MATTEW 22
MB20

MATTEW 22

22
Kapitlu 22
Il-parabbola tal-festa tat-tieġ
(Lq 14,15-24)
1Ġesù raġa’ qabad ikellimhom bil-parabboli u qalilhom: 2“Is-Saltna tas-smewwiet tixbah lil wieħed sultan li għamel festa għat-tieġ ta’ ibnu. 3U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa; imma dawk ma ridux jiġu. 4U reġa’ bagħat qaddejja oħra, u qalilhom, ‘Għidu lill-mistednin: Ara, il-mejda tiegħi lesta; il-barrin u l-għoġiela msemmna diġà maqtula u kollox lest; ejjew għall-festa.’ 5Iżda dawk ma tawx kas; min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu, 6u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom.#Mt 21,35. 7Is-sultan inkorla ħafna, u bagħat is-suldati tiegħu, qered lil dawk il-qattiela, u ħarqilhom il-belt tagħhom. 8Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu, ‘Il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta’ min jistedinhom għaliha. 9Mela morru f’salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu.’ 10Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajba, u s-sala mtliet bin-nies għall-mejda. 11Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ; 12u qallu, ‘Ħabib, dan kif dħalt hawn m’intix liebes għall-festa?’ Dak tbikkem. 13Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu, ‘Orbtulu riġlejh u idejh u waddbuh ’il barra fid-dlam; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien!’#Mt 8,12; 13,42-50; 24,51; 25,30; Lq 13,28. 14Għax ħafna huma l-imsejħin, imma ftit il-magħżulin!”
Ġesù mistoqsi dwar il-ħlas tat-taxxi
(Mk 12,18-27; Lq 20,20-40)
15Imbagħad il-Fariżej marru u bdew jiftiehmu bejniethom biex jaraw kif jonsbuh b’xi kelma.#Mk 3,6. 16U bagħtulu d-dixxipli tagħhom ma’ xi Erodjani u qalulu: “Mgħallem, aħna nafu li int raġel tħobb is-sewwa, u li t-triq ta’ Alla tgħallimha kif tassew hi, bla ma tħabbel rasek minn ħadd, għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares. 17Għidilna ħaġa, mela: ‘Int x’jidhirlek? Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari?” 18Imma Ġesù għaraf il-ħażen ta’ moħħhom, u qalilhom: “Għaliex tridu ġġarrbuni, ja wċuħ b’oħra? 19Uruni l-munita tat-taxxa.” Urewh dinar, 20u Ġesù staqsiehom: “Ta’ min huma dan il-wiċċ u din il-kitba?” 21Qalulu: “Ta’ Ċesari!” Imbagħad qalilhom: “Mela agħtu lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla.”#Rum 13,7. 22Meta semgħuh jgħid hekk baqgħu mistagħġba; imbagħad ħallewh u telqu.
Ġesù mistoqsi dwar il-qawmien mill-imwiet
(Mk 12,18-27; Lq 20,27-40)
23Dak inhar resqu lejh xi Sadduċej, li jgħidu li ma hemmx qawmien mill-imwiet, u staqsewh:#Atti 23,8. 24“Mgħallem, Mosè qal, ‘Jekk wieħed imut u ma jħallix ulied, l-armla tiegħu jkollu jiżżewwiġha ħuh, biex dan inissel ulied għal ħuh.’#Ġen 38,8; Dt 25,5. 25Kellna fostna sebat aħwa; il-kbir iżżewweġ, u miet bla tfal; għalhekk ħalla l-armla tiegħu għal ħuh. 26It-tieni wieħed ġralu l-istess, u t-tielet ukoll, u hekk sas-seba’ wieħed. 27Fl-aħħar, wara kulħadd, mietet il-mara. 28Issa din, fil-qawmien tal-imwiet, mart min minnhom is-sebgħa tkun? Għax ilkoll kienu ħaduha.” 29Weġibhom Ġesù: “Kemm sejrin żball, għax la tafu l-Iskrittura u lanqas il-qawwa ta’ Alla! 30Għax fil-qawmien tal-imwiet in-nies la jiżżewġu u lanqas iżewġu, imma jkunu bħall-anġli ta’ Alla fis-sema. 31Għal dak imbagħad li hu qawmien mill-imwiet, ma qrajtux x’kien qalilkom Alla, 32‘Jiena Alla ta’ Abraham, u Alla ta’ Iżakk, u Alla ta’ Ġakobb’? Hu mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin!”#Eż 3,6-16. 33U n-nies, meta semgħu dan, baqgħu mistagħġba ħafna bit-tagħlim tiegħu.#Mt 7,28; 13,54; Mk 11,18.
Il-kmandament il-kbir
(Mk 12,28-34; Lq 10,25-28)
34Il-Fariżej, meta semgħu kif lis-Sadduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru, 35u wieħed minnhom, għaref fil-Liġi, għamillu din il-mistoqsija biex iġarrbu: 36“Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?” 37Qallu Ġesù: “Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.’#Dt 6,5; Ġoż 22,5. 38Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. 39U it-tieni jixbhu: ‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.’#Lev 19,18; Mt 5,43; 19,19; Rum 13,9; Gal 5,14; Ġak 2,8. 40Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti.”#Mt 7,12; Rum 13,10.
Mistoqsija dwar bin David
(Mk 12,35-37; Lq 20,41-44)
41Kif kellu l-Fariżej miġbura madwaru, Ġesù staqsiehom: 42“Intom x’jidhrilkom dwar il-Messija? Bin min hu?” “Bin David,” qalulu.#Ġw 7,42. 43Qalilhom: ‘Mela din kif inhi li David, imnebbaħ mill-Ispirtu, isejjaħlu Sidu u jgħid,#2 Sam 23,2.
44 ‘Il-Mulej qal lil Sidi:
Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,
sa ma nkun qegħedt l-għedewwa tiegħek
taħt riġlejk’? # S 110,1; Atti 2,34-35; 1 Kor 15,25; Lhud 1,13.
45Jekk David isejjaħlu Sidu, kif inhu ibnu?” 46U ħadd minnhom ma kellu l-ħila jwieġeb, u minn dak inhar ’il quddiem ħadd iżjed ma ssogra jagħmillu mistoqsija oħra.#Mk 12,34; Lq 20,40.

Maltese DC Bible © Malta Bible Society, 2020.


Learn More About IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.