ยอห์น 16:33

ยอห์น 16:33 TH1971

เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว>>
TH1971: พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
Share