Mateo 5
NKO

Mateo 5

5
Ɩbʋsʋ Atosunahɛ
1Brɛá Yesu lowun ɔdɔm amʋ a, ɔlɔdʋ yɔ ɩbʋ kʋsʋ yetsia asɩ, mʋ akasɩpʋ amʋ bɛba mʋ wa. 2Ɩnʋ olosuna amʋ́ atɔ ɔbɛɛ,
Oyula Asʋn
(Luka 6:20-23)
3“Bulu layula aha ánɩ́ amʋ́ ansɩ mɛdɩn tɔtɔsʋ dʋn mʋ Bulu,
tsufɛ amʋ́bʋ mʋ iwiegyi amʋ.
4Bulu layula awɩrɛhɔ agyipʋ,
tsufɛ obólwii amʋ́ klʋn.
5Bulu layula ɩwɩasɩ abapʋ,
tsufɛ amʋ́ obégyi ɔsʋlʋ amʋ.
6Bulu layula aha ánɩ́ mʋ apɛbwɛ akʋn mʋ́a ɔmɛwʋlɩ dɛ amʋ́,
tsufɛ ɔbɛ́ha amʋ́ bɔ́mwɛ.
7Bulu layula nwɛ awunpʋ,
tsufɛ obówun amʋ́ nwɛ.
8Bulu layula aha ánɩ́ amʋ́ klʋntɔ lɔwankɩ,
tsufɛ amʋ́ obówun mʋ.
9Bulu layula aha nsɩnɛ alapʋ,
tsufɛ ɔbɛ́tɩ amʋ́ ɔbɛɛ mʋ abi.
10Bulu layula aha ánɩ́ bʋdɩn amʋ́sʋ mʋ apɛbwɛ sʋ,
tsufɛ amʋ́bʋ mʋ iwiegyi amʋ nɩ.
11“Bulu layula mlɩ, nɩ bʋdɛ mlɩ sia, bʋdɩn mlɩsʋ, bʋdɛ afunu wa dɩnka mlɩsʋ. 12Ansɩ igyi mlɩ, ɩwɩ ɩsankɩ mlɩ; tsufɛ mlɩ ɩkɔka tsɔ ɔsʋsʋ. Alɩ bɔbwɛ Bulu ɔnɔsʋ atɔɩpʋ agyankpapʋ amʋ nɩ.
Nfɔlɩ Mʋ́a Wankɩ
(Marko 9:50; Luka 14:34-35)
13“Mlɩgyi ɔyɩtɔ nfɔlɩ nɩ. Nɩ nfɔlɩ ɩta ɔdwɛ a, ntɔ bɛ́lapʋwa mʋ́ ɔdwɛ? Ɩtra ma alɛ ha tɔtɔɔtɔ bwɛ. Tsɛɩ bʋtɛtsɛɩ mʋ́ tsitsa, aha bʋtɛtsatsa mʋ́sʋ tsʋn.
14“Mlɩgyi ɔyɩtɔ wankɩ ɛ nɩ. Wuluá ɩdɩn bʋsʋ tamaŋain. 15Bʋtamanywɛ ɔkandɩɛ, pʋ ɔlɔ bun mʋ́sʋ. Ɔfʋakpa bʋtɔpʋbian, mɛnɩ ɩbɔ́wankɩ ha aha ánɩ́ bʋtsie woyi amʋtɔ fɛ́ɛ́. 16Mʋ́ sʋ mlɩha mlɩ bwɛhɛ ɩwankɩ alɩ, mɛnɩ aha bówun mlɩ bwɛhɛ wanklaan amʋ, fówun bɛkanfʋ mlɩ Sɩ amʋʋ ɔbʋ ɔsʋsʋ amʋ.
Mose Mbla Ɩwɩ Atosunahɛ
17“Mlɩmákɩ mlɩaa, nɛba Mose Mbla ntɛ Bulu ɔnɔsʋ atɔɩpʋ amʋ atosunahɛtɔ ɔkakpa. Mmɛba mʋ́tɔ ɔkakpa, mboun nɛba bɔbwɛ mʋ́ ɩfʋn. 18Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bla. Ɔsʋ mʋ́a asɩ bɔ́mɔ ɔnɔ, tamɛ itoduahɛ ntɛ asʋnbi kʋlɛ kʋraa ɩmɛ́ɛdalɩ Mbla amʋtɔ, yɔfʋn brɛá mʋ́tɔ asʋn fɛ́ɛ́ laba mʋ́tɔ. 19Ɔhagyiɔha ánɩ́ omobu mbla amʋtɔ tukuriibi kʋ, olosuna mʋ aba ɛ ɔbɛɛ bʋmábu mʋ́ a, bɛ́tɩ mʋ kebi tukuriibi ɔsʋsʋ iwie ogyikpa ɩnʋ. Tamɛ ɔha ánɩ́ olegyi mbla amʋ fɛ́ɛ́sʋ, suna mʋ aba ánɩ́ bʋgyi mʋ́sʋ a, bɛ́tɩ mʋ ɔha yile ɔsʋsʋ iwie ogyikpa ɩnʋ. 20Mʋ́ sʋ ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, nɩ mlɩmɔbwɛ Bulu apɛ dʋn Mose mbla asunapʋ pʋ́ Farisifɔ amʋ a, mlɩmóowie Bulu iwiegyi amʋtɔ ɛkɛkɛɛkɛ.
Ɔblɔ Ɩwɩ Atosunahɛ
(Luka 12:57-59)
21“Mlɩlanuá bɛbla mlɩ anain atɩtɩfɔ amʋ bɛɛ, ‘Mámɔ ɔha. Ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔmɔ ɔha a, Bulu obégyi mʋ asʋn, ha mʋ ɩpɔn.> 22Tamɛ mɩ mʋ́ ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, ɔhagyiɔha ánɩ́ olenya ɔblɔ wa mʋ ba a, Bulu obégyi mʋ asʋn. Ɔha ánɩ́ olesia mʋ ba ɔbɛɛ, ‘Ɔhakpan!> a, obégyi ɩpɔn Yudafɔ asʋn agyipʋ ansɩtɔ. Ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔlɛbla mʋ ba ɛ ɔbɛɛ, ‘Raka!>#5:22 Raka asɩ gyi “Ɔbwɩ!” a, obégyi ɩpɔn yɔ ɩsʋbɩtɩ ogya ánɩ́ ɩtamaduntɔ. 23Ɩnɩ sʋ nɩ fotsu atɔ hahɛ fɔyɔ afɔdɩɛ ɔbɔkpa, fɛkaɩn ánɩ́ fapʋ asʋn lalahɛ kʋ gyi fʋ ba a, 24si fʋ atɔ amʋ́ dɩnka afɔdɩɛ-ɔswɩsʋ ɩnʋ. Yɔ fʋa mʋnyɔ amlɩla mlɩ nsɩnɛ, asa afʋba bɔbɔ afɔdɩɛ amʋ ha Bulu.
25“Nɩ ɔkʋ ɔsama fʋ a, wa ɔsa ha abʋyebwii ɩpa ha mʋ asa asʋn amʋ ogyikɛ ɩfʋn, mɛnɩ fʋ onyaba amʋ ɔmɛ́ɛha asʋn agyipʋ bʋmɔ́ɔpʋ fʋ ha obu adɩpʋsʋ ɔkɩpʋ, ɔwa fʋ obu. 26Mbla fʋ ɔnɔkwalɩ, nkɛtɩ faka ɩkɔ amʋ fɛ́ɛ́ ta asa fɛ́dalɩ ɩnʋ.
Otsiaba Ɔmadalɩ Ɩwɩ Atosunahɛ
27“Mlɩlanu ánɩ́ bɛbla mlɩ bɛɛ, ‘Mákle ɔkʋ otsiaba.> 28Tamɛ mɩ mʋ́ ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, oyingyioyin ánɩ́ olowun ɔtsɩ, ɔlɔbwɛ mʋ kle ɩwɩ agywɩɩn a, alatɔ mbʋa dodo mʋ klʋntɔ. 29Mʋ́ sʋ nɩ fʋ gyɔpɩ nsibi tɛha fʋtɔbwɛ lakpan a, loti mʋ́ lɛ tswɩ tsalɩfwɩ. Ɩbʋ alɛá fʋ ɩwɩ ɔtɩnɛkʋ má ɩnʋ, dʋn ánɩ́ bɔ́tswɩ fʋ nyankpʋsa-oyi amʋ fɛ́ɛ́ wa ɩsʋbɩtɩ ogya ánɩ́ ɩtamaduntɔ. 30Mʋ́ sʋ nɩ fʋ gyɔpɩ ɩbɩ tɛha fʋtɔbwɛ lakpan a, ka mʋ́ tswɩ tsalɩfwɩ. Ɩbʋ alɛá fʋma ɩbɩ kʋlɛ, dʋn ánɩ́ bɔ́tswɩ fʋ nyankpʋsa-oyi amʋ fɛ́ɛ́ wa ɩsʋbɩtɩ ogya ánɩ́ ɩtamaduntɔ.
Ɔkakina Ɩwɩ Atosunahɛ
(Mateo 19:9; Marko 10:11-12; Luka 16:18)
31“Bɛtra bla mlɩ bɛɛ, ‘Ɔhagyiɔha ánɩ́ obékina ɔka a, ɔwanlɩn ɔkakina ɔwʋlʋ ha mʋ asa.> 32Tamɛ mɩ mʋ́ ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, nɩ oyin okina mʋ ka ánɩ́ ɔmɔkʋdalɩ mʋ ɔma a, mʋlaha sʋ ɔtsɩ amʋ ɔbɛ́dalɩ mʋ ɔma. Oyingyioyin ánɩ́ otsia ɔtsɩ anfɩ mʋ klu lakina mʋ anfɩ ɛ latɔ mbʋa.
Ntamka Ɩwɩ Atosunahɛ
33“Mlɩlɛtra nu ánɩ́ bɛbla mlɩ anain atɩtɩfɔ amʋ bɛɛ, ‘Máka ntam kpaalɩ. Mboun bwɛ dɩnka ntam amʋʋ fɛka ha Bulu amʋsʋ.> 34Tamɛ mɩ mʋ́ ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, máka tɔtɔɔtɔ kʋraa. Mápʋ ɔsʋsʋ ka ntam, tsufɛ Bulu owie obia igyi. 35Mápʋ ɔsʋlʋ ka ntam. Bulu ayabi oyikpa igyi. Mápʋ Yerusalem wulu ka ntam. Awietɔ Owie wulu kpɔnkpɔntɩ nɩ. 36Mlɩmápʋ mlɩ nwun ka ntam, tsufɛ mlɩmɛ́ɛtalɩ bwɛ imi kʋlɛ fututu ntɛ bibi. 37Mboun fʋ ‘Iin!> ɩbwɛ ‘Iin!> Fʋ ‘O-o!> ɛ ɩbwɛ ‘O-o!> Kugyikʋá fɛtra blɩ tsɩa mʋ́tɔ itsu Ɔbʋnsam wa.
Lalahɛ Ɩkɔka Ɩwɩ Atosunahɛ
(Luka 6:29-30)
38“Mlɩlanuá bɛblɩ bɛɛ, ‘Ɔha obwie mʋ ba nsibi a, bʋbwie mʋ ɛ mʋ klɛ ka ɩkɔ. Ɔha otsii mʋ ba iyin ɛ a, bʋtsii mʋ klɛ ka ɩkɔ.> 39Tamɛ mɩ mʋ́ ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, mlɩmákpla ɔha lalahɛ. Mboun nɩ ɔha ɔda fʋ ɩsʋtɔ a, damli nyɔsɩ ɛ ha mʋ ɔda. 40Nɩ ɔha dekleá ɔbɛ́sama fʋ hɔ fʋ atadɩɛ a, pʋ fʋ tati ɛ ha mʋ. 41Ɔha ánɩ́ ɔdʋn fʋ ɔhɩɛ fʋ ɔbɛɛ, fʋsʋra mʋ atɔ maɩlɩ kʋlɛ ha mʋ a, sʋra mʋ́ maɩlɩ anyɔ. 42Ɔha ɔkʋlɩ fʋ atɔ a, ha mʋ. Nɩ ɔkʋ ɛ ɔbɛɛ fʋpan mʋ tɔkʋ a, mákina.
Alupʋdwɛ Ɩwɩ Atosunahɛ
(Luka 6:27-28, 32-36)
43“Mlɩlonuá bɛblɩ bɛɛ, ‘Dwɛ fʋ ba, afʋlu fʋ olupʋ.> 44-45Tamɛ mɩ mʋ́ ndɛ mlɩ bla mbɛɛ, mlɩdwɛ mlɩ alupʋ. Mlɩbɔ mpaɩ ha aha ánɩ́ bʋdɩn mlɩsʋ, mɛnɩ mlɔ́bwɛ mlɩ Sɩ amʋʋ ɔbʋ ɔsʋsʋ amʋ abi. Tsufɛ mʋtɛha owi tɛlɩn, ɔtɛha nyankpʋ ɛ itotswie wʋlɩ aha wanklaan pʋ́ aha lalahɛ fɛ́ɛ́sʋ. 46Nɩ fʋ adwɛpʋ nkʋlɛ fʋtɔdwɛ a, ɩpan mɔmʋ fénya? Lampoo ahɔpʋ kʋraa bʋtɔbwɛ alɩ. 47Nɩ fʋ anyawie nkʋlɛ fʋtɔwa ɔnɔ a, ntɔ fakʋkʋ bwɛ dʋbɩ? Alɩ kɛn ɔmátɔfɔ bʋtɔbwɛ nɩ. 48Ɩnɩ sʋ mlɩfʋn fɛ alɩá mlɩ Sɩ amʋʋ ɔbʋ ɔsʋsʋ amʋ lɔfʋn.

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc. (New Testament)

© 2016 Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation (Psalms)


Learn More About Bulu Ntam Pɔpwɛ mʋ́a Israel Ɩlʋ