Parallel
1
1 Amosen seme, Isaiasen ikuspena, Judaren eta Jerusalemen gainean, Judaco erregue Ocias, Joathan, Acaz eta Ecequiasen egunetan ikusi duena.
2 Ceruac, adi çaçue; lurra, emac beharria; ceren Jaincoa baita minçatu. Haci eta alchatu ditut haurrac; hequiec aldiz nardatu dira nitaz.
3 Idiac eçagutzen du bere jabea, eta astoac bere nausiaren heia: Israelec ordean ez nau eçagutu, eta ene populuac ez du aditzaric.
4 Çorigaitz jendaqui bekatoreari, populu tzarqueriac thoilduari, iraulgui gaixtoari, ume galduei! Bazterrerat utzi dute Jauna, burhoztatu dute Israelgo saindua, atzetu dira guibelerat eguinez.
5 Gaurguero non joco çaituztet, leguearen hausten berhatuz cihoztenac? Buru guciac hagoranduac, bihotz guciac eroriac dira.
6 Oin-çolatic buru-cascora, hequietan nihon ez da aurkinça sasual bat; sarrasqui, uspel, çauri hantu, ez dira ez lothuac, ez erremedioz gançutuac, ez olioz goçatuac.
7 Çuen lurra mortu eguina da, çuen hiriac suz erreac; arrotzec çuen aitzinean iresten dute çuen herria, eta desmasiatua içanen da hala-nola guerlateco xahupenean.
8 Siongo alaba içanen da trebes utzia hala-nola mahastian etchola, concombre-alhorrean xolopioa, eta xahutzen hari den hiria beçala.
9 Armadetaco Jaunac utzi ez balerocu hacia, Sodoma beçala eta Gomorharen idurico içanen guinen.
10 Jaunaren hitza adi çaçue, Sodomaco buruçaguiac; Gomorhaco populua, beharriaz ardietsac gure Jaincoaren leguea.
11 Cer çait niri çuen bitimaqueta? dio Jaunac. Bethea naiz; ez dut nahi çuen aharien holocaustaric, ez abereen bilgorric, ez aratcheen odolic, ez-eta bildots eta akerrenic.
12 Ene aitzinera ethorri çaretenean, norc halacoric galdatu içan du çuen escuetaric, çuec ibilceco ene lorioetan?
13 Guehiago ez escaint sacrificio alferric; hatsgarri çait isensua; ecin jasan detzazquet ilhargui berri, larumbat eta berce bestac; tzarqueriaz betheac dira çuen bilkuac.
14 Ene arimac hastiatu ditu çuen hilabetheco lehen egunac eta çuen besta-buruac; gaitzigarri çaizquit bilhacatu; lan içatu dut hequien jasaiten.
15 Eta escuac hedatuco ditutzuenean, çuen ganic bazterturen ditut beguiac; eta othoizca harico çaretenean, ez dut ençunen; ecen çuen escuac odolez dira betheac.
16 Garbi, xahu çaitezte; ene beguien aitzinetic ken çaçue çuen gogoeten tzarra; bara çaitezte gaixtoqui ibilcetic.
17 Ikasaçue ongui eguiten, bilha çaçue çucentasuna, ehoa dagoenari lagunça ekarroçue, umeçurçari çucembidea bihur, çaint alharguna.
18 Eta guero çatozte, aria galda diaçaçute, dio Jaunac; escarlata beçala balira ere çuen bekatuac, elhurra beçala xurituco dira, eta purpura beçain gorri balira ere, ilea beçain xuri dira eguinen.
19 Nahi baduçue, ençuten banauçue, lurreco onez goçaturen çarete.
20 Nahi ez baduçue, eta hasarrera tarritatzen banauçue, ezpatac iretsiren çaituztete; ecen Jaunaren ahoa da minçatu.
21 Nola da lilitcho eguin hiri fidel, çucentasunez bethea? Çucembidea han egotu da, orai aldiz guiçon-hilçaileac.
22 Hire cilharra cephara bihurtua eta hire arnoa urarequin nahastecatua dun.
23 Hire buruçaguiac fedegabeac, ohoin-lagunac ditun; guciac emaitza-çale dira, sarien ondotic dabilça. Umeçurçarençat ez diote çucenari bere bidea ematen, eta alhargunaren xuritzecoac ez du hequien aitzinera sarbideric.
24 Aria hortaz, dio armadetaco Jainco Jaun, Israelgo hazcarrac: Baiqui! sosegu emanen diot ene buruari ene etsaien gainean, asperturen naiz ene etsaiez.
25 Eta çure gainera itzuliren dut escua, eta çure cepha kenduren dut xahu-xahua eguin arteo, eta edequiren dut çutan den ezteinu gucia.
26 Eta çure juieac berriz jarriren ditut lehen ciren beçala, eta bilçarlariac beihala beçala; guero deithuco çare prestuaren hiria, hiri fidela.
27 Juiamenduaz berrerosico da Sion, eta çucentasunac bihurraracico du.
28 Jaincoac batean lehertuco ditu gaixtaguinac eta bekatoreac, eta iraunguiac içanen dira Jauna bazterrerat utzi dutenac.
29 Ahalquetara arthiquiac içanen dira idolez, ceinei sacrificatu baitute; eta ahalquez gorrituco çarete hautatu ditutzuen baratzeen ariaz;
30 Hostoac erorcen çaizcon haritza beçala eta uric gabeco baratze bat iduri içaten çaretenean.
31 Eta çuen indarra içanen da su duen arcola iduri; eta çuen lana, hala-nola phindar bat; eta biac batean errequei dira, eta nihor ez da içanen suaren hilceco.