MATEO 1:17

MATEO 1:17 QUII

Ñaupa taita Abrahammanda, David causajui punllacaman, tucuimandaca chunga chuscu miraicunami carca. David causajui punllamanda Babilonia llactaman apai tucushca punllacamambash, chunga chuscu miraicunallatami carca. Shinallata Babilonia llactaman apai tucushca punllamanda Quishpichij Cristo huacharimui punllacamambash, chunga chuscu miraicunallatami carca.
QUII: Diospaj Shimi
Share