Gõcõ Lãgá 1
GBA

Gõcõ Lãgá 1

1
Gõcõ lãgá gübũ ũŋgú nî gĩ tírí
1Ká gõcõ lãgá gübũ ũŋgú nî gĩ tírí nëë, Mbájá ũbũ mümü örö ĩshíí bũbũ nî. 2Ĩshíí bũbũ nî õvó ämá ãpá yõ, ĩshíí ílĩ ëyí ãꞌdá grögö í nẽ, ĩshíí múmú úgú ḷŭŋgü õtõ jũjũ ũyũ nî tírí, ĩshíí Lïlí ärä Mbájá ă yõtõ jũjũ ũyũ nî gĩ.
Kpéé ájã ë kã nî gübũ gräjá úgú
3Ĩshíí Mbájá ãꞌdã, “Ãzá úgú nî rãjá ꞌdé.” Ĩshíí úgú nî õjõ rãjá. 4Ĩshíí Mbájá õkõ nëë, ë ŋgâ nî gõzõ ũŋgú, ĩshíí õŋó kõkõ ärä múmú úgú nî, ĩshíí gräjá úgú nî. 5Mbájá ãsá “Gómó ájã” ãpá ká gräjá úgú nî, ĩshíí “Njónjó” ãpá ká múmú úgú nî. Lïlí úgú õtŏ, ĩshíí kĩḷĩkõnjó õjŏ, ë ŋgâ kpéé ájã ë kã.
Dĩ rŏmó ꞌbíꞌbí ë kã nî gübũ kpãŋbãḷãŋbã úgú
6Mbájá ãꞌdã, “Ãzá kpãŋbãḷãŋbã úgú ãḷã ärä nẽ ãpá kõkõ bũbũ nî, ĩshíí krõkó nî níí, õŋó kõkõ ũyũ nî gĩ ꞌdéé, kä örõ ã kã, ẽshẽ ká ë ꞌdéé, kä bũbũ ã kã ꞌdé.” 7Ĩshíí Mbájá ãḷã kpãŋbãḷãŋbã úgú nî, ĩshíí õŋó kõkõ ũyũ nî gĩ ë ꞌdéé kä örõ ã kã, ẽshẽ ká ë ꞌdéé, kä bũbũ ã kã. 8Ĩshíí Mbájá ãsá ãpá ká kpãŋbãḷãŋbã úgú nî “mümü örö”. Lïlí úgú nî õtŏ, ĩshíí kĩḷĩkõnjó nî õjŏ, ë ŋgâ nî dĩ rŏmó ꞌbíꞌbí ë kã.
Dĩ tötö ꞌbíꞌbí ë kã nî gübũ gáŋá úgú ĩshíí gẽpẽ ũŋgú nî gĩ
9Mbájá ãꞌdã, “Ãzá ũyũ nî gĩ ꞌdéé, kä ũmbũ mümü örö nî kã lövõ tírí äꞌbã dĩ úgú ꞌbälã, ĩshíí níí, gáŋá úgú ĩgí ꞌdé.” Ĩshíí ũŋgú nî ãḷã ärä nẽ ãtâsh. 10Ĩshíí Mbájá ãsá “Bũbũ” ãpá ká gáŋá úgú nî, ĩshíí “Kprãshã ũyũ” ãpá ká ũyũ ë ꞌdéé, klövõ käꞌbã dĩ úgú ꞌbälã kã, ĩshíí Mbájá õkõ nëë, ë ŋgâ gõzõ ũŋgú.
11Mbájá ãꞌdã, “Ãzá bũbũ nî ẽpẽ gẽpẽ ũŋgú nî gĩ ꞌdé, ë ꞌdéé kä yärá ãsã ärä ëpë ïgï õgbó ká kpïkpï ꞌdéé, kä jũjũ bũbũ ã ꞌdéé, kä yärá gãrá ärä ëpë ïgï ká ãsã ärä ëpë ïgï ãpá dãꞌbã gẽḷé úlú ärä ëpë ïgï ã kã ꞌdé.” Ĩshíí ũŋgú nî ãḷã ärä nẽ ãtâsh. 12Ĩshíí bũbũ nî ẽpẽ úlú ärä gẽpẽ ũŋgú nî gĩ, ĩshíí kpïkpï nî gĩ tírí. Ĩshíí Mbájá õkõ ãpá ká ũŋgú ë ꞌdéé, ëpẽ kãḷã ïgï kã nëë, õzõ nẽ. 13Lïlí úgú õtŏ, ĩshíí kĩḷĩkõnjó õjŏ, ë ŋgâ nî, dĩ tötö ꞌbíꞌbí ë kã.
Dĩ sösö ꞌbíꞌbí ë kã nî gübũ ájã ĩshíí shéshé ĩshíí ẽpé nî gĩ
14Mbájá ãꞌdã, “Ãzá nẽnẽ gräjá úgú nî gĩ, äḷã ärä ëpë ïgï äpá ílĩ kpãŋbãḷãŋbã úgú nî ꞌdéé, kă mümü örö ã kã ꞌdé, ká ádá ë níí, öŋó kõkõ ärä njónjó, ĩshíí gómó ájã, ĩshíí níí, äꞌdá äpá ká nẽnẽ glüsũ, kïyí úgú í gĩ, ĩshíí gómó ájã nî gĩ, ĩshíí ríní nî gĩ, 15ĩshíí níí, nẽnẽ gräjá úgú nî gĩ äꞌdá äꞌbã ílĩ kpãŋbãḷãŋbã úgú í ꞌdéé, kă mümü örö ã kã, ká ádá ë níí, ä löyõ äpá ká jũjũ bũbũ nî.” Ĩshíí ũŋgú nî, ãḷã ärä nẽ ãtâsh. 16Mbájá ãḷã rŏmó kprãshã nẽnẽ gräjá úgú nî gĩ. Góvó nẽnẽ gräjá úgú ë kã, ká ádá ë níí, ă rãjá úgú nî ká gómó ájã, ĩshíí gẽsẽ nẽnẽ gräjá úgú ë kã, ká ádá ë níí, ă rãjá úgú nî, ká njónjó, ĩshíí ãḷã ẽpé nî gĩ ãcá õgbó ẽꞌdẽ. 17Mbájá ũsú ïgï ãpá ílĩ kpãŋbãḷãŋbã úgú í ꞌdéé, kă mümü örö nî kã, ká ádá ë níí, ä löyõ äpá ká jũjũ bũbũ nî, 18ĩshíí níí, ä räjá úgú nî, ká gómó ájã, ĩshíí njónjó, ĩshíí níí, öŋó kõkõ ärä gräjá úgú, ĩshíí múmú úgú nî. Ĩshíí Mbájá õkõ nëë, ë ŋgâ nî gõzõ ũŋgú. 19Lïlí úgú õtŏ, ĩshíí kĩḷĩkõnjó õjŏ, ë ŋgâ nî dĩ sösö ꞌbíꞌbí ë kã.
Dĩ sálã ꞌbíꞌbí ë kã nî gübũ gãshákpá ũŋgú ë kä yënẽ nî ĩshíí yõmó ë kä ílĩ ũyũ nî kã
20Ĩshíí Mbájá ãꞌdã, “Ãzá ũyũ nî gĩ, ëḷé ká gãshákpá ũŋgú nî gĩ, ĩshíí níí, sïsï nî gĩ tírí ënẽ ötó ílĩ kpãŋbãḷãŋbã úgú ꞌdéé, kă mümü örö ã kã ꞌdé.” 21Ĩshíí bïyí ëyí nëë, Mbájá ũbũ kprãshã wáwá ë gĩ ꞌdéé, kä yäshá käꞌbã ílĩ kprãshã ũyũ nî gĩ, ĩshíí sõkpõ gãshákpá ũŋgú ë gĩ ꞌdéé, kä löwó kötó ílĩ ũyũ nî kã, ká úlú ärä ïgï tírí, ĩshíí sïsï nî gĩ ká úlú ärä ïgï tírí, ĩshíí Mbájá õkõ nëë, ë ŋgâ nî gõzõ ũŋgú. 22Mbájá ũpú ïgï, ĩshíí ãꞌdã, “Mákã ílĩ ïgí ĩshíí níí, jũjũ ïgí õgõ níí, méḷé mótó ílĩ kprãshã ũyũ nî gĩ, ĩshíí níí, sïsï nî gĩ ëḷé ötó jũjũ bũbũ yăkã.” 23Lïlí úgú õtŏ, ĩshíí kĩḷĩkõnjó õjŏ, ë ŋgâ dĩ sálã ꞌbíꞌbí ë kã.
Dĩ sálã lẽmbẽ ꞌbälã ꞌbíꞌbí ë kã nî gübũ wáwá nî gĩ ĩshíí ndäkpá
24Mbájá ãꞌdã, “Ãzá bũbũ nî ãḷã gãshákpá ũŋgú nî gĩ, ká úlú ärä ïgï tírí ꞌdé. Nũlú, ĩshíí gãshákpá ũŋgú ë ꞌdéé, kä yëꞌdẽ lépẽ ëpë ïgï ötó mümü bũbũ nî kã, ãcá õgbó ká wáwá ílĩ bĩnjĩ nî ká úlú ärä ïgï tírí, ĩshíí ũŋgú nî ãḷã ärä nẽ ãtâsh. 25Mbájá ãḷã wáwá nî gĩ ꞌdéé, kä jũjũ bũbũ ã kã, ká úlú ärä ïgï tírí. Wáwá ílĩ bĩnjĩ nî gĩ, ĩshíí nũlú nî gĩ, ká úlú ärä ïgï tírí, ĩshíí gãshákpá ũŋgú ë gĩ ꞌdéé, kä jũjũ bũbũ ã kã ꞌdéé, kä yëꞌdẽ lépẽ ëpë ïgï kötó mümü bũbũ nî kã, ká úlú ärä ïgï tírí, ĩshíí Mbájá õkõ nëë, ë ŋgâ nî gõzõ ũŋgú.”
26Ĩshíí Mbájá ãꞌdã, “Ãzá mãḷã ndákpã níí, õvó tá ãyá ägá#1:26 Ãyá ägâ: Ká lëmë Íbrũ nî ꞌdéé, kröndó ádá Glëmẽ ãkpã nî ẽꞌdẽ ã kã nëë, röndó äꞌdã, “Mă ndãḷã ndákpã níí ãꞌdá” Ĩshíí ílĩ ëyí ãzá ãꞌdã nëë, jũjũ Mbájá gĩ gẽḷé í nẽ ní. Mbájá ëté tá ꞌbälã, ĩshíí nëë, lĕmë ãtâ ŋgâ ká ádá gëné gŭrü ärä nẽ, ká ádá kpíí ꞌdéé, ëté tá ꞌbälã kã nëë, ëté ãsá jũjũ bũbũ nî tírí ĩshí. ꞌdé, níí ãꞌdá bẽbé ärä kézé nî gĩ ꞌdéé, kä ílĩ kprãshã ũyũ nî gĩ kã, ĩshíí sïsï nî gĩ, ĩshíí nũlú nî gĩ, ĩshíí gãshákpá ũŋgú ë tírí ꞌdéé, kä yëꞌdẽ lépẽ ëpë ïgï kötó mümü bũbũ nî kã ꞌdé.”
27Ĩshíí bïyí ëyí nëë, Mbájá ũbũ ndákpã níí, õvó tá ãyá ëpẽ,
Mbájá ũbũ ïgï níí, övó tá ãyá ëpẽ,
ũbũ ïgï újũ, ĩshíí éndé.
28Mbájá ũpú ïgï ĩshíí lĕmë bï ïgï ãꞌdã, “Mákã ílĩ ïgí ĩshíí níí, jũjũ ïgí õgŏ, ĩshíí níí, méḷé mótó jũjũ bũbũ nî níí, máḷã ũŋgú nî gĩ ꞌdéé, kä jũjũ bũbũ ã kã níí, äꞌdá äꞌbã ũmbũ ärä ïgî, ĩshíí níí, máꞌdá yõmó ärä kézé nî gĩ ꞌdéé, kä ílĩ kprãshã ũyũ nî kã, ká sïsï nî gĩ, ká gãshákpá ũŋgú ë tírí ꞌdéé, kä jũjũ bũbũ ã kã.”
29Ĩshíí Mbájá ãꞌdã, “Máḷä gẽpẽ ũŋgú nî gĩ ꞌdéé, kä jũjũ bũbũ ã kã tírí ꞌdéé, kä yärá ká ãsã ärä ëpë ïgï ꞌdéé, kúnú käzá ẽꞌdẽ ní, ĩshíí kpïkpï ë ꞌdéé, kä yärá ká ãsã ärä ëpë ïgï ĩshíí ꞌdéé, kúnú kä ẽꞌdẽ ã kã níí, äꞌdá äpá ká nõshó áyä ïgî. 30Ĩshíí máḷä gẽpẽ ũŋgú nî gĩ níí, äꞌdá äpá ká nõshó bï wáwá ílĩ bĩnjĩ nî gĩ ꞌdéé, kä jũjũ bũbũ ã kã tírí, ĩshíí bï sïsï nî gĩ tírí, ĩshíí bï gãshákpá ũŋgú ë ꞌdéé, kä yëꞌdẽ lépẽ ëpë ïgï kötó mümü bũbũ nî kã tírí, õgbó tá ká ũŋgú ë ꞌdéé, kă yũwú nî kã.” Ĩshíí ũŋgú nî õjõ ãḷã ärä nẽ ãtâsh.
31Mbájá õkõ nëë, ũŋgú í ꞌdéé, ëpẽ kãḷã ïgï tírí ã kã nëë, lözõ nẽ. Ĩshíí lïlí úgú nî õtŏ, ĩshíí kĩḷĩkõnjó nî õjŏ, ë ŋgâ nî dĩ sálã lẽmbẽ ꞌbälã ꞌbíꞌbí ë kã.

© 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ádá ká Mbájá

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.