San Juan 2
ZABNT
2
1Ni rion dxi, ax guu tuby saa láani guɨdx Caná ni ná nez Galilea. Chiy né xnan Jesús zuguaa ruy, 2ne néza Jesús cun de xpɨnny bdúundeb par güedeb saaqui. 3Deni gubiz vin ax raipy xnan Jesús laany:
—Aquɨtru ráptideb vin.
4Chiy cuaby Jesús:
—¿Xínii rniibiu ziy nare dxa, xnana? Ne naa gatllɨ idzɨny hor xtena.
5Per María xnan Jesús raipiacbɨ de bniety ni cayun sirvɨ ruy:
—Gulgaany irate zectisy ni iniiny laat.
6Ne ruy zuguaa xoop de gues guia ni rdaa nis par racnia de bniety Israel zec ni ná xcostumbrɨdeb ax zecti tuby gayuaaga litrɨ nis rdaa láani tuby de guesqui. 7Chiyru raipy Jesús de bniety ni cayun sirvɨqui:
—Gulcha de guesquɨ nis.
Deni bchadoodeb de guesqui, 8ax raipy Jesús laadeb:
—Anre guldée duudxni, chiy gulchadeedni bniety ni caniá cayac gaxtquɨ.
Ziy xquel baandeb. 9Ax bniety ni caniá cayac gaxtqui baanbɨ prueb nis ni guctegac vin horqui, sin quɨt gántib calí nez záni. De bniettisy ni caguiizni nán, te pur laadeb güecáadeb nis. Chiyru bniety ni caniá cayac gaxtqui gurɨdxbɨ bíiny 10ax raipbɨ laab:
—Irate bniety nidoote vinzaac rguiizdeb, ax deni agüéedeb ziilni, chiyru rguiizdeb ni ná gulliaaru. Per anre liú guluchuu vinzaacquɨ par igaaizni anru.
11Niy ná nidoote milagrɨ ni baany Jesús. Laany baanny milagrɨqui láani guɨdx Caná ni ná nez Galilea. Ziy xquel bliuuny guelrnabee ni napny ax güeldilaaz de xpɨnny laany.
12Chi gudeed guc ziy ax zégacny guɨdx Capernaum cun xnanny cun de betsny cun de xpɨnny. Ruy guzuguaadeb tuby tiop dxi.
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13Ne cun abdzɨngax pascu, laní xte de bniety Israel, ax güe Jesús Jerusalén. 14Chiy lo ldedoo Jerusalénqui bdxialny de ni catóo de gúun cun de llíily cun de palom ne de bɨny ni zub lo mɨlly cachaa xmɨly de bniety ni zá irɨnquɨ nez. 15Chi guná Jesús ziy ax banchuuny tuby chicoty cun duu par guléeny irate de gúun ne de llíilyqui lo ldedooqui ne btɨɨchny xmɨly de bɨny ni cachaa mɨly ne bzáaldzacny xmɨlldeb. 16Chiy raipny de ni catóo palom:
—¡Guldée deng ruc! ¡Quɨt runnét liz Xtada zec lo guee!
17Chiyru güenelaaz de xpɨnny lo xquiits Dios rut rnii: “Axt gatia quɨt isaantia ni rgualuaa lizbiu.”
18Chiy raipy de bɨny Israel Jesús:
—¿Xi milagrɨ iliuubiu dunnɨ par gacbeen dec napbiu guelrnabee gúnbiu zeec?
19Ax cuaby Jesús:
—Gultsɨly yudooré ne lo chon dxizy abzuubani stuby.
20Chiy raipy de bɨny Israelqui laany:
—Cuarenta y seis iz gucldaadeb par bzuubdeb yudooré. Ne laabiu cun chon dxizylezy abzuubbiuni stuby.
21Per Jesús lagacquɨ pur xcuerpɨniy rniiny chi rzeetny yudooqui. 22Pur ningui, deni gubány Jesús xte ni gutyny de xpɨnny güenelaazdeb ni guniiny, ax güeldilaazdeb xtiidxny ne güeldilaazzadeb ni cá lo xquiits Dios.
23Lalzi ni guzuguaa Jesús Jerusalén, chi laní pascu, zieny de bniety güeldilaaz laany chi gunádeb de milagrɨ ni baanny. 24Per laany quɨt güeldilaaztiny ni rniideb te pur nánnacny xa ná xgabdeb. 25Quɨt rquiinti tu gaipy laany xa ná bniety te pur laany nanchuuny xa ná xgab cad tuby bniety.

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Xtiidx Dios cun ditsa