JOHANISI 1
VEN98

JOHANISI 1

1
Ipfi a re Muṋe wa vhutshilo
1 # Gen. 1:1; Joh. 17:5; 1 Joh. 1:1-2; Nzumb. 19:13-16! Filip. 2:6! Kol. 1:17 U rangani ha zwoṱhe Ipfi o vha e hone, huno Ipfi o vha e na Mudzimu, nahone e Ene Mudzimu. 2#Mir. 8:22-31Ene o vha e na Mudzimu u rangani. 3#1 Korint. 8:6; Kol. 1:16-17; Heb. 1:2; Ps. 33:6Zwithu zwoṱhe zwo vha hone ngae; a hu na na tshithihi tshe tshi si vhe hone ngae. 4#Joh. 1:9-10; 5:26; 11:25; 8:12! 9:5; 12:46O vha e Ene vhutshilo,#Kana: “Zwe zwa vha hone zwo wana vhutshilo ngae.” huno vhutshilo honoho tsho vha tshi tshone tshedza tshi vhonetshelaho vhathu. 5#Gen. 1:3-4; 1 Korint. 4:6Tshedza tshi vhonetshela swiswini, hone swiswi a ḽo ngo vhuya ḽa tshi dzima.
6 # Mal. 3:1; Mat. 3:1; *Luk. 3:1-2 Ho vhuya ha vha na muṅwe munna a no pfi Johanisi ó rumiwa nga Mudzimu. 7Onoyo o ḓa e ṱhanzi uri a ṱanziele nga tshedza uri vhoṱhe vha tende nga vhuṱanzi hawe. 8#Joh. 1:20; 3:28,30O vha e si ene tshedza, o vha o tou ḓela u ṱanziela tshedza. 9#Joh. 1:4! 8:12!#1 Joh. 2:8Tshone tshedza vhukuma tshi vhonetshelaho vhathu vhoṱhe ho vha hu hone tshi tshi khou ḓa shangoni.
10 # Joh. 17:25 O vha e fhano shangoni, huno naho shango ḽo vha hone ngae, a ḽo ngo mu ḓivha. 11O ḓa shangoni ḽawe, hone vha hawe vha si mu ṱanganedze. 12#1 Joh. 3:1; Gal. 3:2Hone vhoṱhe vhe vha mu ṱanganedza vha mu fulufhedza, o vha ṋea pfanelo ya u vha vhana vha Mudzimu, 13#Joh. 3:3,5-6; 1 Joh. 3:9; 1 Pit. 1:23vhá songo tsha tou bebwa nga malofha kana nga u tamana ha vhathu zwavho kana nga u funa ha munna, vho tou bebwa nga Mudzimu Ene muṋe.
14 # Joh. 1:1; Gal. 4:4; Filip. 2:7; 1 Tim. 3:16; Heb. 2:14; 1 Joh. 4:2 Joh. 2:11; 1 Joh. 1:1-3; Ek. 40:34-35; 1 Mah. 8:10-11 Ek. 34:6! Joh. 12:23-24; 13:31-32; Kol. 2:9-10 Joh. 14:6; Ps. 85:9-11 Ipfi a vha muthu wa ṋama, a dzula na riṋe, ra vhona vhugala hawe, vhune Khotsi a ṋea Murwa wawe muthihi fhedzi, e na vhuthu vhuhulu, na u fulufhedzea tshoṱhe.
15 # Joh. 1:24-27; 5:33-36; Mat. 3:11 Joh. 8:58; *1:30 Johanisi ndi ṱhanzi yawe. O ṱanziela nga u tou huwelela a ri, “Uyu-ha ndi Ene we nda vha ndi tshi khou amba Ene zwiḽa ndi tshi ri, ‘Onoyo ane a ntevhela u a mphira, ngauri o vha e hone nṋe ndi sa athu bebwa.’ ”
16O ḓi ri itela vhuthu roṱhe a ḓi dovha na u dovha, zwi tshi bva tshisikuni tshawe tsho ḓalaho vhuthu. 17#Joh. 1:14c; 8:32; 14:6; Rom. 6:14; Ek. 31:18Mulayo Mudzimu o u ṋea vhathu nga tshanḓa tsha Mushe; vhuthu hawe na ngoho yawe zwa ḓa nga Yesu Khristo.
18 # Ek. 33:20! 24:9-11; Dot. 4:12; Mat. 11:27; Luk. 10:22; Joh. 5:37; 6:46; 14:8-9; 1 Tim. 6:16; 1 Joh. 4:12,20 A hu na na muthihi o no vhuyaho a vhona Mudzimu; we a ita uri vhathu vha mu ḓivhe ndi Mubebwa-e-eṱhe, Mudzimu ngae, ane a vha tsini-tsini ha Khotsi.
19 # Joh. 5:33! Vhuṱanzi ha Johanisi Mulovhedzi khovhu ha musi Majuda vha Jerusalema vho ruma vhotshifhe na Vhalivi uri vha mu vhudzise uri ene ndi ene nnyi. 20#Joh. 3:28!O bula a sa dzumbi a ri, “Nṋe a si nṋe Mesia.” 21#Mat. 11:14! Mal. 4:5 Dot. 18:18-19; Joh. 6:14!Vhone vha mu vhudzisa vha ri, “Zwino ri ḓo ri ndi vhone vhonnyi-ha? Kani ndi vhone Vho-Elia zwavho?”
“Na onoyo a thi ene.”
“Kani ndi vhone uḽa Muporofita we a pfi u ḓo ḓa?”
Ene a ri, “Hai.”
22“Zwino ri ḓo ri ndi vhone vhonnyi-ha? Ri fanela u ḓivha uri ri ḓo swika ngei ha vho ri rumaho ra vha vhudza mini. Vhone vhaṋe vha tshi ḓiamba vha ri ndi vhone vhonnyi?” 23#Yes. 40:3; Mat. 3:3Ene a fhindula nga maipfi a muporofita Yesaya a ri,
“Ndi nṋe ipfi ḽa muhuweleli a re sogani, ḽi ri, ‘Lugiselani Muṋe washu nḓila i tou tswititi!’ ”
24Vhaṅwe vha avho vhaḓinḓa vho vha vha tshi bva ha Vhafarisei; 25#Joh. 1:33; Mat. 21:25vhone vha vhudzisa vha ri, “Zwino arali vhe si vhone Mesia kana Elia kana ene muporofita khezwi vha tshi lovhedza?” 26#Mat. 3:11Johanisi a fhindula a ri, “Nṋe ndi khou lovhedza nga maḓi zwao, fhedzi henefha vhukati haṋu hu na muṅwe ane ni si mu ḓivhe. 27#Joh. 1:15; Mish. 13:25Ene u khou ntevhela, naho zwo ralo a zwo ngo mpfanela na u pfuṋulula thambo dza navhula dzawe.”#U pfuṋulula thambo dza zwienda zwa muthu ndi wone mushumo we Majuda vha vha vha tshi u nyadzesa, lwe na phuli ya vha i tshi tendelwa u hana u u ita.
28 # Joh. 10:40 Mat. 3:13 Hezwo zwoṱhe zwo itea Bethania seli ha mulambo wa Jorodani; ndi hone he Johanisi a vha a tshi khou lovhedza hone.
Ngwana ya Mudzimu
29 # Joh. 1:36; Ek. 12:3-8; Yes. 53:7; Gen. 22:8; Liv. 16:9-10; 1 Joh. 2:2; Joh. 11:51-52; 1 Pit. 1:19; Nzumb. 5:6! Nga matshelo Johanisi a vhona Yesu a tshi khou ḓa khae, a ri, “Khoyu-ha Ene Ngwana ya Mudzimu, o hwalaho vhutshinyi ha shango! 30#Joh. 1:15Uyu ndi Ene we nda vha ndi tshi khou mu ṱanziela zwiḽa ndi tshi ri, ‘Hu na muṅwe munna ane a khou ntevhela; naho zwo ralo u a mphira; Ene o vha e hone nṋe ndi sa athu bebwa!’ 31Ndo vha ndi sa ḓivhi uri u ḓo vha ufhio, naho zwo ralo, nṋe u lovhedza nga maḓi ho vha hu u itela uri Vhaisraele vha mu ḓivhe.”
32 # Mat. 3:16 Johanisi a dovha a ṱanzilela a ri, “Ndo vhona Muya Mukhethwa a tshi tsa nga tshivhumbeo tsha ḽiivha a tshi bva ṱaḓulu a kavha khae. 33#Mat. 3:11Na nṋe ndo vha ndi sa mu ḓivhi, hone Mudzimu, Ene we a nthuma uri ndi lovhedze nga maḓi, o mmbudza a ri, ‘Ane wa ḓo vhona Muya a tshi tsela khae a dzula tshoṱhe khae, onoyo ndi Ene ane a ḓo lovhedza vhathu nga Muya Mukhethwa.’ 34#Joh. 1:49; 5:19-23; 10:36; 11:27; 20:31; 5:18! Mat. 3:17! 27:54! Mish. 9:20Hezwo nṋe ndo tou zwi vhona, zwino ndi ṱanzilela ndi ri ndi Ene Murwa wa Mudzimu.”
Vhafunziwa vha Yesu vha u thoma
35Nga matshelo Johanisi o vha e henefhaḽa e na vhaṅwe vhafunziwa vhawe vhavhili. 36#Joh. 1:29!A vhona Yesu a tshi khou fhira, a ri, “Khoyu-ha Ene Ngwana ya Mudzimu.” 37Avho vhafunziwa vhavhili vha tshi pfa a tshi ralo vha mbo ḓi tevhela Yesu. 38Yesu a tshi rembuluwa a vhona vha tshi khou mu tevhela, a vha vhudzisa a ri, “Nṋa ni khou ṱoḓa mini?” Vhone vha fhindula vha ri, “Rabi, nṋa vha dzula ngafhi?” (Rabi ndi u ri Vhafunzi). 39Ene a fhindula a ri, “Iḓani ni hu vhone.” Ndi hone vha tshi ṱuwa nae vha yo vhona hune a dzula hone, vha ita na u ṱwa nae ḓuvha ḽoṱhe. (Izwo zwithu zwo itea henefha nga 4 masiari.)
40 # Mat. 4:18-20 Muṅwe wa vhenevho vhavhili vhe vha ri u pfa Johanisi vha tevhela Yesu, ndi Andrisi murathu wa Simoni, Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi. 41#Joh. 4:25! 16:18U ṱuwa henefho Andrisi a mbo ḓi wana mukomana wawe Simoni, a mu vhudza a ri, “Riṋe ro wana Mesia.” (Mesia ndi u ri “Mutiwa-nga-Mudzimu”.) 42#Mat. 10:2; 16:18Ndi hone vha tshi ḓisa Simoni ha Yesu. Yesu a mu lavhelesa a ri, “Ndi inwi Simoni ṅwana wa Johanisi. Zwino ni vho ḓo pfi Khefasi.” (Khefasi zwi fana na u ri Pitrosi, vhuvhili hazwo zwi amba uri “Tombo”.)
Yesu a tshi vhidza Filipi na Nathaniele
43Nga matshelo Yesu a vhona uri ndi khwiṋe a tshi ya Galelia. A wana Filipi a mu vhudza a ri, “Kha ri ṱuwe roṱhe ni vhe mufunziwa wanga.” 44(Filipi o vha a tshi dzula muḓini wa Betsaida, henefho he ha vha hu tshi dzula Andrisi na Pitrosi.) 45#Joh. 6:5-7; 12:21-22; 14:8-9 Dot. 18:15; Yes. 9:6; 42:1-4; Esek. 34:23; Mika 5:2-4Filipi ene a wana Nathaniele a mu vhudza a ri, “Riṋe ro wana uḽa we Mushe Buguni ya Mulayo a ṅwala ngae, uḽa we na vhaporofita vha mu amba vha tshi ṅwala. Ndi Yesu ṅwana wa Josefa wa Nazaretha.” 46#Joh. 21:2; 6:42; 7:41-42,52; Mat. 2:23Nathaniele a ri, “Nṋa hafhu Nazaretha hu nga vhuya ha bva-vho tshithu tshivhuya?” Filipi a ri, “Itonu ḓa ni vhone.”
47 # Gen. 25:26; 27:35-36; 32:27-28 Yesu a tshi vhona Nathaniele a tshi khou ḓa khae a ri, “Muisraele vhukuma ngoyu-ha, muthu a si na vhufhura!” 48Nathaniele a vhudzisa a ri, “Nṋa vha nnḓivhela ngafhi?” Yesu a fhindula a ri, “Ndo ni vhona ni fhasi ha muhuyu Filipi a sa athu ni vhidza.” 49#Joh. 1:34! 6:69; 12:13; Mat. 14:33; 27:42Nathaniele a ri, “Vhafunzi, vhone vha Murwa wa Mudzimu! Ndi vhone Khosi ya Israele!” 50Yesu a ri, “Nṋa ni vho tenda nge nda ri ndo ni vhona ni tshi kha ḓi vha fhasi ha muhuyu? Ni kha ḓi ḓo vhona zwihulu zwi fhiraho izwo kule.” 51#Gen. 28:12A vha vhudza a ri, “Zwino ipfani-ha: ni ḓo vhona ḽiṱaḓulu ḽo vulea, vharuṅwa vha Mudzimu vha tshi gonya vha tshi tsela kha Mubebwa-nga-muthu!”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About BIVHILI KHETHWA Mafhungo Madifha