Mateus 5
BORBIBLIA

Mateus 5

5
Jesus Ruture Tori Ao Ka Tuwo Boe Erduwado
1Jesus jordure nou boei dukeje ruture ia tori kurireu ao ka. Nono ure tumugudo. Nou ure jorduwadowuge etaregodure Jesus ae jamedu. 2Nono Jesus makore ei tuwo erduwado. Akore: – 3Ia boe enojarokare pudui. Dukodire eragojemode Pao Kurireu apo. Ere tugimijerado ema dukodire eragojemode apo rugadu boe pemegareu keje. Dukodire egaremode pudui. Boe pemegamode ei rugadu. 4Ia boe etragudure tugiarigodure dukodi. Mare du inodu tabo Pao Kurireu umode ewudugugo. Dukodire egaremode pudui rugadu. Boe pemegamode ei rugadu. 5Ia boe emaragodu pemegamode tugimijera ai mare ekorigodumodukare ji rugadu. Mare Pao Kurireu umode tumagore jiboe maku nou maragodu pemegareuge etai rugadu. Dukodire egaremode pudui. Boe pemegamode ei rugadu. 6Ia boe ere turagado pudui tumeartoruwo Pao Kurireuji tuwo turo jetorodo. Ewiagorore tu turo pemegawo tu rugadu. Ewiapagakare iaboeji iaboeji. Dukodire Pao Kurireu umode turaga maku etai rugadu ewo turo jetorodo. Dukodire egaremode pudui. Boe pemegamode ei rugadu. 7Ia boe enogudugodure boebo rugadu. Dukodire Pao Kurireu okudugodumode ebo nou ero jipagi. Dukodire boe pemegamode ei rugadu. Egaremode pudui rugadu. 8Ia boe emeardae pegareu bokware. Emeardae pemegare. Boe pemegamode ei rugadu. Erdumode Pao Kurireuji tuioku tabo rugadu. Dukodire egaremode pudui rugadu. 9Ia boe erugodukare boei. Emago kigodure boei erugodukawo pui pugeje epemegawo pui rugadu. Boe pemegamode nou boei. Pao Kurireu umode toredo emage. Dukodire egaremode pudui rugadu. 10Ia boe emeartorure Pao Kurireuji dukodire ro pegareuge emago pegare ei, ero pega kigodure ei. Mare du inodu tabo boe pemegamode nou meartorure Pao Kurireu jiwugei. Ere tugimijerado Pao Kurireuče dukodire eragojemode Pao Kurireu apo rugadu boe pemegareu keje. Dukodire egaremode pudui rugadu. 11-12Tameartorumode imagore tai jiboeji dukodire boe emago pegamode tarore jiboeji boe emeartorukawo tai pugeje. Tagodumode iwadaru kodaji dukeje boe emago pegamode tai, ero pegamode tai, egomode taro pegaie tuwadrarodu tabo. Ainore ewobe emago pegare jamedu jaoboei. Mariguduwuge ewobe ero pegare nou mariguduwuge makore Pao Kurireu bataru jiwugei jamedu. Mare tare tameartorudo i dukodire emago pegare aino tai jamedu. Mare kočare tameartorukaba egoino jiboeji. Taegaredo tai. Mare paga karega. Pao Kurireu umode mori kurido tagai toro baru tada. Dukodire čare taegaregodumode tai rugadu.
Boe Ere Nono Sal Mogadure Ere Nono Jorugu Mogadure
13Jesus mako kimore. Akore: – Tameartorure i dukodire tare nono sal mogadure. Sal pemegare. Mare nou sal pegomode dukeje nou sal akedumode. Nono umodukare nono sal mogadure pugeje. Dukodire boe eromodukare iaboeji nou sal tabo pugeje. Emode barigu. Ewure jomode keje. Mare sal ji karega inagoino. Tameartorure i. Dujire inagoino. Tagaba tagera ra tameartorure i dupiji. Nono meartorukareuge erdumode taro pemegareuji. Nono etaidumode tumeartoruwo i jamedu. Dujire inagoino.
14– Tameartorure i dukodire tare nono jorugu mogadure. Boe emode jorugudo ia tori kurireu ao keje dukeje boe eiamedu boe erdumode joruguji. 15Boe emode pori bu jorugu aogeje dukeje urugumodukare. Mare boe emode jorugu bararedo, uruguwo pudui. 16Mare jorugu ji karega inagoino. Tameartorure i. Dujire inagoino. Tamodukare tagera ra tameartorure i dupiji dukeje boe erdumode taro pemegareuji. Dujire inagoino. Boe erdumode taro pemegareuji dukeje emago pemegamode tameartorure jiwu Pao Kurireuji. Emagomode Pao Kurireu bagai baruto. Dujire inagoino.
Moisés Ure Maku Judeu Doge Etaiwu Bakaru Reo
17– Ia boe egore itaregoduie iwo Moisés ure maku Judeu doge etaiwu bakaru akedudo. Mare itaregodukare iwo nou bakaru akedudo. Ia boe egore itaregoduie iwo makore Pao Kurireu bataru jiwuge emagore jiboe akedudo. Mare itaregodukare iwo nou emagore jiboe akedudo. Itaregodure iwo Moisés ure maku Judeu doge etaiwu bakaru makore jiboe jetudo pudui. Itaregodure iwo nou makore Pao Kurireu bataru jiwuge emagore jiboe jetudo pudui. 18Moisés makore jiwu Pao Kurireu o bakaru jetumode pudui rugadu. Nouia makore Pao Kurireu bataru jiwuge emagore jiwu Pao Kurireu o bakaru jetumode pudui rugadu. Nou Pao Kurireu o bakaru tadawu ia bataru rogu akedumodukare piji rugadu jii toro moto akedumode du ka, jii toro baru akedumode du ka. Nou makore jiboe jamedu boe jetumode pudui rugadu. Boe jokodu jire inagoino rugadu. 19Ia boe emeartorumodukare awu Pao Kurireu bakaru tadawu bataru roguji. Emode ia boe emeartoru bokwado nou bataru roguji jamedu dukeje Pao Kurireu umode boe eimijerado pudumi dukeje mako pegamode ei. Akomode nou roinowugei: – Itugarege jorduwakareuge nure tagi pemegakareuge nure tagi. Ainore Pao Kurireu akomode ei. Umode boe eimijera kurireudo pudumi dukeje ainore akomode ei rugadu. Mare ia boe emeartorumode awu Pao Kurireu bataruji, emode boe erduwado awu Pao Kurireu bataruji dukeje Pao Kurireu mako pemegamode ei. Akomode ei erduwaie epemegaie ekurie nou tudugarege eiamedu boe ekori. Pao Kurireu umode boe eimijera kurireudo pudumi dukeje ainore akomode ei. 20Iwo tawie. Pao Kurireu umode boe eimijera kurireudo pudumi rugadu. Mare tamodukare taro jetorodo fariseu doge ero kori dukeje tagimijera umodukare Pao Kurireuče. Tamodukare taro jetorodo nou jorduware Judeu doge eno bakaru jiwuge ero kori dukeje tagimijera umodukare Pao Kurireuče.
Boe Ekawo Boe Ewido
21– Marigudu Pao Kurireu makore boei ekawo boe ewido.#5.21 Awu bataru padure Êxodo 20.13 keje. Tarduware nou bataruji marigudu. Pao Kurireu akore boe emoduie boe ewido dukeje boe eimijerage emoduie boe pegado ei ero pegareu moriče. 22Mare imode tawie Pao Kurireu meardae remawuji. Boe ekorigodumode timediaji dukeje Pao Kurireu umode boe pegado ei nono turo moga nou ure boe ewidowu jitu mogadure. Ia pugeje. Ia boe akomode timediaji boe kaieguie ema dukeje nou metia umode nou akoino puduiwu reko Judeu doge ekimijerage etae ewo boe pegado ji nou bataru pegareu moriče. Ainore tarore. Mare imode tawie Pao Kurireu meardae remawuji. Ia boe akomode timediaji jorduwa bokwaie rugadu dukeje boe pegamode ji rugadu. Umodukare togwa ra nou tuwadaru pegareu piji dukeje barigudumode bope doge eda kejewu joru pegareuto rugadu. 23Dukodire imode tawie. Tagaregodumode Pao Kurireu uwai ka ia tagoe tabo tawo maku Pao Kurireu ai. Mare tagaregodu keje tawiabuture ia taro pegare tamedia jitu keje. Nou tamedia jordu pemegakaie nou taroino pudui duji. 24Dukodire tamode nou tagoe bu moto keje nono Pao Kurireu uwai tada taduwo kuri nou tamedia bagai. Tardumode nou tamediaji dukeje tamago pemegado ji tagiarigoduie nou taro pegareuji, tamodukaie nou taro towuje pugeje. Dutabore tamode tabemegado ji pugeje. Tabemegamode pui pugeje dukeje tamode tagirimi Pao Kurireu uwai ka tawo nou tagoe maku Pao Kurireu ai rugadu. 25Ia boe ekorigodumode tai. Egomode tumoduie tarego boe eimijera kurireu ae tumago pegawo ia tarore jiboeji nou boe eimijera biagai. Nou boe eimijera makomoduie tai tawo iaboe maku nou boe etai taro pegareu moriče. Nou boe eimijera umoduie tamagu tugobaigarege etai. Umoduie tadugu baičoreuto. Ainore nou korigodure taiwuge egomode. Parduwakare boemode aino tai rugadu duji. Dukodire imode tawie. Ia boe ekorigodumode tai. Emagomode tai tumoduie tarego boe eimijera bagai aiwowo ia taro pegareu bagai dukeje tamago pemegado ei tawo nou boe ekorigoduredu barigu epiji. Taro pemegado ei ekorigodukawo tai pugeje kuri je. 26Boe jokodu jire inagoino. Tamodukare tabemegado nou korigodure taiwugei dukeje emode tarego boe eimijera bagai rugadu. Nou boe eimijera umode tadugu baičoreuto rugadu. Taedumode nono jii tamode taro pegareu morido du ka.
Boe Eribarikawo Toreduje Piji Toredu Piji
27– Marigudu tarduware bakaruji rugadu. Akore boe eribarikaiago toreduje piji toredu piji.#5.27 Awu bataru padure Êxodo 20.14 keje. 28Mare aino čare imode tawie Pao Kurireu meardae remawuji. Boe etaiwomode areduji tumeardae pegareu tabo tuwo tugeragu nou areduji. Dutabore emeardae ure nono boe ero moga tieribari tabo jitu mogadure Pao Kurireu jakai. Dukodire Pao Kurireu jordu pegare nou emeardaeji. 29Boe etaidukare tuioku bokwawo. Mare epagudure tuwariguduwo bope doge eda kejewu joru pegareuto rugadu. Dukodire imode tawie. Taeku umode tameardae pegado dukeje nou taeku tawuje. Mare taeku remawu ji karega inagoino. Tagaidure jiwu tameardae pegareu jire inagoino. Nou tameardae pegareu barigu tagaora piji rugadu tameardaekawo nou tameardae pegareuji pugeje. Dujire inagoino. 30Boe etaidukare tugera kadoduwo tugana piji. Mare epagudure tuwariguduwo bope doge eda kejewu joru pegareuto rugadu. Dukodire imode tawie. Tagera umode taro pegado dukeje nou tagera kado tagana piji rugadu. Mare tagera remawu ji karega inagoino. Tagaidure jiwu taro pegareu jire inagoino. Nou taro pegareu barigu tabiji rugadu tarokawo nou taro pegareuji pugeje. Dujire inagoino.
Boe Ekawo Tugera Ra Toreduje Piji Toredu Piji
31– Marigudu Moisés ure taro maku tagai. Akore ia imedu umoduie tugera ra toreduje piji dukeje umoduie bapera atugodo tuwo maku toreduje ai tuwo toreduje bie tuie tugera ra piji duji. Umoduie tugie bu nou bapera atugododureu keje rugadu.#5.31 Awu bataru padure Deuteronômio 24.1 keje. 32Mare imode tawie Pao Kurireu meardae remawuji. Imedu umode tugera ra toreduje piji mare mugumode ia aredu apo pugeje. Du pegare Pao Kurireu jakai rugadu. Nou imedu ro peganure nou toreduje boetojiwudo piji rugadu. Ure tudo nono jeribarire toreduje pijiwu mogadure Pao Kurireu jakai. Mare imedu oreduje jeribarimode nou toredu piji dukeje nou imedu aidumode tuwo tugera ra toreduje piji du pegakare. Mare imedu oreduje jeribarikare toredu piji mare nou imedu umode tugera ra toreduje piji dukeje ro peganure nou toredujeji rugadu. Turoino dutabo umode toreduje udo nono jeribarire toredu pijiwu aredu mogadure Pao Kurireu jakai. Imedu jamedu mugukawo ia aredu ure tugera ra toredu pijiwudo apo. Mugumode apo dukeje umode tudo nono jeribarire toreduje pijiwu mogadure Pao Kurireu jakai.
Boe Emode Tuwadaru Maku Du Reo
33– Marigudu Pao Kurireu makore boei emagomoduie Pao Kurireu ie tabo turomode jiboeji dukeje ekawo tuwadaru pogurudo. Mare boe emagomoduie Pao Kurireu ie tabo dukeje nou emagore jiboe ewo towuje rugadu. Tarduware nou bataruji marigudu. 34-37Mare imode tawie Pao Kurireu meardae remawuji. Tamagokaba iaboe iaboe ie tabo. Mare tamagodo tameardae pemegareuji. Tawadrarodukaba rugadu. Tamagomode jiboe jetudo pudui rugadu. Tagaba tawadaru pogurudo. Tamagomode uu taromoduie ia taroji dukeje tarodo ji rugadu. Tamagomode boro taromodukaie ia boe eroji dukeje tarokaba ji rugadu. Ia boe emagore baru ie tabo tuwo boe emeartorudo tuwadaruji. Mare tamagokaba baru ie tabo. Nonore Pao Kurireu mugure. Ia boe emagore moto ie tabo tuwo boe emeartorudo tuwadaruji. Mare tamagokaba moto ie tabo. Nonore Pao Kurireu umode tuwure udo tamudo. Ia boe emagomode Jerusalém ba kurireu ie tabo tuwo boe emeartorudo tuwadaruji. Tamagokaba Jerusalém ba kurireu ie tabo. Jerusalém tadare Pagimijera Kurireu mugumode rugadu. Ia boe emagomode taora ie tabo tuwo boe emeartorudo tuwadaruji. Mare tamagokaba tagaora ie tabo. Taroiwakare tawo tagao čoreu kigadudo. Taroiwakare tawo tagao kigadureu čodo pugeje. Tu Pao Kurireu emare roiware tuwo boe etao udo nono tumeardae mogadure. Dukodire inagoino. Tawadrarodukaba. Tamagore jiboe jamedu boe jetudo pudui rugadu tawo boe emeartorudo tawadaruji. Mareboe aidure boe ewadraroduwo boe emeartorukawo pui. Dukodire nou mareboe meardae jire boe eroino tumagowo iaboe ie tabo ia tumagore jiboeji.
Boe Ero Pegareu Mori Reo
38– Marigudu Pao Kurireu ure boe ewie nuba eromoduie tuwo ia boe ero pegare jiboe morido etai. Akore boe erowo ji nono ro pegare jitu mogadure. Ia boe umoduie ia timedia joku pegado dukeje boe ewo nou ro pegare timedia jiwu joku pegado jamedu ro pegare timedia jitu moriče. Ia boe umoduie ia timedia o kado dukeje boe ewo nou ro pegare timedia jiwu o kado jamedu ro pegare timedia jitu moriče. Tarduware nou Pao Kurireu bataruji marigudu.#5.38 Awu bataru padure Êxodo 21.24 keje, Levítico 24.20, Deuteronômio 19.21 keje jamedu. 39Mare imode tawie Pao Kurireu meardae remawuji rugadu. Tagaba ro pegareu rore taiboe morido ai. Ia ro pegareu umode tugera to taeji tae abowu metia maku ai jamedu uwo tugera to ji jamedu. 40Ia boe etumode boe eimijera bagai tuwo tugeragu tagudau meture taiwuji tabiji dukeje maku etai rugadu. Mare ia tagudau okwatorureu biaku epa maku etai jamedu. 41Ia boe tuginaiwuge tugobaigarege ero rakamode tai tagoreduwo toe tabo pudai jii quilômetro oto pa ka tageragu ji tagoreduwo tabo rugadu. Mare quilômetro udo pobe taroino enoe tabo duji. 42Ia boe enogwamagudumode tai iaboe bagai dukeje maku etai rugadu. Ia boe enogwamagudumode tai ia tago diero bagai mare ia meri kejeie tumoduie morido tagai dukeje diero maku etai rugadu.
Boe Emeardu Kuriwo Jordu Pegare Puduiwugei Rugadu
43– Marigudu Pao Kurireu akore boe emeardu kuriwo tumedagei tuwobei.#5.43 Awu bataru padure Levítico 19.18 keje. Marigudu tagimijerage egore boe erdu pegawo jordu pegare puduiwugei. Tameardure nou bataruji marigudu. 44Mare imode tawie Pao Kurireu meardae remawuji. Tameardu kurido jordu pegare taiwugei, onare taiwugei. Tamagodo baruto Pao Kurireu bagai nou ro pegare taiwuge eparu tabo. 45Dukodire čare boe erduwamode Pao Kurireu ore nure tagi duji. Pao Kurireu emare ure meri joku jorugudo ro pemegareugei ro pegareugei jamedu. Emare ure bubutudo ro pemegareuge eno moto keje ro pegareuge eno moto keje jamedu. 46Tameardu kurimode tu ro pemegare taiwugei dukeje taro pemegamodukare ro pegareuge ero kori. Nou ure tugeragu boe enoe mori jiwu imedu ro pemegare nou ro pemegare puduiwugei jamedu. Mare tameardu kuriwo boe eiamedu boei nono Pao Kurireu umode boe pemegado tai jamedu. 47Tagimadumode tu tawobebo tu tamedagebo dukeje taro pemegamodukare ro pegareuge ero kori. Ro pegareuge meartorukare Pao Kurireu jiwuge ekimadure tuwobebo tumedagebo jamedu. Mare tagimaduwo boe eiamedu boebo. Nono Pao Kurireu jordu pemegamode tarore jiboeji. 48Dukodire inure tawie. Taro jamedu boe pemegado nono Pao Kurireu ro pemegareu mogadure rugadu.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Pao Kurireu Bataru Kurireu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.