Juan 3
QXNB

Juan 3

3
Jesúswan Nicodemo parlanqan
1Juk fariseo runam Nicodemo shutiyuq karqan. Paymi Israel runakuna respitayanqan runa karqan. 2Juk paqasmi Jesús kaqman aywaykur nirqan: <<Rabí, yachatsiyämänaykipaq Dios Yaya kachamushunqaykitam musyayä. Dios Yaya mana yanapaptinqa manam ni pipis ruranqayki milagrukunata ruranmantsu>>.
3Jesúsnam nirqan: <<Rasun kaqtam niq: Pipis yapay mana yurirqa manam Diospa mandakuyninman yaykunqatsu>>.
4Nicodemunam nirqan: <<¡Imanötan yashqana kaykarqa yapay yuriyanman! ¿Mamanpa pachanman kutiyanmantsuraq yapay yuriyänanpaq?>>
5Jesúsnam nirqan: <<Rasun kaqtam niq: Pipis yakuwan y Espíritu Santupa poderninwan#Eze. 36.25-27. mana yurirqa manam Dios Yayapa mandakuyninman yaykunqatsu. 6Mamanpita yuriqkunaqa runallam kayan. Peru Espíritu Santupita yuriqkunam sïqa Diospa wamrankuna kayan.
7<<Llapan runakunapis yapayraqmi yuriyänan#1Ped. 1.3, 23. niptiq ama yarpachakuytsu. 8Wayrämuqta wiyarpis manam maypita shamunqanta ni maypa aywanqantapis musyankitsu. Tsaynöllam pipis tantiyantsu Espíritu Santupa poderninwan runakuna imanö yuriyanqantapis>>.#Ecl. 11.5.
9Nicodemunam yapay tapurqan: <<Taytay, kay ninqaykiqa ¡imanötan kanqa!>>
10Jesúsnam nirqan: <<Israel runakunapa yachatsiqnin kaykarpis ¿manaku tantiyanki? 11Rasun kaqtam niq: Rikanqäta y musyanqätam willakü. Peru tsaynö kaptinpis niyanqaqta manam creyiyankitsu. 12Kay patsachö kaqkunapaq niyanqaqta mana creyiykarqa ¿imanöraq creyiyankiman ciëluchö kaqkunapaq niyaptiq?#3.12 Kay patsachö kaqkunapaq yachatsikurqa yapay yuriyänanpaq kanqantam Jesucristo yachatsikurqan.
13<<Manam ni pipis gloriaman aywaskir kutimushqatsu. Peru Runapa Tsurinmi sïqa gloriapita shamushqa kar rasun kaqta willakun. 14Desiertuchö broncipita fundishqa culebrata#Núm. 21.9. qeruman Moisés pallarinqannömi Runapa Tsurintapis pallariyanqa.#3.14 Runapa Tsurinta pallariyänanpaq nirqa cruzchö wañutsiyänanpaq kanqanta y ciëluman kutinanpaq kanqantam Jesús nirqan.#Juan 8.28; 12.32-34; 18.32. 15Tsaymi pipis payman creyikuq kaqqa mana ushakaq kawayta tarinqa>>.
Tsurinta Dios Yaya kachamunqan
16Runakunata kuyarmi japallan Tsurinta Dios Yaya kachamurqan. Tsaymi pipis payman creyikuq kaqkunaqa ushakäyanqatsu,#3.16 Ushakäyanqatsu ninqanqa infiernuman aywayanqatsu ninanmi (Mat. 10.28; Juan 10.28; Apoc. 20.14; 21.8). sinöqa mana ushakaq kawaytam tariyanqa. 17Manam runakunata infiernuman jitarpunanpaqtsu Dios Yaya Tsurinta kachamurqan, sinöqa payman creyikuyaptin salvananpaqmi.
18Dios Yayapa Tsurinman creyikuqkunaqa manam infiernuman qaykushqatsu kayanqa. Peru mana creyiqkunam sïqa qaykushqa kananpaqna kaykäyan. Tsaynö kayanqa Dios Yayapa japallan Tsurinman mana creyiyanqanpitam.
19Kay patsaman aktsi shamushqa kaptinpis runakuna tutapäpukushqanö karmi y jutsankunallachö kawar tsay aktsita chaskiyantsu. 20Llapanpis jutsa rurayllachö kawarmi Dios Yaya kachamunqan aktsita chikir chaskiyantsu. Tsaynö chaskiyantsu jutsa rurayanqankuna musyakänanta mana munarmi.#Job 24.13-17. 21Peru alli ruraqkunam sïqa Dios Yaya kachamunqan aktsita chaskiyan. Tsaynö chaskiyaptinmi Dios Yaya munanqannö kawayanqan musyakan.
Jesúspaq Bautizaq Juan willakunqan
22Jerusalénpita yarquskirmi Judea provinciachö juk läduman discïpulunkunawan Jesús aywarqan. Tsaychömi runakunata bautizarqan.
23Bautizaq Juannam Enón niyanqan raqrachö atska yaku kaptin tsaychö bautizarqan. Enónqa Salim cercanchömi karqan. Tsaychö bautizanqanta musyaskirmi wakin runakunapis tsayman bautizakuq aywayarqan. 24Tsay witsayqa Juanta manaraqmi carcelman qaykuyarqanraqtsu.#Mat. 14.3; Mar. 6.17; Luc. 3.19-20.
25Tsaychömi imanö purificäkuyänanpaq kanqanta Juanpa discïpulunkuna Israel majinkunawan piñanakuyarqan. 26Tsaymi Juan kaqman aywaykur niyarqan: <<Rabí, ¿yarpankiku Jordán tsimpanchö kaykar juk runata rikaykur paypaq willayämanqaykita? Kananqa paypis bautizaptinmi llapan runakuna payman aywayan>>.
27Juannam nirqan: <<Dios Yaya yanapaptinmi runakuna payman aywayan. 28Qamkunata niyanqaqnömi noqaqa Cristutsu kä,#Juan 1.20. sinöqa paypa puntanta willakunäpaq Dios Yaya kachamanqan runallam kä. 29Casaraq jövinllam noviayuqqa. Casaraq jöven parlanqanta wiyar amïgun kushikunqannöllam noqapis kushikü.#3.29 Kay textuchömi Bautizaq Juan casaraq jövinpa amïgunman iwalatsikurqan. Jesucristutanam jövinman iwalatsirqan. Jesucristuman aywaq runakunatanam noviaman iwalatsirqan. 30Mas allim kaykan noqaman shayämunqanpa rantin payman aywayaptin.
Ciëlupita Jesús shamunqan
31<<Kay patsapita kaqkunaqa kay patsachö kaqkunallata musyarmi kay patsachö kaqkunallapaq parlayan. Peru ciëlupita shamuq kaqmi sïqa ciëluchö kaqkunata y kay patsachö kaqkunatapis musyan. Paymi llapanpitapis mas poderyuq. 32Ciëluchö rikanqanta y wiyanqanta willakuptinpis runakuna manam chaskiyantsu. 33Peru chaskiqkunam sïqa Dios Yayapa willakuynin rasun kaq kanqanta tantiyayan. 34Tsaynö tantiyayan ciëlupita shamuq runa Dios Yaya ninqankunata parlaptinmi. Tsaynö parlananpaqmi Espíritu Santuta Dios Yaya qararqan.
35<<Tsurinta kuyarmi paypa poderninman Dios Yaya llapanta churashqa.#Mat. 11.27; Luc. 10.22. 36Tsaymi Diospa Tsurinman creyikuq kaqqa mana ushakaq kawayta tarin. Peru Tsurinman mana creyikuq kaqmi sïqa tsay kawayta tarinqatsu. Masbienmi Dios Yaya rabyar infiernuman jitarpunqa>>.