ยอห์น 8:36

ยอห์น 8:36 TH1971

เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share