YouVersion Logo
Search Icon

JOHANNE 1

1
Lentswe le entsweng nama.
1Lentswe le ne le le tshimolohong, mme Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe e ne e le Modimo. 2Le ne le le ho Modimo tshimolohong. 3Dintho tsohle di entswe ke lona, mme hara dintho tse leng teng, ha ho letho le entsweng kantle ho lona. 4Bophelo bo ne bo le ho lona, mme bophelo e ne e le lesedi la batho. 5Mme lesedi le kganya lefifing, mme lefifi ha le a ka la le amohela.
6Monna a hlaha, a romilwe ke Modimo, lebitso la hae e le Johanne. 7Eo a tla ho ba paki, hore a pake tsa lesedi, bohle ba tle ba dumele ka yena. 8E ne e se yena lesedi, empa o ne a romilwe hore a tle ho paka tsa lesedi. 9E ne e le lona lesedi la nnete, le bonesetsang motho e mong le e mong ya hlahang lefatsheng. 10Le ne le le lefatsheng, mme lefatshe le hlahile ka lona, mme lefatshe ha le a ka la le tseba. 11Le ne le tle habo lona, mme ba habo lona ha ba ka ba le amohela. 12Empa bohle ba le amohetseng, le ba neile tokelo ya ho ba bana ba Modimo, e leng ba dumelang lebitso la lona; 13ba sa kang ba tswalwa ke madi, leha e le ka ho rata ha nama, leha e le ka ho rata ha monna, ba mpa ba tswetswe ke Modimo. 14Lentswe le ne le etswe nama, mme la aha hara rona le tletse mohau le nnete, mme re bohile kganya ya lona, e kang kganya ya Mora a nnotshi ya tswang ho Ntate. 15Johanne o mo pakile; a phahamisa lentswe, a re: Ke yena eo ke neng ke mmolela, ha ke re: Ya tlang kamorao ho nna, o moholo ho nna, kahobane a ne a le pele ho nna. 16Mme re amohetse bohle mohau hodima mohau, ho tletseng ho yena. 17Hobane molao o neilwe ka Moshe, mohau le nnete di hlahisitswe ka Jesu Kreste. 18Modimo ha o a ka wa bonwa ke motho le ka mohla o le mong; Mora a nnotshi, ya sefubeng sa Ntate, ke yena ya re tsebisitseng wona.
Bopaki ba Johanne Mokolobetsi.
19Ke bona bopaki ba Johanne, mohla Bajuda ba romileng baprista le Balevi, ba etswa Jerusalema, ho ya mmotsa, ho re: Wena o mang? 20A ipolela, a se ke a latola, a bolela, a re: Hase nna Kreste. 21Ba mmotsa, ba re: Ke ho reng? A o Elia na? A re: Ha ke yena. A o moporofeta eo na? A araba, a re: Tjhe. 22Yaba ba re ho yena: O mang, re tle re nee ba re romileng karabo? O reng, ha o ipolela? 23A re: Nna, ke lentswe la ya howang feelleng, le re: Lokisang tsela ya Morena; jwalokaha moporofeta Esaia a boletse. 24Mme ba romilweng e ne e le ba bafarisi. 25Ba boela ba mmotsa, ba re ho yena: Ha o se Kreste, o se Elia, o se moporofeta eo, ke ka baka lang ha o kolobetsa na? 26Johanne a ba araba, a re: Haele nna, ke kolobetsa ka metsi; empa e mong o teng hara lona, eo le sa mo tsebeng; 27ke yena ya tlang kamorao ho nna, ya bileng teng pele ho nna, eo ke sa lokelang ho lokolla leqhwele la seeta sa hae.
28Taba tseo di etsahetse Bethania, mose wa Jordane, moo Johanne a neng a kolobetsa teng.
29Ka hosasane, Johanne a bona Jesu a etla ho yena, mme a re: Bonang, ke Konyana ya Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe. 30Ke enwa eo ke mmoletseng, ka re: Kamorao ho nna ho tla monna ya bileng teng pele ho nna, kahobane a ne a le pele ho nna. 31Le nna ke ne ke sa mo tsebe; empa ke tlile ho kolobetsa ka metsi, a tle a bonahatswe ho Iseraele. 32Johanne a paka, a re: Ke bone Moya o theoha lehodimong, o kang leeba, wa ba wa dula hodima hae. 33Le nna ke ne ke sa mo tsebe; empa ya nthomileng ho kolobetsa ka metsi, ke yena ya neng a mpoleletse, a re: Eo o tla bona Moya o theohela ho yena, mme o dula hodima hae, ke yena ya kolobetsang ka Moya o Halalelang. 34Le nna ke bone, mme ke pakile hore enwa ke Mora Modimo.
Barutuwa ba pele.
35Ka hosasane, Johanne o ne a eme teng hape hammoho le barutuwa ba hae ba le babedi. 36A tadima Jesu a feta, a re: Bonang, ke Konyana ya Modimo. 37Barutuwa ba babedi bao ba mo utlwa a rialo, ba ba ba latela Jesu. 38Jesu eitse ha a reteleha, mme a ba bona ba mo latela, a re ho bona: 39Le batlang? Ba re ho yena: Rabbi, — ke ho re, moruti, ha ho fetolwa — o dutse kae? 40A re ho bona: Tlong, le bone. Yaba ba ya, ba bona moo a dutseng teng, mme ba hlola letsatsi leo le yena; e ne e batla ho ba hora ya leshome.
41Andrease, ngwanabo Simone Petrose, e ne e le e mong wa ba babedi bao ba utlwileng Johanne ha a bolela, mme ba latela Jesu. 42Yena a fumana pele Simone, ngwanabo ka sebele; a re ho yena: Re bone Messia — ke ho re, Kreste, ha ho fetolwa. 43A mo isa ho Jesu. Jesu ha a mo tadima, a re: O Simone, mora Jona: o tla bitswa Kefase — ke ho re, Petrose, ha ho fetolwa.
44Ka hosasane, Jesu a rata ho ya Galilea, mme a fihlela Filipi; a re ho yena: Ntatele! 45Athe Filipi eo e ne e le motho wa Bethsaida, motse wa habo Andrease le Petrose.
46Filipi a fihlela Nathanaele, a re ho yena: Re fumane eo Moshe a ngodileng taba tsa hae molaong, le baporofeta ba di ngodile; ke Jesu wa Nasaretha, mora Josefa. 47Nathanaele a re ho yena: Na ntho e molemo e ka tswa Nasaretha na? Filipi a re ho yena: Tloo, o bone. 48Jesu a bona Nathanaele a etla ho yena, a mmolela, a re: Bonang Moiseraele wa sebele, eo ho seng mano ho yena. 49Nathanaele a re ho yena: O ntsebela kae? Jesu a araba, a re ho yena: Ke o bone, Filipi a eso ho o bitse, o le tlasa sefate sa feiye. 50Nathanaele a araba, a re ho yena: Rabbi, o Mora wa Modimo, o morena wa Iseraele! 51Jesu a araba, a re ho yena: O dumela kahobane ke o boleletse hore ke o bone tlasa sefate sa feiye; o tla bona tse kgolo ho tseo. 52A ba a re ho yena: Kannetenete ke re ho lona: Ho qala jwale, le ya nne le bone lehodimo le phetlilwe, le mangeloi a Modimo a nyoloha, a ba a theohela hodima Mora motho.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy