Lucas 24
QXNB

Lucas 24

24
Jesús kawamunqan
Mateo 28.1-10; Marcos 16.1-8; Juan 20.1-10
1Semäna qallanan alliqnam tsaka tsakallana Jesústa pampayanqanman previniyanqan mushkuq jachakunata aparkur warmikuna aywayarqan. [Paykunawanmi wakin warmikunapis aywayarqan.] 2Chaykurmi sepultüra tsaparaq rumi wititsishqata tariyarqan. 3Sepultüraman yaykuskirnam Señor Jesúspa ayanta tariyarqantsu.
4Mantsakashqa kaykäyaptinmi ishkaq runakuna chipakyaq llatapashqa lädunkunachö yurikaskiyarqan. 5Tsayta rikaykurmi mantsakar urkunkunapis patsaman töpanqanyaq qonqurikuyarqan. Tsay runakunanam niyarqan: <<¿Imanirtan wañushqakuna pamparäyanqanchö kawaykaq runata ashiyanki? 6Manam kaychönatsu. ¡Kawamushqanam! Yarpäyay Galileachö kaykar niyäshunqaykita: 7<Wanakanmi Runapa Tsurinta jutsasapakunaman entregayänan. Crucificar wañutsiyanqanpitam kimsa junaqta kawamunqa> >>.#Luc. 9.22, 44.
8Tsaynam tsay warmikuna Jesús ninqanta yarpaskiyarqan. 9Tsaypita kutiskirnam chunka juk apostolkunata y tsaychö kaykaq runakunatapis rikäyanqanta y wiyayanqanta willayarqan. 10Tsay warmikunam kayarqan María Magdalena, Juana, Santiagupa maman María y mas warmikunapis. 11Peru warmikuna tsaynö willakuyaptinpis manakaqkunata parlayanqanta yarparmi creyiyarqantsu. 12Wakin mana creyiyaptinpis Pedrum sïqa Jesústa pampayanqanman cörrilla aywarqan. Sepultüraman qawaykurnam säbanasllatana rikaykur mantsakashqa kutikurqan.
Emaúsman aywaqkunata Jesús yuripunqan
Marcos 16.12-13
13Tsay junaqmi Jesúspa ishkaq qatiraqninkuna Emaús markaman aywaykäyarqan. Emaúsqa Jerusalénpita ishkay höra aywaychönömi karqan. 14Paykunam Jerusalénchö llapan päsanqankunata parlar aywaykäyarqan. 15Tsaynö parlar aywaykäyaptinmi Jesús yuriskir paqtankuna aywarqan. 16Peru rikaykarpis Dios Yaya mana permïtiptinmi Jesús kanqanta reqiyarqantsu.
17Jesúsnam tapurqan: <<¿Imata parlartan aywaykäyanki?>>
Tsaynam llakishqa ichiskiyarqan.
18Cleofas shutiyuq runanam nirqan: <<Pascuaman shamuq runakunaqa llapanmi musyayan Jerusalénchö kay junaqkuna ima päsanqantapis. ¿Qamqa manaku musyanki?>>
19Jesúsnam tapurqan: <<¿Imatan päsashqa?>>
Paykunanam niyarqan: <<Nazaretpita Jesúsmi Dios Yayapa profëtan karqan. Paymi Diospa poderninwan imayka milagrukunata rurar llapan runakunata Diospa willakuyninta willakurqan. 20Paytam mandakuq sacerdötikunawan autoridänintsikkuna Pilatuman entregayarqan crucificar wañutsinanpaq. 21Noqakunam yarpäyarqä chikimaqnintsikpita salvamänapaq kanqanta. Peru kimsa junaqnam payta wañutsiyanqan. 22Manam tsaypis tsayllatsu. Yanapayämaq warmikunam mantsakaypaqta willakayämushqa. Tsaka tsakallana Jesús pamparanqanman aywarshi 23ayanta tariyashqanatsu. Tsaychöshi angelkuna yuripuskir <Jesúsqa kawamushqanam> niyarqun. Tsaymi kutiskamur willayämashqa. 24Tsaynö niyämaptinmi wakin yanaqïkuna sepultüraman aywar warmikuna willakuyanqannölla Jesúspa cuerpunta tariyashqatsu>>.
25Jesúsnam nirqan: <<¡Qamkunaqa imanö upa chukru shonqutan kayanki profëtakuna willakuyanqanta mana creyiyänaykipaq! 26¿Manaku yarpäyanki Cristo wañurraq poderyuq kananpaq kanqanta?>>
27Tsaynö nirmi Moisés qellqanqanpita qallaykur hasta profëtakuna qellqayanqanyaq Cristupaq imata ninqantapis paykunata tantiyatsirqan.
28Emaús markaman yaykuykäyaptinnam Jesúsqa nänipa päsakuqnö aywarqan. 29Peru paykunanam rugar niyarqan: <<Patsa qoyaykannam#24.29 Wakin runakunaqa patsa tsakaykannam niyan.. Quëdakushunllana>>.
Tsaynö niyaptinmi paykunawan quëdananpaq markaman yaykurqan. 30Tsaypita mësaman jamaykurnam tantata achkurkur Dios Yayata agradëcikurqan. Tsaypitanam tantata pakiskir paykunata makyarqan. 31Tsay höram Jesús kanqanta reqiskiyarqan. Tsaypitanam illakaskirqan.
32Tsaymi kikinkunapura parlar niyarqan: <<¡Jesús kaptinchi Dios Yayapa palabranta tantiyatsimashqa nänichö shonquntsik alläpa atsikyaskirqan!>>
33Tsaypitam jina höra Jerusalénman kutiyarqan. Chaykurmi tariyarqan tsaychö kaykaq runakunawan chunka juk apostolkuna qorikashqa kaykäyaqta. 34Tsaychö qorikashqa kaykaqkunanam niyarqan: <<¡Rasunpam Señor Jesús kawamushqa! ¡Simóntam yuripushqa!>>
35Tsaynam Emaúspita kutiqkunapis willakuyarqan nänichö ima päsanqanta y tantata pakinqan höra Jesústa reqiyanqanta.
Apostolninkunata Jesús yuripunqan
Mateo 28.16-20; Marcos 16.14-18; Juan 20.19-23
36Tsaynö parlaykäyaptinmi puntankunaman Jesús yuriskir nirqan: <<Alli kawakuy qamkunachö kaykullätsun>>.
37Tsaymi alläpa mantsakar niyarqan: <<Kayqa ¿almaku o imatan?>>
38Jesúsnam nirqan: <<¿Imanirtan mantsakashqa kaykäyanki? ¿Imanirtan noqa kanqäta creyikuyankitsu? 39Makïta chakïta rikäyay. ¡Noqam kä! ¡Yatayämay! Rikäyämanqaykinöpis manam almatsu kä. Almaqa aytsannaq y tullunnaqmi>>.
40Tsaynö nirmi makinta y chakinta rikätsikurqan. 41Rikar kushikuykarpis pay kanqanta manaraqmi creyiyarqanraqtsu. Tsaynam Jesús tapurqan: <<Mikunäpaq ¿imallapis kanku?>>
42Tsaynö niptinmi pescädu kankashqata [y abëjapa mishkinta] qarayarqan. 43Chaskiskirnam puntankunachö mikurqan.
44Tsaypitanam nirqan: <<Moisés qellqanqan leykunachö, profëtakuna qellqayanqanchö y salmukunachömi ima päsamänanpaq kaqkuna qellqashqa kaykan. Qamkunawan kaykarmi willayarqaq llapan tsaykuna cumplinanpaq kanqanta. Willayanqaqnöllam cumplishqa>>.
45Tsaypitanam Dios Yayapa palabranta tantiyatsir 46nirqan: <<Diospa palabranmi nin Cristo ñakar wañunanpaq kanqanta y kimsa junaqta kawamunanpaq kanqanta. 47Tsaynöllam nin Jerusalénpita qallaykur llapan markakunachö willakuyänanpaq kanqanta y paypa shutinchö willakuyaptin runakuna jutsankunapita arrepentikur perdonashqana kayänanpaq kanqanta. 48Llapan ima päsamanqantapis rikashqa karmi willakuyänaykipaq testïgu kayanki. 49Taytä prometinqan Espíritu Santutam qamkunaman kachamushaq. Peru Espíritu Santupita poderta chaskiyanqaykiyaq Jerusalénllachöraq shuyaykäyanki>>.
Gloriaman Jesús aywakunqan
Marcos 16.19-20; Hechos 1.9-11
50Tsaypitanam discïpulunkunata Betaniaman Jesús pusharqan. Tsaychömi makinta pallarkur paykunapaq Dios Yayata mañakurqan. 51Tsaynö mañakuykaptinmi gloriaman Dios Yaya aparqan. 52Tsaychö discïpulunkuna Jesústa adoraskirmi Jerusalénman kushishqa kutikuyarqan. 53Tsaypitanam Dios Yayata alabayänanpaq waran waran templuman qorikäyaq. [Amén.]