Gẹn 20:17

Gẹn 20:17 BM

Abrahamu si gbadura si Ọlọrun: Ọlọrun si mu Abimeleki li ara dá, ati aya rẹ̀, ati awọn ọmọbinrin-ọdọ rẹ̀; nwọn si bimọ.
BM: Bibeli Mimọ
Share