បាត់ អន់នួរៗ ពន់ឋើម 1
BRB

បាត់ អន់នួរៗ ពន់ឋើម 1

1
បាត់ កណើត ឡាង ប្រិះ ឡាង គ្រែ
1អន់នួរ ពន់ឋើមៗ គ្រែដៃ ឡើ ពឝ៉ើត ឡាង ប្រិះ ដើម ឡាង គ្រែ។ 2ទឹង អ៊ែ ឡាង ប្រិះ ណាគ់ ឡើ ឝ៉ក ញឹះ តៃ ឡើ ប៊ិច អង់ង៉ាយ អំម៉ឹះ ឡើ ប៊ិច ឌិវ កឡាំ ពឺង ក្លាង ដាក ឈ្រុៗ ដើម សណើម#1.2 ប្រម៉ាង ហ៊ែប្រើ សណើម អំប្រា ផវ យ៉ាង ម៉ើ ម៉ាង វ៉ិះ ឌិវ មូយ។ គ្រែដៃ ឡើ ហើប អង់ហើប ប៉ាគ់ កយឺវ ពឺង ក្លាង ដាក។
3គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង រៀន៖ «ហឹ ឝ៉ាល!»។ អ៊ែ ឡើ ឝ៉ាល ប្រយ។ 4គ្រែដៃ ឡើ តៃ រៀន ឝ៉ាល នែ ចាគ់ ឡើយ អ៊ែ ឡើ កះ ឝ៉ាល តើម ប៊ឹង កឡាំ។ 5គ្រែដៃ ឡើ ជុ ឝ៉ាល អ៊ែ "តង៉ៃ" ណគ់ កឡាំ ឡើ ជុ "មាំងៗ"។ អ៊ែ ឡើ ប៊ិច អំប៊ឹ អ៊ែ ឡើ ប៊ិច ងឹប ហង់អ៊ែ តង៉ៃ ទី មូយ។
6គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង រៀន៖ «ហឹ ប៊ិច ប្រឡា ទុត ឝ៉ិះ ប្លះ កឌី ដាក បក់ លំត្រកះ ត្រឌីវ ដាក!»។ 7អ៊ែ គ្រែដៃ ឡើ ពឝ៉ើត ប្រឡា ទុត ឝ៉ិះ អ៊ែ ឡើ កះ ដាក ឡើ គូ តៃ ក្រូម ប្រឡា តើម ប៊ឹង ដាក ទឹង ពឺង អ៊ែ ឡើ ប៊ិច ប្រយ។ 8គ្រែដៃ ឡើ ជុ ប្រឡា ណគ់ ឡើ ឝ៉ិះ អ៊ែ "ឡាង គ្រែ"។ អ៊ែ ឡើ អំប៊ឹ អ៊ែ ឡើ ងឹប ហង់អ៊ែ តង៉ៃ ទី បារ។
9គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង រៀន៖ «ហឹ ណគ់ ដាក ឡើ គូ កន់ដ្រូម ឡាង គ្រែ លំតមួត មូយ អំប៊ុ អាំ លំប៊ិច ប្រិះ ហរ៉ើង!»។ អ៊ែ ឡើ ប៊ិច ប្រយ។ 10គ្រែដៃ ឡើ ជុ ណគ់ ហរ៉ើងៗ អ៊ែ "ពដិះ" ណគ់ ដាក ឡើ តមួត អ៊ែ ឡើ ជុ "សមុត"។ គ្រែដៃ ឡើ តៃ រៀន អង់ង៉ាយៗ លែក អ៊ែ ចាគ់ ឡើយ។ 11គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង រៀន៖ «ហឹ ប្រិះ ហន់ហួន បាត់ ប៊្រី ប៊ូត ចិះ ត្រំ ហំឞ្លិច ណគ់ ម៉ើ ប៊ិច អង់គុង ដើម ហន់ហួន តើម ឡង ឞ ឡើ ប៉្លៃ អាំ មន់ហួន តាម អង់គុង មែ កឡឹ»។ អ៊ែ ឡើ ប៊ិច ប្រយ។ 12អ៊ែ ណគ់ បាត់ ប៊្រី ប៊ូត ចិះ ម៉ើ ប៊ិច អង់គុង តាម ឡើ កឡឹ ដើម ឡង ឞ ម៉ើ ប៊ិច ពឺរ ប៉្លៃ តាម អង់គុង ឡើ កឡឹ ម៉ើ ហួន តើម ប៊ឹង ប្រិះ។ គ្រែដៃ ឡើ តៃ រៀន អង់ង៉ាយៗ លែក អ៊ែ ចាគ់ ឡើយ។ 13អ៊ែ ឡើ អំប៊ឹ អ៊ែ ឡើ ងឹប ហង់អ៊ែ តង៉ៃ ទី ពែ។
14គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង រៀន៖ «ហឹ ប៊ិច ឝ៉ូវ ឝ៉ាល ទឹង ឡាង គ្រែ អ៊ែ លន់កះ តង៉ៃ តើម ប៊ឹង មាំងៗ បក់ ពដៃ ពណោះ ញ៉ាម តង៉ៃ ខៃ ដើម កម៉ 15អាំ ប៊ិច ឝ៉ូវ ឝ៉ាល ទឹង គ្រែ អ៊ែ លំតាល់ ទិ ឡាង ប្រិះ!»។ អ៊ែ ឡើ ប៊ិច ប្រយ។ 16គ្រែដៃ ឡើ ពឝ៉ើត ឝ៉ូវ ឝ៉ាល ទិះៗ បារ ណគ់ ឝ៉ូវ ឝ៉ាល មូយ ឡើ ទិះ ជឺរ អាំ លំពឝ៉ាល តង៉ៃ អ៊ែ ណគ់ ឝ៉ូវ ឝ៉ាល កិៗ ក្រូម អ៊ែ អាំ លំឝ៉ាល តគ់ មាំងៗ ដើម ឡើ ពឝ៉ើត ពតួរ ទុត អើន ដិ។ 17គ្រែដៃ ឡើ ជុ ឝ៉ូវ ឝ៉ាល ដើម ពតួរ លែក នែ ទឹង ឡាង គ្រែ អ៊ែ មន់ឝ៉ាល ទិ ឡាង ប្រិះ 18បក់ លំឝ៉ាល តង៉ៃ ដើម មាំង អ៊ែ លន់កះ ឝ៉ាល តើម ប៊ឹង កឡាំ។ គ្រែដៃ ឡើ តៃ រៀន អង់ង៉ាយៗ លែក អ៊ែ ចាគ់ ឡើយ។ 19អ៊ែ ឡើ អំប៊ឹ អ៊ែ ឡើ ងឹប ហង់អ៊ែ តង៉ៃ ទី ពួន។
20គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង រៀន៖ «ហឹ ប៊ិច ពត្រូវ មន់គូ ទិ កនុង ដាក អ្រវ៉ក់ អ្រវឹច ទុត អើន ប្រុកៗ ដើម ជែម ចណាយ ទឹង គ្រែ មន់ប៉ារ់ អ្រប៉ើ!»។ 21គ្រែដៃ ឡើ ពឝ៉ើត ពត្រូវ ទុត ទិះ ទិ កនុង សមុត ដើម ពត្រូវ ត្រំ ហំឞ្លិច ម៉ើ គូ ទិ កនុង ដាក អ្រវ៉ក់ អ្រវឹច ប៊ិង ដាក តាម យូ មែ កឡឹ ដើម ឡើ ពឝ៉ើត ជែម ចណាយ ត្រំ ហំឞ្លិច តាម យូ មែ កឡឹ ប៉ាគ់ទឺ។ គ្រែដៃ ឡើ តៃ រៀន អង់ង៉ាយៗ លែក អ៊ែ ចាគ់ ឡើយ។ 22គ្រែដៃ ឡើ ប្រាយ មែ រៀន៖ «ហឹ វន់ពឝ៉ើត ពស៊ឺក កួន ចូវ ទុត អើន ប៊ិង ដាក សមុត អ៊ែ ណគ់ ដើ វែ ជែម ចណាយ វន់ពឝ៉ើត ពស៊ឺក កួន ចូវ ទុត អើន ពឺង ឡាង ប្រិះ នែ ប៉ាគ់ទឺ»។ 23អ៊ែ ឡើ អំប៊ឹ អ៊ែ ឡើ ងឹប ហង់អ៊ែ តង៉ៃ ទី សើង។
24គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង រៀន៖ «ហឹ លំប៊ិច ពត្រូវ ពឺង ឡាង ប្រិះ តាម យូ មែ កឡឹ លំប៊ិច ពត្រូវ ស៊្រុក ពត្រូវ ឆឡរ វ៉ារ ពត្រូវ អង់គ្លែត អង់ក្លួត ដើម ពត្រូវ ប៊្រី តាម យូ មែ កឡឹ!»។ អ៊ែ ឡើ ប៊ិច ប្រយ។ 25គ្រែដៃ ឡើ ពឝ៉ើត ពត្រូវ ប៊្រី តាម យូ មែ កឡឹ ពត្រូវ ស៊្រុក តាម យូ មែ កឡឹ ពត្រូវ ឆឡរ វ៉ារ ដើម ពត្រូវ អង់គ្លែត អង់ក្លួត តាម យូ មែ កឡឹ។ គ្រែដៃ ឡើ តៃ រៀន អង់ង៉ាយៗ លែក អ៊ែ ចាគ់ ឡើយ។
26គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង រៀន៖ «អំពឝ៉ើត#1.26 ប្រម៉ាង ហ៊ែប្រើ ពន់ឋើម ម៉ើ ខៀន ជុ "ងំពឝ៉ើត"។ បនឹះ ប៉ាគ់ អៃ ទឺ បក់ មន់ប៊ិច អាតណាត ពែក ប៉ាក់ ទ្រឺ គីត ទិ សមុត ជែម ចណាយ ណគ់ ម៉ើ ប៉ារ់ ទឹង គ្រែ ពត្រូវ ស៊្រុក ពត្រូវ ប៊្រី ពត្រូវ ឆឡរ វ៉ារ ដើម ពត្រូវ អង់គ្លែត អង់ក្លួត ពឺង ប្រិះ»។
27គ្រែដៃ ឡើ ពឝ៉ើត បនឹះ
ប៉ាគ់ ដើ ណគ កឡឹ ទឺ
ណគ ឡើ ពឝ៉ើត មែ
ប៉ាគ់ ដើ ណគ ទឺ ម៉ាត់ ម៉ាត
គ្រែដៃ ឡើ ពឝ៉ើត កឡ ដើម កទ្រី។
28គ្រែដៃ ឡើ ប្រាយ មែ រៀន៖ «ហឹ វន់ពឝ៉ើត កួន ចូវ អាំ វន់ស៊ឺក តាក ប៊ិង ឡាង ប្រិះ ដើម វន់រន់ឋាប់ ឝ្លាំង ឡាង ប្រិះ ដិ។ វន់ពែក ប៉ាក់ ទ្រឺ ទិ ដាក សមុត ជែម ចណាយ ណគ់ ម៉ើ ប៉ារ់ ទឹង គ្រែ ដើម លែក ដើ ពត្រូវ ណគ់ ម៉ើ ដក់ ពឺង ឡាង ប្រិះ!»។ 29គ្រែដៃ ឡើ ម៉ាង ឡឹះ រៀន៖ «អន់នែ អៃ អង់អាំ ដើ វែ លែក ដើ បាត់ ប៊្រី ប៊ូត ចិះ ណគ់ ឡើ ប៊ិច អង់គុង ឡើ ហួន ប៊ិង ឡាង ប្រិះ ដើម តើម ឡង ឞ ណគ់ ឡើ ប៊ិច ប៉្លៃ អង់អាំ ដើ វែ វន់ចា។ 30អ៊ែ ណគ់ ដើ ពត្រូវ ប៊្រី ពត្រូវ ស្រ៊ុក ជែម ចណាយ ពត្រូវ ណគ់ ម៉ើ ឆឡរ វ៉ារ ពឺង ប្រិះ ដើម ពត្រូវ អង់គ្លែត អង់ក្លួត លែក ដើ ពត្រូវ ម៉ើ ប៊ិច ក្លើម សើម អៃ អង់អាំ បាត់ ប៊្រី កយ៉ិៗ លែក ដើ អ៊ែ ដើ មែ មន់ចា ប៉ាគ់ទឺ»។ អ៊ែ ឡើ ប៊ិច ប្រយ។
31គ្រែដៃ ឡើ ឝ្លាំង អង់ង៉ាយៗ លែក ដើ អ៊ែ ណគ់ ណគ ឡើ ពឝ៉ើត ឡើ តៃ រៀន ចាគ់ ទុត ខាក់ ឡើយ។ អ៊ែ ឡើ អំប៊ឹ អ៊ែ ឡើ ងឹប ហង់អ៊ែ តង៉ៃ ទី ត្រូវ។

© 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc. Permission for commercial publication has been granted to the Bible Society in Cambodia. To request an electronic copy of the text or permission to use the text email ScriptureCopyrightPermissions_Intl@Wycliffe.org

Learn More About ព្រះគម្ពីរ ព្រៅ