YouVersion Logo
Search Icon

ฮาบากุก 2:2-3

ฮาบากุก 2:2-3 TH1971

และพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่า <<จงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง เพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จ มันไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านัก

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy