Parallel
24
Ra Jesu bi yopa nte de ra du
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
1Ra mʉdi pa de ra semana núꞌa̱ ndomingo mi xudi xi ꞌnitho núꞌʉ ya ꞌbɛhña̱ bi ma pa ja ra ntꞌagui ne bi hña̱xa núꞌa̱ ra hoga ñʉni xqui hyoquiꞌʉ, ne bi mɛui maꞌra yá miꞌbɛhña̱ui. 2Y nu mi zøniꞌʉ bi zʉdi xqui tꞌentꞌa núꞌa̱ ra do xqui jothma̱ ra ntꞌagui. 3Ne bi yʉtꞌi ja ra ntꞌaguiꞌʉ pe himbi zʉtuani rá ndoꞌyo ra zi Hmu Jesu. 4Ne nuꞌʉ́ xi bi du yá mʉi ne himi pa̱ te da ꞌyøtꞌʉ, ne mi da̱mfriꞌʉ bi hyandi mi ꞌbahni yoho ya ꞌñøhø xqui hñe tꞌaxi asta mri huɛxqui. 5Pe nuꞌʉ́ co ra ntsu bi ñeꞌmitho, himbi gʉxa yá da. Ha núꞌʉ ya ꞌñøhø bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Hanja e guí hoñhʉua ja ya ntꞌagui núꞌa̱ te? 6Hinjoꞌoua, ya xa yopa nte. Beñhʉ núꞌa̱ bi xiꞌahʉ núꞌbʉ nguí ꞌbʉhʉ Galilea. 7Bi ꞌñeñꞌahʉ gue Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi mi pɛꞌtsi da tꞌɛntꞌua ja yá ꞌyɛ ya tsꞌoja̱ꞌi núꞌʉ toꞌo mi ma da pontꞌiꞌa̱, pe rá hñupa mi ma da yopa nteꞌa̱ de ra du.
8Hangue nuꞌʉ́ bi beni ꞌbestho de núꞌʉ ya noya xqui xipa ra Jesu. 9Ha nu mi mencꞌʉ de ja ra ntꞌagui bi ma bá xipa gatho núꞌʉ ꞌrɛtꞌamaꞌra ya apostol ne gatho maꞌra núꞌʉ toꞌo mri dɛnhma̱ ra Jesu. 10Núꞌʉ toꞌo bi hña̱ꞌtsua ra noya ya apostol go ra Maria Magdalena ne ra Juana ne ra Maria rá na̱na̱ ra Cobo, ne núꞌʉ maꞌra ya ꞌbɛhña̱. 11Pe nuyá apostol ra Jesu himbi gamfriꞌʉ, ne bi ꞌñembabi núꞌʉ ya ꞌbɛhña̱ gue xqui ꞌbɛ yá mfeni.
12Pe ra Pedro bi nestꞌihi bá cꞌa̱ꞌtsa ra ntꞌagui, y nu mi zøniꞌa̱ bi ndoqui bi hyanda mbo ra ntꞌagui gue hønsɛ núꞌa̱ ra dutu xqui ꞌbantꞌa ra Jesu mi ꞌbønga ꞌna lado. Y nuꞌá̱ bi menga habʉ mi ꞌbʉi, ne himi pa̱di te da beni de núꞌa̱ xqui nja.
Yoho yá nxadi ra Jesu mri ma pa ja ra hnini Emaú
(Mr. 16:12-13)
13Guetꞌa̱ ra paꞌa̱ yoho yá nxadi ra Jesu mri ne ra ꞌñu mri ma pa ja ra hnini Emaú, mi pɛꞌtsa ngu ꞌrɛtꞌamaꞌra kilometro rá ñabʉ de Jerusale. 14De mri ne ra ꞌñu mi mpetue de gatho núꞌa̱ xqui nja. 15Ha de tsꞌa mri mpetue de núꞌa̱ xqui nja, ra Jesu bi zʉdiꞌʉ ne bi ncompaui má ꞌñu. 16Ne masque mri ꞌñouiꞌʉ pe himbi za bi ba̱diꞌʉ ua go mi gueꞌa̱. 17Ha ra Jesu bi ꞌyambabiꞌʉ ne bi ꞌñembi:
―¿Te rá ꞌbɛ guí ꞌyo má ꞌñu guí ma̱ñhʉ? ¿Hanja guí tu ri mʉihʉ?
18ꞌNa de gueꞌʉ mrá thuhu ra Cleofa bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Gatho ya ja̱ꞌi pa̱di núꞌa̱ bi nja nuni Jerusale de nuya pabya. ¿Hanja hinte xcá pa̱digue?
19Nepʉ ra Jesu bi ꞌñembabi:
―¿Te ꞌbɛꞌa̱ xa nja?
Y nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi:
―Ha hinxcá ꞌyøde de ra Jesu me Nasare, gueꞌa̱ mi ꞌnará ꞌmɛhni Ajua̱, ne mi ha̱npa rá tsꞌɛdiꞌa̱ pa mi ña̱ ne pa mi øtꞌa ya da̱nga tꞌøtꞌe ja yá thandi ya ja̱ꞌi ne Ajua̱. 20Ha nuya nda̱ gá macja̱ ne núꞌʉ ma nda̱hʉ de ma hninihʉ bi gʉ ne bi ꞌyɛntꞌua ja yá ꞌyɛ ra Pilato pa bi manda da thoꞌa̱ ja ꞌnara pontꞌi. 21Nuje ndí beñhe ne ndí tøꞌmhe gue go gueꞌa̱ mi ma da ña̱njʉ nújʉ dyá me Israelhʉ, pe xi núbya ya pɛꞌtsa hñu pa xa du. 22Ha ꞌraya ꞌbɛhña̱ de guecje bi ma maxudi xi ꞌnitho ja ra ntꞌagui pa bá cꞌa̱ꞌtsi, nepʉ picaguihe ena gue ya himi ꞌbɛni rá ndoꞌyo ra Jesu. 23Ne ena gue xqui hyanda ꞌraya ɛnxɛ núꞌʉ bi xipi gue ya xqui yopa nte de ra du. 24Ne de gueꞌa̱ bi ma ꞌrama compahe pa bá cꞌa̱ꞌtsa ra ntꞌagui y eñꞌʉ gue bi zʉdi ngu núꞌa̱ xqui ma̱nga ya ꞌbɛhña̱, ne eñꞌʉ nehe gue nixi gueꞌʉ himbi hyanda ra Jesu.
25Nepʉ ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Hanja hinxcá beñhʉ núꞌa̱ xcá hñeꞌthʉ ja ra Ma̱ca Tꞌofo, ne hanja hinxcá camfrihʉ núꞌa̱ bi ma̱nga yá ꞌmɛhni Ajua̱? 26¿Ha gue hingue mi mahyoni da thogui njabʉ ra Cristo núꞌa̱ xuá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱, nepʉ da yopa menga mahetsꞌi pa da tꞌumba rá hudi dega nsu?
27Nepʉ nuꞌá̱ bi mʉdi bi xipabiꞌʉ núꞌa̱ ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ma̱ de ra Cristo núꞌa̱ rá ꞌmɛhni Ajua̱ pa da nda̱, desde ra mʉdi tꞌofo de ra Moise ne gatho núꞌa̱ bi ma̱nga maꞌra yá ꞌmɛhni Ajua̱.
28Ha nu mi zøni núꞌa̱ ra hnini habʉ mri maꞌʉ, ra Jesu bi ꞌyøtꞌe ngu mi ma da thoguitho. 29Nepʉ nuꞌʉ́ bi za̱mi da ꞌñoxi con gueꞌʉ ne bi ꞌñembabi:
―Cohi con guecje, ngueꞌa̱ ya bi nde ne ya ma da nxuui.
Ha nura Jesu bi yʉtꞌi ja yá nguꞌʉ pa da gohi con gueꞌʉ. 30Ne nuꞌʉ́ bi hñudi ja ra mexa pa da ntꞌoxi. Nepʉ ra Jesu bi gʉ ra thuhme ne bi ja̱pabi, ne bi heque pa bi umbabiꞌʉ. 31Núꞌa̱ ra oraꞌa̱ bi ba̱diꞌʉ gue go mi gueꞌa̱ ra Jesu, pe nuꞌá̱ ꞌbestho bi ꞌmɛditho de gueꞌʉ. 32Ne mri ꞌñémbabiꞌʉ:
―¡Ne xi majua̱ni ndí tsahʉ ꞌnara johya ja ma corasohʉ núꞌbʉ mi xicaguihʉ má ꞌñu de ra Ma̱ca Tꞌofo!
33Nepʉ nuꞌʉ́ ꞌbestho bi gʉ yá ꞌñu bi menga pa Jerusale. Ne ja bi zʉdini núꞌʉ ꞌrɛtꞌamaꞌra ya apostol xqui muntsꞌi ne maꞌra ya nxadi. 34Ne bi tꞌembabi núꞌʉ yoho:
―Xi majua̱ni xa yopa nte ma zi Hmuhʉ, ngueꞌa̱ ra Simu bi hyandi, ne xa xicaguihe.
35Nepʉ núꞌʉ yoho bi metuabi núꞌa̱ xqui nja ja ra ꞌñu, ne hanja bi ba̱diꞌʉ ra Jesu nura ora mi hyeca ra thuhme.
Ra Jesu ꞌbahni madetho de yá nxadi
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36Tsꞌa mi ña̱tho de núꞌa̱ xqui hyandiꞌʉ ne núꞌa̱ xqui nja, mi da̱mfriꞌʉ ra Jesu mi ꞌbahni madetho de gueꞌʉ, ne bi ꞌñembabi:
―ꞌBʉhʉ te rá ꞌñentho.
37Pe nuꞌʉ́ xi bi ntsu, ne mi hu yá mʉi gue mi handa ꞌnara thedi. 38Pe ra Jesu bi ꞌñembabi:
―¿Hanja guí tsuhʉ? ¿Pa te guí beñhʉ ja ri mfenihʉ njabʉ? 39Hyandga ma ꞌyɛhʉ ne ma ua, go guecagui drá Jesu. Thangaguihʉ ne hyandgahʉ xá hño, ngueꞌa̱ ꞌnara nda̱hi hingui pɛꞌtsa ra ngø nixi ra ndoꞌyo ngu guí hanthʉ dí pɛꞌtsi.
40Y nu mi uadi bi ma̱nga njabʉ, bi ꞌñutuabiꞌʉ yá ꞌyɛ ne yá ua. 41Pe nuꞌʉ́ himi tsa da gamfri ngueꞌa̱ ngu xqui mpumfriꞌʉ co ra johya, ne himi pa̱di te da beniꞌʉ. Nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―¿Ha gue ja te ga tsihʉ?
42Nepʉ nuꞌʉ́ bi umba ꞌna xɛni ra hua̱ xqui hña̱xi, ne ꞌna xɛni ra tꞌafi dega colmena. 43Y nuꞌá̱ bi hña̱ni ne bi zi de ja yá thandiꞌʉ. 44Nepʉ bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Ya stá thogui núꞌa̱ dá xiꞌahʉ núꞌbʉ ndí ꞌbʉi con gueꞌahʉ, ngueꞌa̱ mi mahyoni da njabʉ gatho núꞌa̱ xa ntꞌofo ja rá ley ra Moise, ne núꞌa̱ bi ma̱nga maꞌra yá ꞌmɛhni Ajua̱, ne núꞌa̱ ma̱nga ja ya Salmo.
45Nepʉ nuꞌá̱ bi xipabiꞌʉ núꞌa̱ ma̱nga ra Ma̱ca Tꞌofo pa bi za bi zo yá mfeni, 46ne bi ꞌñembabi:
―Njaua xa ntꞌofo gue ra Cristo núꞌa̱ xuá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱, mi mahyoni da du, ne rá hñupa mi mahyoni da yopa nte de ra du. 47Y nehe ena gue co rá tsꞌɛdi de rá thuhuꞌa̱ ma da hma̱ de gueꞌa̱ gatho rá ngʉni ra ximhai, da mʉdi de guecua Jerusale da tsꞌofo ya ja̱ꞌi gue da ñobri pa dra pumba yá tsꞌoqui. 48Y nuꞌahʉbya, ma gui damajua̱nihʉ de nuya ya tꞌøtꞌe xcá hyanthʉ. 49Y nugui ma ga pɛhnꞌaꞌihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ xa ña̱ꞌtꞌahʉ ma Dada. Pe ja da cohʉua ja ra hnini Jerusale asta hingui hña̱ñhʉ núꞌa̱ ra tsꞌɛdiꞌa̱ ma dua ehe de mahetsꞌi.
Ra Jesu bi ma mahetsꞌi
(Mr. 16:19-20)
50Nepʉ ra Jesu bi zixa gatho yá apostol bi bøni de ra hnini Jerusale pa rí maꞌʉ ja ꞌnara zi tꞌʉca hnini rá thuhu Betania, y nuꞌá̱ ja bá jʉxni yá ꞌyɛ pa bi ja̱pabiꞌʉ. 51Y nu mi uadi bi ja̱pabiꞌʉ, nuꞌá̱ bi ꞌuegue de gueꞌʉ, bi tsꞌitsꞌi pa mahetsꞌi. 52Y nuꞌʉ́ ꞌmɛfa de xqui xøcambeni ra zi Hmu Jesu, bi menguiꞌʉ pa Jerusale co ndunthi ra johya. 53De guehni nza̱ntho mi ꞌbʉi ja ra nda̱nija̱ mri xøcambeni Ajua̱. Njabʉ gueꞌa̱.