Parallel
1
1 Eclesiastesaren hitzac, Jerusalemeco erregue Dabiden semearenac.
2 Hutsalqueriaren hutsalqueria, dio Eclesiastesac: hutsalqueriaren hutsalqueria, eta oro hutsalqueria.
3 Guiçonac cer du guehiago bere lanetic, iguzquiaren azpian daraman neketic?
4 Guiçaldi bat badoha, guiçaldi bat heldu da; bainan lurra hala-hala dago bethi.
5 Iguzquia jaiquitzen eta etzaten da, eta bere lekura itzulcen; eta han berriz jaiquiric,
6 Ingurua eguiten du egüerdia gaindi, eta ipharrera itzulcen da. Haicea badoha oro itzulica iraganez, eta bere inguruequin bihurcen da.
7 Hibai guciac itsasora sarcen dira, eta itsasoac ez du gaindi eguiten: hibaiac ilki diren toquira bihurcen dira, berriz ere turrustaca goateco.
8 Gauça guciac gaitzac dira: guiçonac hitzez ecin eman deçaque hequien xehetasuna. Beguia ikusteaz ez da asetzen, ez-eta beharria aditzeaz bethetzen.
9 Cer da içan denic? içatecoa den hura bera. Cer da eguin denic? eguitecoa den hura bera.
10 Deus ez da berriric iguzquiaren azpian, eta nihor ez da gai errateco: Huna hau berria da: ecen jadanic içatu da gu baino lehenagoco mendeetan.
11 Ez da lehembicico gaucen orhoitzapenic, eta guerorat guerthatzecoac direnez ere ez dira orhoituco azquenqui içatecoac diren guiçonac.
12 Ni, Eclesiastesa, Israelgo erregue içatu naiz Jerusalemen;
13 Eta ene buruan eçarri dut bilhatzea eta ikarcea çuhurqui, iguzquiaren azpian guerthatzen diren guciac. Jaincoac lan gaitz hori eman diote guiçonen semeei, hortan hari ditecençat.
14 Ikusi ditut iguzquiaren azpian eguiten direnac oro, eta huna hutsalqueria eta gogoco behardura direla guciac.
15 Çabartuac nequez dira nehorcen, eta çoroen ostea nihonerecoa da.
16 Minçatu naiz ene bihotzean, nioelaric: Huna non handi bilhacatua naicen, eta çuhurtasunean aitzindu ditut, ni baino lehen Jerusalemen içatu diren guciac; eta ene gogoac çuhurqui beguietsi ditu hainitz gauça, eta arguitu naiz.
17 Umotasuna eta jaquitatea, errebelamenduac eta çoroqueria cer diren ikastera eman içan dut ene bihotza; eta eçagutu dut horietan ere bacela lan eta gogoco behardura;
18 Ceren çuhurtasun handian baitago gaitzidura handia, eta bere jaquitatea berhatzen duenac berhatzen baitu behardura ere.