Gẹn 20:14

Gẹn 20:14 BM

Abimeleki si mu agutan, ati akọmalu, ati iranṣẹkunrin, ati iranṣẹbinrin, o si fi wọn fun Abrahamu, o si mu Sara, aya rẹ̀, pada fun u.
BM: Bibeli Mimọ
Share