Matius 5
TNT

Matius 5

5
Si Yesus masusui am bawo in tolaina
(Luk. 6:20-23)
1Keséré i Yesus sé tou keli itu, Sia sumosor an tolaina. An tutuw Sia lumukut, mai sé murit-Na ai Sia. 2Wo tumo'tolo Sia sumusui ai séra, icua-Na,
3“Pakakamangen sé tou lengéi an dior i Amang Kasuruan,
ampa'paan sérao e makaanu ing Kakolanoan in Sorga.
4 # Yes. 61:2 Pakakamangen sé tou mala'lu-la'lu,
ampa'paan séra itu iboren oka.
5 # Mzm. 37:11 Pakakamangen sé tou ko'kos en até,
ampa'paan séra makaanu oka ing kayo'baan.
6 # Yes. 55:1-2 Pakakamangen sé tou maarem wo maré'om ing kasalé'an i Amang Kasuruan,
ampa'paan séra aruien oka.
7Pakakamangen sé tou awéan kaupusan,
ampa'paan séra makéré oka ing kaupusan.
8 # Mzm. 24:3-4 Pakakamangen sé tou le'nas en aténa,
ampa'paan séra suméré oka si Amang Kasuruan.
9Pakakamangen sé tou sé maali-ali ing kaeluran a sé tou walina,
ampa'paan séra tuulen oka toya-toyaang i Amang Kasuruan.
10 # 1Ptr. 3:14 Pakakamangen sé tou paoko-okoien ampa'paan maéma' ing kasalé'an i Amang Kasuruan,
ampa'paan sérao e makaanu ing Kakolanoan in Sorga.
11 # 1Ptr. 4:14 Pakakamangen kamu, sa ampa'paan Yaku kamu ipaséro', paokoien wo patudun am pakasa in léwo'. 12#2Taw. 36:16; Kis. 7:52Maaru-aruio wo masalé-salé'o, ampa'paan en laasamu wangko' an sorga. Sé nabi menonou indior ka'i niokoio tanu siitu.”
En asin wo en sendot ing kayo'baan
(Mrk. 9:50; Luk. 14:34-35)
13 # Mrk. 9:50; Luk. 14:34-35 “Icamuo en asin ing kayo'baan. Sa en asin itu imata'pé'o, tumambisa en itu asinen sumawel? Ra'io wana ka'i torona aluar itiya' wo léakan é tou.
14 # Yoh. 8:12, 9:5 Icamuo en sendot ing kayo'baan. Eng kota am bawo ing kuntung ra'ica kawisa icaenep. 15#Mrk. 4:21; Luk. 8:16, 11:33Taniitu ka'i ra'ica wana tou méngkét in sosoloan wo kelewenna im bantang. Tantu iweta'na am patuliran in sosoloan akar ro'na sumendot waya sé tou am balé itu. 16#1Ptr. 2:12Tanu siituo ka'i wo icamu, en sendotmu musti tumélang an dior é tou wosama' sérén éra em pengaémaanmu loor wo marayo-rayo si Amangmu an sorga.”
Si Yesus wo en ukum Torat
(Luk. 6:27-36)
17“Tioo paweroten iow sa Aku maai ang kayo'baan e mai misi in ukum Torat kuma'pa ing kitap é nabi. Yaku mai ra'ica misi in itu taan mai lumekep waya in itu. 18#Luk. 16:17 En ulitna icua-Ku mangé ai camu, ang kauré in da'ipé' maka'pu en langit wo eng kayo'baan anio', esake' urup kuma'pa esake' titik ra'ica kawisa pisin an ukum Torat, sa ra'ipé' imamuali waya. 19Ampa'paan in ituo si séike' e misi in esaanke' perénta an ukum Torat mandé ka'i en itu si tumeki-tekic, wo en itu isusuina a sé tou walina, sia lumukut oka an tampa si mawawa-wawa' ang Kakolanoan in Sorga. Taan si séi e mengaéma' wo ipasusuina waya em perénta an ukum Torat, sia lumukut oka an tampa si rumangka-rangka' ang Kakolanoan in Sorga. 20Icua-Ku mangé ai camu, sa ra'ica émaan iow eng kasalé'an i Amang Kasuruan lumébémai asé makailek wutul in Torat wo sé tou Farisi, en ulitna kamu ra'ica kawisa muntep ang Kakolanoan in Sorga.”
En sina'u andumoro' in e'bow
(Luk. 12:57-59)
21 # Kel. 20:13; Ul. 5:17 “Liningao miow en Taar si aicua a sé apo-apo'ta indior: ‘Tioo mapaté tou, si séi mapaté tou musti ukumen.’ 22Taan icua-Ku ai camu, si séi si mae'bow a si poowna musti ukumen. Wo si séi e mengawa'ba' si poowna, musti isaru' an dior é Mahkamah Agama. Wo si séi ka'i e makua si poowna bodok, sia patus itiya' an api ra'ica mape'de-pe'del.
23Anaé, sa ico rumagés in daragés am bawo im paragésan wo kata'néianmu awéan si poowmu sinakitmu en aténa, 24itela'u owo mio' en daragésmu itu an dior im paragésan itu wo mangé mensamaan owo wo si poowmu itu wo maréngai sumawel e méé in daragés itu.
25Mario-rioro taré meeluran wo si kaséké'mu ang karoro'an ko mewali-walipé' wo sia an uner im bawayaan, wosama' ko ra'ica isarakan i caséké'mu a si akim wo isarakan i akim a sé matéir im bui wo ko yuntep éra oka am bitu. 26En ulitna icua-Ku mangé ai camu, sa kamu ayuntepo am bui, kamu ra'ipé' toro icesot sa ra'ipé' pinakawéran iow waya en utang iow si aitantu i akim.”
En sina'u andumoro' i mengabersina
(Mat. 19:9; Mrk. 10:11-12; Luk. 16:18)
27 # Kel. 20:14; Ul. 5:18 “Liningao miow en Taar si makua, ‘Tioo mengabersina.’ 28Taan icua-Ku ai camu, sa awéan tuama suméré si wéwéné wo icasalé'nao, si tuama itu mabersinao wo si wéwéné itu an untep in até. 29#Mat. 18:9; Mrk. 9:47Sa em berenmu kakan méma'o ico meséa', tu'iceno wo tiya'o mio'! Ampa'paan aweso taré ko kainaan esa weren wo taré awéan rua weren taan pakasa en owakmu yuntep an api ra'ica mape'de-pe'del. 30#Mat. 18:8; Mrk. 9:43Sa eng kamamu kakan méma'o ico meséa', pokoleno mio' wo tiya'o, ampa'paan lébé loor ko kainaan esa kama wo taré awéan rua kama taan pakasa en owakmu yuntep an api ra'ica mape'de-pe'del.
31 # Ul. 24:1-4; Mat. 19:7; Mrk. 10:4 Awéan ka'i en Taar tanu si anio', ‘Si séi en cuméré si wéwéné penanaanna, sia musti méé surat céré a si penanaanna itu.’ 32#Mat. 19:9; Mrk. 10:11-12; Luk. 16:18; 1Kor. 7:10-11Taan icua-Ku mangé ai camu, sa si tuama cuméré si penanaanna wo kumawéng sumawel wo si wéwéné walina, si tuama itu mabersinao, aluar si penanaanna ang karapio é tuama walina. Wo si séike' eng kumawéng si wéwéné si aicéréna itu sia mabersinao.”
En sina'u andumoro' in sumpa
33 # Im. 19:12; Bil. 30:2; Ul. 23:21 “Liningao miow en Taar si aicua a sé apo-apo'ta indior: ‘Tioo masumpa sa ra'ica kaémaan. Taan en sumpa miow a si Casuruan musti émaan.’ 34#Yes. 66:1; Mat. 23:22; Yak. 5:12Taan icua-Ku mangé ai camu, tioo mengasumpa matuul in langit, ampa'paan en langit itu palukutan pasiri-siriin i Amang Kasuruan. 35#Yes. 66:1; Mzm. 48:3Tioo mengasumpa matuul ing kayo'baan, ampa'paan eng kayo'baan itu pakaléakan ing kécéi i Amang Kasuruan, kuma'pa masumpa matuul in Yerusalem, ampa'paan eng kota itu kota i Colano Wangko'. 36Tioo ka'i mengasumpa matuul in do'kos iow in esa, ampa'paan kamu ra'ica wana kawasa eng kumulo' kuma'pa e muring im buuk mandé in esake'. 37Sa ‘én’, musti icua miow, ‘én’, sa ‘ra'ica’, musti icua miow, ‘ra'ica’. Sapa en lumébémai asi itu, en itu asi kikiiten é sétang owo.”
En sina'u andumoro' in susuli'an
(Luk. 6:29-30)
38 # Kel. 21:24; Im. 24:20; Ul. 19:21 “Liningao miow en Taar anio', ‘Sa em beren iow pélaan é tou, pélaan iow ka'i em berenna. Wo sa em baang iow timuun é tou, suliin iow ka'i en tumimu' im baangna.’ 39Taan icua-Ku mangé ai camu, tioo sunduren iow si tou sé méngaéma' in léwo' ai camu. Sa awéan tou sumepé' in amo kakan iow, iwééo ka'i mio' en amo ka'biri miow sepéénna. 40Wo sa awéan tou tumuntut icamu am pangadilan ampa'paan casalé'na eng karai iow, iwééo mio' ka'i en juba miow ai sia. 41Si séike' mangé en lumesé' icamu e maya' esa kilometer, maya'o mangé ang karapina rua kilometer eng katayang. 42Sa awéan tou e mangilek sapake' mangé ai camu, iwééo mio' sapa em pinangilekna. Wo tioo icélong iow sa awéan tou e masalé' miram sapake' ai camu.”
En sina'u andumoro' i mengaupus sé kaséké'
43 # Im. 19:18 “Liningao miow ka'i en Taar anio', ‘Icaupuso mangé sé kakélé miow wo icasuuto mangé sé kaséké' miow.’ 44Taan icua-Ku mangé ai camu, icaupuso mangé sé kaséké' miow wo isombayango mangé sé mengaokoi icamu. 45Sa émaan iow taniitu, kamu mamuali toya-toyaang i Amang iow an sorga, si mantangai si yéndo a sé tou léwo' wo a sé tou sama' wo mawéé mai in uran a sé tou sé maéma' im butul wo a sé tou sé ra'ica mengaéma' im butul. 46Anaé, sa kamu asalo mengaupus sé tou mengaupus icamu, sapa réén en laasa miow? Ra'ica réén sé mengatagi im pajak mengaéma' ka'i in taniitu? 47Sa kamu mengawéé in siri' a sé poo-poow iowke', sapa eng kalébéana wo em pengaémaan é tou walina? Ra'ica réén sé bangsa ra'ica makatuus si Amang Kasuruan mengaéma' ka'i in taniitu? 48#Im. 19:2; Ul. 18:13Ampa'paan in itu, kamu musti lekep, kaputé i Amang iow si an sorga lekep.”

En Taar Weru a nunuwu' é Tontemboan @ LAI 2018


Learn More About En Taar Weru a nunuwu' é Tontemboan

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.