Mwandzo 1
DIG

Mwandzo 1

1
Kuumbwa kpwa dunia
1Hipho mwandzo, Mlungu waumba dzulu mlunguni na dunia. 2Dunia kala taina umbo rorosi wala chitu chochosi. Seemu mbaha ya madzi kala ni jiza huphu. Na Roho wa Mlungu kala ahurire dzulu ya madzi.
3 # 2 Akorintho 4:6 Halafu Mlungu achiamba, “Nakukale na mwanga,” na kuchikala na mwanga. 4Mlungu achiona kukala nyo mwanga ni mnono. Achiganya mwanga na jiza, 5mwanga achiwiiha “mutsi,” na jiza achiriiha “usiku.” Kuchikala dziloni, na kuchikala ligundzu siku ya kpwandza.
6 # 2 Petero 3:5 Chisha Mlungu achiamba, “Nakukale na utu ndioganya madzi ga duniani na ga dzulu.” 7Sambi Mlungu achitengeza dari yoganya madzi gokala dzulu ya dari iyo na madzi garigo photsi. Na vichikala vivyo. 8Achikuiha kura kpwahali dza dari “mlunguni.” Kuchikala ligundzu na kuchikala dziloni, na iyo ichikala ni siku ya phiri.
9Chisha Mlungu achiamba, “Madzi garigo tsini ya mlunguni nagakusanyike phamwenga, na tsi kavu ionekane.” Na vichikala vivyo. 10Mlungu achiyiiha yo tsi kavu “tsi,” na go madzi garigokala gakakusanyika phamwenga achigaiha “bahari.” Mlungu achiona vivyo ni vinono. 11Chisha Mlungu achiamba, “Tsi naimere chila aina ya mimea, mimea ivyalayo mbeyu na mihi ivyalayo matunda garigo na mbeyu.” Nayo ichikala vivyo, 12tsi ichimera chila aina ya mimea na mihi ya matunda. Mlungu achiona vivyo ni vinono. 13Phahi kpwakala dziloni na kuchikala ligundzu siku ya hahu.
14Mlungu achiamba, “Nakukale na mianga ko mlunguni iganye mutsi na usiku ionyese ishara ya minga, siku na miaka, 15na ingʼarire dunia kula ko mlunguni.” Na vichikala vivyo. 16Mlungu achitengeza mianga miiri mikulu. Dzuwa riale mutsi na mwezi uale usiku, na chisha achitengeza nyenyezi. 17Mlungu achiyiika mianga iyo dzulu mlunguni imwirike dunia, 18dzuwa riale mutsi na mwezi uale usiku na piya kuganya wakati wa mwanga na wakati wa jiza. Mlungu achiviona vivyo ni vinono. 19Huno uchikala mwandzo na mwisho wa siku ya ne.
20Chisha Mlungu achiamba, “Namukale na chila aina ya viumbe mo madzini na nyama a mapha auruke ko mlunguni.” 21Ndipho Mlungu achiumba madzinyama makulu ga baharini na chila aina ya chiumbe chikalacho madzini na chila aina ya nyama wa mapha. Naye Mlungu achiona kukala vivyo ni vinono. 22Achivijaliya, achiviambira, “Vyalanani muenjerezeke ili mkale anji mo baharini.” Piya Mlungu achiaambira nyama a mapha, “Namwi vyalanani muenjerezeke duniani.” 23Kuchikala dziloni na ligundzu, na iyo ichikala siku ya tsano.
24Chisha Mlungu achiamba, “Tsi naikale na viumbe virivyo moyo vya chila aina: Mifugo, viumbe vya kuhambala na nyama a tsakani.” Na vichikala vivyo. 25Mlungu achiumba nyama a tsakani a chila aina, nyama a kufuga a chila aina na viumbe vihambalavyo photsi vya chila aina. Mlungu achiona kukala vivi ni vinono.
26 # 1 Akorintho 11:7 Chisha Mlungu achiamba, “Nahuumbe mutu kpwa mfwano wehu, ndiyeigana naswi atawale ngʼonda, nyama a mapha, nyama a kufuga dunia yosi na atawale viumbe vyosi vihambalavyo photsi.”
27 # Mwandzo 5:2 # Mathayo 19:4; Mariko 10:6 Phahi Mlungu waumba mwanadamu kpwa mfwanowe mwenye,
kpwa mfwanowe, Mlungu waumba mlume na mchetu.
28Mlungu achiajaliya na achiaambira, “Vyalani muenjerezeke, muyiodzaze yo tsi na muihende ikuogopheni. Mkatawale ngʼonda a baharini, nyama a mapha na chila chiumbe chiricho phapha tsi.” 29Chisha Mlungu achiamba, “Nakuphani chila aina ya mimea ilavyayo mbeyu phapha duniani na mihi ivyalayo matunda garigo na mbeyu gakale chakurya chenu. 30Viumbe vyosi virivyo duniani, nyama a mapha, na viumbe vyosi vihambalavyo, naapha nyasi na makodza maitsi ikale chakurya chao.” Navyo vichikala vivyo.
31Mlungu achilola vitu vyosi vyokala akaviumba achiona ni vinono sana. Kuchikala dziloni na kuchikala ligundzu siku ya sita.

© 2019, Bible Translation and Literacy, All rights reserved.


Learn More About Digo Bible