ? ¿Xínii runtioplaaztɨ? 39Gulguiaa de naa ne de niia. Lagac narenɨng. Gulguaald ne gulguiaa nare, te pur tuby spírit quɨt nátini de dzɨt ne de beel zec ni rianlot nare.
40Chi guniiny ziy ax bliuuny de naany ne de niiny. 41Per laadeb zeczi quɨt reldilaaztidebny ne de tant ni rzaclaazdeb ne rdxalodeb, ax raipny laadeb:
—¿Ta nuu xi naptɨ iquiinia?
42Chiyru bdeeddeb tuby ldaa beld biguii cun tuby ldaa dzɨny, 43ax cuánny de cosqui bquiiny nez lodeb. 44Chiyru raipny laadeb:
—Ni agudeda niy ná irate ni guniia laat chi zeczi zuguaníaa laat: dec ná par gac irate de cos ni cá lo librɨ pur naa, zeclɨ lo librɨ xte Moisés cun lo de librɨ xte de profet, ne lo librɨ xte salmos.
45Chiy hóracqui bxalny xquelriendeb par gucbeedeb ni rnii lo xquiits Dios, 46ax raipny laadeb:
—Lo xquiits Dios rnii dec Crist ná par teedny guelzii, ne ni rion dxi, sbíi ibánny stuby. 47Chiy desdɨ Jerusalén sulo irɨɨch diidx axtquɨ iduibte lo guɨchliu, dec nuu perdón par irate de bniety ni yialaaz pur de xtuldni ne chaldilaazdeb nare. 48Laat nát testigu xte irate de cosquɨ. 49Ne nare sxiaalda par laat ni agunii Xtada. Per gulsuguaazic láani guɨdx Jerusalénquɨ axtisy icáat guelrnabee ni gueed desde llayabaa.
(Mr. 16:19-20)
50Chiyru bdiané Jesús laadeb láani guɨdx Jerusalén, güenény laadeb nez Betania, ax bldiasny de naany banldeeny quiadeb. 51Ne lalzi ni cayunldeeny quiadeb, ax guasny zégacny yabaa. 52Laadeb chi gulull btodebny ax biecquideb par Jerusalén quesentiand rzaclaazdeb. 53Ne llillite nuudeb laniudoroo xte Jerusalén rniideb de diidx zaac pur Dios. Amén.

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Xtiidx Dios cun ditsa