YouVersion Logo
Search Icon

MATHAIO 1

1
Losika lwa ga Jesu Keresete
(Luke 3:23-38)
1Lokwalo lwa losika lwa ga Jesu Jeresete morwa Dafite, morwa Aberahame.
2Aberahame a tsala Isake; Isake a tsala Jakobe; Jakobe a tsala Juta le bomonnawe; 3Juta le Tamare ba tsala Perese le Sera; Perese a tsala Heserone; Heserone a tsala Rame; 4Rame a tsala Aminatabe; Aminatabe a tsala Našone; Našone a tsala Salemone; 5Salemone le Rahabe ba tsala Boase; Boase le Ruthe ba tsala Obete; 6Obete a tsala Jese; Jese a tsala Dafite kgosi.
Dafite le mosadi yo o kileng a ne e le mogatsa Uria, ba tsala Solomone; 7Solomone a tsala Rehoboame; Rehoboame a tsala Abija; Abija a tsala Asa; 8Asa a tsala Jehošafate; Jehošafate a tsala Jorame; Jorame a tsala Usia; 9Usia a tsala Jothame; Jothame a tsala Ahase; Ahase a tsala Hesekia; 10Hesekia a tsala Manase; Manase a tsala Amone; Amone a tsala Josia; 11 Josia a tsala Jekonia le bomonnawe, ka lobaka lwa go isiwa kwa Babilone.
12E rile morago ga go isiwa kwa Babilone, Jekonia a tsala Salathiele; Salathiele a tsala Serubabele; 13Serubabele a tsala Abiute; Abiute a tsala Eliakime; 14Eliakime a tsala Asore; Asore a tsala Satoke; Satoke a tsala Akime; Akime a tsala Eliute; 15Eliute a tsala Eleasare; Eleasare a tsala Mathane; Mathane a tsala Jakobe; 16Jakobe a tsala Josefe, monna wa ga Maria, yo o belegeng Jesu yo o bidiwang Keresete.
17Jalo ditshika tsotlhe, go simolola ka Aberahame go tla go fitlha mo go Dafite, ke ditshika di le 14; go tswa mo go Dafite go tla go fitlha mo lobakeng lwa go isiwa kwa Babilone, ke ditshika di le 14; le go tswa mo lobakeng lwa go isiwa kwa Babilone go tla go fitlha mo go Keresete, ke ditshika di le 14.
Botsalo jwa ga Jesu Keresete
(Luke 2:1-7)
18 Jaana go tsalwa ga Jesu Keresete ga nna jaana: E rile Maria mmaagwe a sena go beelelwa ke Josefe, ba ise ba kopane, a fitlhelwa a ithwele ga Mowa o o Boitshepo. 19Mme Josefe monna wa gagwe, ka a le mosiami, mme a sa rate go mo senola, go mo tlhabisa ditlhong, a nna le mogopolo wa go mo tlhalela mo sephiring. 20Mme ya re a akanya jalo, bonang, moengele wa Morena a bonala kwa go ene ka toro, a re: “Josefe morwa Dafite, se boife go tsaya Maria mosadi wa gago, gonne go ithwala ga gagwe ke ga Mowa o o Boitshepo. 21 O tlaa bona ngwana wa mosimane; mme o tlaa mo raya leina o re, Jesu; gonne ke ene yo o tlaa gololang batho ba gagwe mo dibeng tsa bone.”
22Jaana gotlhe mo go dirafetse, gore go dirafale se se kileng sa buiwa ke Morena ka moperofeti fa a re: 23 “Bonang, kgarebane e tlaa ithwala, mme e tlaa bona ngwana wa mosimane, mme ba tlaa mo raya leina ba re, Imanuele,” ke gore: “Modimo o mo go rona” fa go phuthololwa.
24Mme Josefe a tsoga mo borokong, a dira jaaka moengele wa Morena a mo laile, a tsaya mosadi wa gagwe; 25 mme a se ka a mo itse, ga tsamaya a bona ngwana wa mosimane pele, mme a mo raya leina a re, Jesu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;