Mãtéyõ 5
GBA

Mãtéyõ 5

5
Yézũ ă rõdó ndäkpá
1Ká bẽdé ájã ë nëë, Yézũ õkõ glŏvö ndäkpá, ĩshíí ãŋã ãnjã ãꞌdá ꞌbáká ãꞌbã gbõgbõ ãŋbã nî, ĩshíí yõmó grëkẽ õgõ nî öjó äpá áyä nî.
Mbájá ă ndũpú ꞌbí gĩ?
(Lúkã 6:20-23)
2Ĩshíí õcõ lãgá grödó ïgï ă yĩyí,
3“Mbájá ă ndũpú yõmó ë ꞌdéé, kä yëbẽ ádá ärä nẽ kã,
ká ádá mömö ŋgérë í ꞌdéé, kă mümü örö kã nëë, ũŋgú áyä ïgï.
4Mbájá ă ndũpú yõmó ë ꞌdéé, kä yöró nî kã,
ká ádá shẽshẽ lépẽ ïgï ă ndrĩsĩ nî.
5Mbájá ă ndũpú yõmó ë ꞌdéé, käḷã góvó ärä ëpë ïgï ꞌdĩ kã.
Ká ádá jũjũ bũbũ nî, ă ndãꞌdá ũŋgú áyä ïgï.
6Mbájá ă ndũpú yõmó ë ꞌdéé, kä ränã gõgõ gäꞌdá äpá ká yõmó jóŋó shẽshẽ lépẽ nî kã.
Ká ádá ũŋgú ë ꞌdéé, kä yëbẽ ádá ëyí ã kã nëë, ä ndëné bï ïgî.
7Mbájá ă ndũpú yõmó ë ꞌdéé, kä yäḷã nónõ nî kã,
ká ádá Mbájá ă ndãḷã nónõ bï ïgï.
8Mbájá ă ndũpú yõmó jóŋó shẽshẽ lépẽ nî gĩ,
ká ádá ä ndökõ Mbájä.
9Mbájá ă ndũpú yõmó gräshá kõkõ ärä ndäkpá,
ká ádá ä ndädã äpá áyä ïgï nî kõtó ká Mbájä.
10Mbájá ă ndũpú yõmó ë ꞌdéé, kä ḷöḷõ ïgï ã kã, ká ádá ë ꞌdéé, ïgï nî yõmó jóŋó shẽshẽ lépẽ nî kã,
ká ádá mömö ŋgérë í ꞌdéé, kă mümü örö ã kã nëë, ũŋgú áyä ïgï.
11Mbájá ă ndũpú ïgí ká löwó ë ꞌdéé, ndäkpá kä yözõ ïgî, ĩshíí kä ḷöḷõ ïgî, ĩshíí ꞌdéé, kä ḷökpõ úlú glösĩꞌdí ádá nî gĩ tírí äpá áyä ïgî, ká ádá ärä mâ kã. 12Máḷã kõbó kélẽ úgú ká gäsá kôwó, ká ádá ũŋgú ë ꞌdéé, kä ndëné bï ïgí äpá õgõ ëyí ãpá mümü örö ã kã, ká ádá sãrã nëë, ḷöḷõ kéné ádá nî gĩ tá ká ëté gãꞌbãlã gbõḷõ yãŋgâ.”
Yõmó grëkẽ õgõ Yézũ äyá kõnó ĩshíí gräjá úgú
(Márkõ 9:50; Lúkã 14:34-35)
13“Ïgí nî kõnó jũjũ bũbũ ã ĩshíí ꞌdéé, gŏŋgö ëyí ũsú ẽshẽ ẽꞌdẽ ĩshí yää, ä ndäḷã ãyá ꞌdë níí, gŏŋgö ëyí klŭwü tówó kõjõ kãpá ẽꞌdẽ ã kã? Ă yäfä ká ádá gäḷã bẽdé ũŋgú ë ẽꞌdẽ ꞌdĩ, tämá ä ndëŋgẽ dänjã düjú äpá yõ nẽ, ĩshíí ndäkpá ä ndütú jũjũ ëyî.
14Ïgí nî gräjá úgú ë kă jũjũ bũbũ nî, tá ãyá mbẽré ꞌdéé, küꞌbũ ëté käꞌbã jũjũ rúkú ë ꞌdéé, ndäkpá nî tírí kä yökõ nî kã. 15Ĩshíí bă ndäkpá ä yäḷã õshõ äpá ká lámbã níí, üsú äpá ũmbũ góvó képẽ ꞌdĩ, ĩshíí nëë, ä ndüsú äpá jũjũ gḷöꞌdó úgú, ká ádá ë níí, rãjá úgú nî bï ndäkpá nî tírí ãpá ílĩ mömö nî. 16Ãtâsh yää, tá ká ëté gãꞌbãlã gbõḷõ yãŋgâ nëë, máꞌbã gräjá úgú nî níí, lŏyö ãpá ká glözö ũŋgú ë ꞌdéé, má yãḷã ïgï ã kã níí, ndäkpá nî ökõ tírí, ĩshíí níí, rëbé Bẽbé ïgí ꞌdéé, kă mümü örö ã kã.”
Gónjó ádá ká Mbájá ꞌdéé kẽné bï Mõzë kã
17“Máꞌbã gïŋí ádá mótó kõkõ ärä ïgí gïyí kábã yá, mójö ká ádá glïmí ílĩ gónjó ádá ká Mbájá ꞌdéé, kẽné bï Mõzë, wãlã ádá ë ꞌdéé, kẽné bï kéné ádá í ŋgá áyä nẽ gĩ kã ní, ĩshíí nëë, mójö ká ádá ë níí, gónjó ádá nî gĩ, ĩshíí ádá ë ꞌdéé, këné bï kéné ádá nî gĩ kã níí, äḷã ärä ëpë ïgï. 18Mä lëmë närä ádá bï ïgí nëë, ĩgí ká úgú ë ꞌdéé, mümü örö ĩshíí jũjũ bũbũ nî, kä ndäzá ní nëë, bẽdé klãkã ádá ë ꞌdéé, kă ndãsã ẽshẽ ká gónjó ádá ká Mbájá nëë, ă ndãzá ní, ĩgí ká úgú ë ꞌdéé, ũŋgú nî gĩ tírí kä ndäḷã ärä ëpë ïgï ã kã. 19Ĩshíí tá ndákpã ë ꞌdéé, kă ndãḷã ũŋgú nî níí, klãtá kãpá ká dãꞌbã ꞌbälã ẽshẽ ká gónjó ádá ká Mbájá ꞌdĩ, ĩshíí ꞌdéé, kă ndrõdó slãgã ndäkpá ë níí, käḷã ũŋgú nî tá ãyá ë ŋgá ëpẽ ã kã nëë, ä yäsá ëté ãpá ká ũŋgú ãpá ílĩ mömö ŋgérë ká Mbájá ꞌdĩ. Ĩshíí tá ndákpã ë ꞌdéé, kă yãḷã ũŋgú nî níí, klãtá kãpá dãꞌbã gónjó ádá ká Mbájä, ĩshíí kă rõdó slãgã ndäkpá ë kãpá ẽꞌdẽ ã kã nëë, ä ndäsá ëté äpá ká góvó ũŋgú ãpá mümü örö. 20Ĩshíí närä ádá í ꞌdéé, mä lëmë bï ïgí ã kã nëë, ꞌdéé ïgí káḷã glözö ũŋgú ë ꞌdéé, sóló kãzá ẽꞌdẽ ní kã, níí õgõ õtõ ká ë ŋgá Fãrísĩ nî gĩ, ĩshíí yõmó grödó gónjó ádá ká Mbájá kã ꞌdĩ yää, tämá dú ká räyä ádá nëë, má yũkũ mápá ílĩ mömö ŋgérë í ꞌdéé, kă mümü örö ã kã ꞌdĩ.”
Güfũ ïrí
21“Ïgí mógó ádá í ꞌdéé, klëmẽ bï ndäkpá nî sãrã ꞌdéé, kĩyí nëë, ‘Áꞌbä güfũ ïrí ãꞌdá.’#Úgú Létë 20:13 Ĩshíí tá ndákpã ë ꞌdéé, kă ndũfũ ïrí kã nëë, ä ndrötó ádá äpá áyä nî. 22Ĩshíí nëë, mä lëmë bï ïgí nëë, tá ndákpã ë ꞌdéé, óꞌdõ nî kă ndẽgbẽ ãpá ká ónjö nẽ kã nëë, ä ndrötó ádá ãpá áyä nî. Ĩshíí tówó tá ndákpã ë ꞌdéé, kă ndlĕmë ãpá ká ónjö nẽ dĩyí, ‘Ḷúkü nẽ kã nëë,’ ä ndrötó ádá äpá áyä nî ãpá ílĩ Ŋbãŋã ká Yũwúdũ nî gĩ,#5:22 Ŋbãŋã ká Yũwúdũ nî gĩ: Ë ŋgâ nî ŋbãŋã ká ŋgérë ká yõmó gräshá Mbájá nî, õgbó ká kprãshã ndäkpá ká yõmó gräshá Mbájá nî, ĩshíí kprãshã ndäkpá ká Yũwúdũ nî gĩ. Ĩshíí ïgï ndäkpá yãŋgâ äꞌdá dĩ gländá nî äꞌbã yõ, ká ádá grötó ádá äpá ká ádá ë ꞌdéé, kõŋgó Yũwúdũ nî gĩ kã. Ká lëmë Íbrũ nî nëë, ä yädã äpá ká ŋbãŋã yãŋgâ nî Sãnídrĩnĩ. ĩshíí tá ndákpã ë ꞌdéé, kă ndĩyí, ‘Ílĩ ärä î kãzá ní kã nëë,’ ä ndëné ëté äpá ílĩ õshõ.#5:22 Ãpá ílĩ õshõ: Ëté nî õshõ ë ꞌdéé, Mbájá kă ndãḷã nî ká ádá ë níí, ëpẽ rŭshü ndäkpá ë tírí ꞌdéé, känã kögó ádá í ŋgá áyä nẽ ẽꞌdẽ ã kã. Róꞌdö wárãgã Gïtĩ Ádá 20:7-15.
23Ãtâsh yää, ꞌdéé úmü ká jũjũ árá ĩshíí ꞌdéé, á rõyõ krõyõ bï Mbájä, ĩshíí ꞌdéé, íŋí ádá ë ꞌdéé, kõkõ ärä ïgí kẽlẽ ká ónjö î ꞌdĩ kã yää, 24áꞌbä krõyõ nî ãꞌdá ãꞌbã gbõgbõ árá#5:24 Árá: Ãꞌdá ẽꞌdẽ nî árá ă ílĩ dãzá Mömö ká Mbájä, ĩshíí ëté nî dĩ úgú ë ꞌdéé, kä yïsĩ krõyõ bï Mbájá ãpá ká ádá gïjĩ ĩjí ĩshí ãpá ká glösĩꞌdí ũŋgú ká ndäkpá. Ĩshíí ă ẽꞌdẽ nî bẽdé árá ë ká ádá gïsĩ bãkúrũ ãpá jũjũ ëyí bï Mbájá ãpá ílĩ Gõzõ Kólõ í ꞌdéé, kă ílĩ Mömö ká Mbájá kã, ká úgú tírí ká kĩḷĩkõnjó ĩshíí lïlí úgú ká úgú gräjã ãkpã nî. nî, ĩshíí níí mráshá kõkõ ärä ïgí ká ëté ónjö î kãsh kpéé, ĩshíí níí, úgú ë ójö róyö krõyõ nî bï Mbájä.
25Mráshá kõkõ ärä ïgí gẽyẽ ká kójó ärä î tá sãrã, ká löwó ë ꞌdéé, ëté kă yẽné úmü dãnjã ílĩ ŋbãŋã nî kã ꞌdéé, ãzá ní yää, ëté ă ndẽné úmü ãnjã bï yõmó grötó ádá nî gĩ, ĩshíí yõmó grötó ádá nî gĩ ä ndrötó ádá äpá áyä ĩ, ĩshíí ä ndëné úmü bï shẽŋgẽ nî, ĩshíí shẽŋgẽ nî ă ndũsú úmü ãpá ílĩ síjĩnĩ. 26Ĩshíí närä ádá í ꞌdéé, mä lëmë bï úmü ã kã nëë, á ndãꞌdá áꞌbä ílĩ síjĩnĩ nî ĩgí ká úgú ë ꞌdéé, ká ndõvó ádá dõŋbó nãkã nî késhë jũjũ î kã.”
Ádá ãpá ká ádá gäḷã õrõ
27“Ĩshíí gónjó ádá ká Mbájá ꞌdéé kãꞌdã, ‘Áꞌbä gäḷã õrõ ãꞌdá kã nëë,’#Úgú Létë 20:14 ãzá mógó míshí nî? 28Ĩshíí mä ndĩyí ká ŋgá ïgí nëë, tá ndákpã ë ꞌdéé, kõkõ ãpá ká éndé ká yõkõ gõgõ gäḷã õrõ ãpá áyä nî kã nëë, ãḷã õrõ ãpá ká éndé ãsh ká shẽshẽ lépẽ nẽ ĩshí. 29Ĩshíí ꞌdéé, mümü î ë kãŋã dĩ ḷẽké lãsã î, ká yãḷã úmü níí, áḷä gŏsĩꞌdí ũŋgú yää, íshí ëté éshë ẽꞌdẽ ĩshíí níí, élé ëté ápá yõ. Ĩshíí ă ndãꞌdá gõzõ nî ãpá ká ádá ärä î ꞌdéé, tá ꞌbälã ẽshẽ ká kágá gbõgbõ î káḷã kósó ẽshẽ ká ë ꞌdéé, kä ndëné úmü ká gbõgbõ î tírí kãpá ílĩ õshõ nî kã. 30Ĩshíí ꞌdéé, ḷẽké lãsã î, ká yãḷã úmü níí, áḷä gŏsĩꞌdí ũŋgú yää, ágä ëté éshë ẽꞌdẽ, ĩshíí níí, élé ëté ãpá yõ. Ĩshíí ă ndãꞌdá gõzõ nî ãpá ká ádá ärä î ꞌdéé, tá ꞌbälã ẽshẽ ká kágá gbõgbõ î káḷã kósó ẽshẽ ká ë ꞌdéé, kä ndëné úmü ãpá ílĩ õshõ nî ká gbõgbõ î tírí ã kã.”
Ádá ãpá ká ádá gänã ärä
(Mãtéyõ 19:9; Márkõ 10:11-12; Lúkã 16:18)
31“Ĩshíí gónjó ádá ká Mbájá ꞌdéé, klĕmë sãrã kãꞌdã, ‘Tá újũ ë ꞌdéé, kă ndãnã ĩyí ömö nẽ#5:31 Újũ ë ꞌdéé, kă ndãnã ĩyí ömö nẽ: Yézũ lĕmë ádá ãpá ká ádá gröꞌbõ ärä ĩshíí gänã ärä ãpá ílĩ wárãgã Kélẽ ádá ká Mãtéyõ 19:3-9; Márkõ 10:1-12; Lúkã 16:18. Ĩshíí Páwũlõ lĕmë ádá ãpá ká ádá gröꞌbõ ärä ĩshíí gänã ärä ãpá ílĩ 1 Kõréntĩyã 7:1-40. kã nëë, ãŋgá áyä nî dĩ gëné wárãgã gänã ärä nî bï ëtê.’#Dĩtrónõmĩ 24:1 32Ĩshíí mä ndĩyí ká ŋgá ïgí nëë, újũ ë ꞌdéé, kă ndãnã ĩyí ömö nẽ, ꞌdéé ãzá õkõ ëté ká gäḷã õrõ ní yää, ă ndãḷã ĩyí ömö nẽ ŋgâ níí, ãnjã ãḷã õrõ, ĩshíí tá újũ ë ꞌdéé, kă ndĩjĩ ëté éndé yãŋgâ kã nëë, ãḷã õrõ ĩshí.”
Ádá ãpá ká ádá lómö
33“Ĩshíí mógó ádá í ꞌdéé, klëmẽ sãrã ꞌdéé kãꞌdã, ‘Máꞌbã glïmí ílĩ ádá í ꞌdéé, mlómõ mápá óꞌdõ ïgí ã kã ãꞌdá, ĩshíí níí máḷã ũŋgú nî mápá dãꞌbã yŏshö í ꞌdéé, máḷã ká Bẽbé ärä ägá kã.’ 34Ĩshíí mä ndĩyí ká ŋgá ïgí nëë, máꞌbã glöꞌbõ ũŋgú mápá óꞌdõ ïgí ämá nẽ ãꞌdá, wãlã glömõ mümü örö ãꞌdá, ká ádá ë ŋgâ nî mbätä ŋgérë ká Mbájä. 35Wãlã máꞌbã glömõ bũbũ ãꞌdá, ká ádá ë ŋgâ nî mbätä ũmbũ lãgá nî, ĩshíí máꞌbã glömõ dírí mbẽré Jẽrũzãlémẽ ãꞌdá, ká ádá ë ŋgâ nî góvó mbẽré ká góvó ŋgérë. 36Ĩshíí níí, áꞌbä glömõ jũjũ î ãꞌdá, ká ádá kpötó ãzá áyä ĩ ká ádá gäḷã ꞌbälã ẽshẽ ká bíbí jũjũ î níí, ãꞌdá jóŋó nî, wãlã gĭḷï nî ní. 37Ĩshíí tá ádá ë míyí mápá ẽꞌdẽ míshí yää, míyí mĩyí mãpá ẽꞌdẽ mĩshí, ĩshíí tá ádá ë mánã míshí yää, míyí mãnã mĩshí, ĩshíí ꞌdéé, ïgí klémẽ bẽdé ádá ë õtõ ká ë ŋgâ yää, ë ŋgâ nî ádá ë ꞌdéé, kẽshẽ ká Shẽtánã.”
Ádá ãpá ká ádá gäḷã gŏsĩꞌdí ũŋgú ãpá õgõ gŏsĩꞌdí ũŋgú
(Lúkã 6:29-30)
38“Ĩshíí mógó gónjó ádá ká Mbájá ꞌdéé, kẽné bï Mõzë kã ꞌdĩ, ꞌdéé kãꞌdã, ‘Ndákpã kówó mümü î yää, ówó mümü nî ĩshíí ꞌdéé, ndákpã kríkí shẽshẽ î yää, ríkí shẽshẽ nî.’#Úgú Létë 21:24; Lẽvítkũsũ 24:20; Dĩtrónõmĩ 19:21 39Ĩshíí mëŋgá ámä nëë, mä ndĩyí ká ŋgá ïgí nëë, máꞌbã gäḷã gŏsĩꞌdí ũŋgú mápá õgõ ë ŋgá bẽdé ndákpã ë ãꞌdá. Ĩshíí nëë, ꞌdéé ndákpã krásá áŋgílí î yää, ípï bẽdé kágá ë kã bï ëtê. 40Ĩshíí ꞌdéé, ndákpã kéné tẽndẽ késhẽ áyä ĩ yää, éné tẽndẽ ë ꞌdéé, kă ũmbũ ëyí ã kã bï ëté ãcá õgbó ẽꞌdẽ. 41Ĩshíí ꞌdéé, ndákpã kríndí úmü níí, ízí nĩzí áyä nẽ níí, mánjã ká ŋgá ëpẽ ꞌbälã méyĩlĩ yää, mánjã ká ŋgá ëté rŏmó méyĩlĩ.#5:41 Méyĩlĩ: Ndákpã ă ndlõwó ũŋgú ãyá gũfũ ꞌbälã lẽmbẽ kpú méyĩlĩ ká ájã ꞌbälã. 42Ĩshíí ꞌdéé, ndákpã kówõ ũŋgú késhẽ áyä ĩ yää, éné bï ëtê. Ĩshíí ꞌdéé, ndákpã kójõ ká ádá göshó õꞌdó ẽshẽ áyä ĩ yää, áꞌbä gänã nî ãꞌdá.”
Ádá ãpá ká ádá gäḷã ádá ärä kójó ärä ïgí gĩ
(Lúkã 6:27-28,32-36)
43“Ĩshíí ádá í ꞌdéé, kïyí nëë, ‘Áḷä tá ádá ärä klõpõ ꞌbáká mömö î gĩ,#Lẽvítkũsũ 19:18 ĩshíí níí, lánä kójó ärä î gĩ kã nëë, ãzá ógó íshí nî?’ 44Ĩshíí mä ndĩyí ká ŋgá ïgí nëë, máḷã ádá ärä kójó ärä ïgí gĩ, ĩshíí níí, mrájã ãkpã ïgí bï Mbájá ká ádá ärä yõmó ë ꞌdéé, kä ḷöḷõ ïgí ã kã. 45Ká ádá ë níí, máꞌdá ãyá shĩkĩ kõtó ká Bẽbé ïgí ꞌdéé, kă mümü örö ã kã. Ká ádá ă yãḷã ájã nî, ĩshíí ă löyö ãpá ká glösĩꞌdí ndäkpá, ãcá õgbó ká glözö ndäkpá ë kã tánẽ. Ĩshíí ă yãḷã njïnjï níí, ĩꞌdĩ bï yõmó jóŋó shẽshẽ lépẽ, ĩshíí bï yõmó ë ꞌdéé, käzá yõmó jóŋó shẽshẽ lépẽ ní kã tánẽ. 46Ĩshíí ꞌdéé, máḷã tá ádá ärä yõmó ë ꞌdéé, käḷã ádá ärä ïgí ã kã yää, gõzõ ũŋgú ë ꞌdéé, má ndõkõ méshé õgõ ëyí ã kã nëë ŋgã? Ãzá tämá yõmó gröyõ nãkã ẽshẽ ká ndäkpá#5:46 Yõmó gröyõ nãkã ẽshẽ ká ndäkpá: Ïgï nî ndäkpá ë kä röyõ nãkã ëshé ká ndäkpá nî, ĩshíí ä yëŋgẽ bï góvó ŋgérë ká yõmó Rómã nî, ká úgú ë ꞌdéé, ïgï krükú mömö ká Yũwúdũ nî gĩ kã, ĩshíí ïgï ä röyõ nãkã ëshé ká ndäkpá, ãzá ká gõzõ gbõḷõ ní, ãtâsh yää, shẽshẽ lépẽ ndäkpá nî ẽlẽ ãpá áyä ïgï ꞌdĩ. nî ä yäḷã tá ãtâsh nî? 47Ĩshíí ꞌdéé, mújũ tá ónjö ïgí gĩ yää, ũŋgú ë ꞌdéé, kă ndãꞌbã ïgí níí, máꞌdá glözö ndäkpá méshé ká sõkpõ ndäkpá ë kã nëë ŋgã? Kpíí yõmó ë ꞌdéé, kökõ Mbájá käná ꞌdĩ kã nëë, ãzá ä yäḷã tá ãtâsh nî? 48Ãtâsh yää, máꞌbã gäꞌbã bẽdé ũŋgú ë níí, ãsã ẽshẽ áyä ïgí ãꞌdá, tá ãyá Bẽbé ïgí kă mümü örö ã kã ꞌdéé, bẽdé ũŋgú ë kãsã kẽshẽ áyä nî ꞌdĩ kã.”

© 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ádá ká Mbájá

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.