Parallel
1
1 Hauquiec dira solasac Moisec Israel guciari erran ciozcanac Jordanez haindian, mortuco ordoquian, itsaso Gorriaren parrean, Pharanen, Thophelen, Labanen eta Haserothen artean, urhe hainitz den toquian,
2 Horebetic hameca egunen bidean, Cadesbarneraino, Seirgo mendia gaindi ethorcean:
3 Berrogoigarren urthean, hamecagarren hilabethean, hilabethearen lehen egunean, Moisec erran ciozcaten Israelgo semeei Jaunac hequiei errateaz manatu ciozcan guciac.
4 Jo cituen ondoan Sehon, Amorthearren erregue, Hefebonen egoten cena, eta Og, Basango erregue, Astarothen eta Edrain egoten cena,
5 Jordanez haindian, Moaben lurrean, Moise hasi cen leguearen xehatzen, eta erraten:
6 Gure Jainco Jauna Horeben minçatu çaicu, erraten darocularic: Asqui egotu çarete mendi huntan.
7 Bihur çaitezte, eta çatozte Amorhearren mendira eta hari hurbil diren berce leku celhai, menditsu eta beheragoetara, egüerdi-aldera, eta itsas-bazterra gaindi, Cananearren lurrera eta Libango aurkinçara Ufrateco hibai handiraino.
8 Eta erran çuen: Horra, escuetara eman darotzuet, sar çaizte eta goça çaçue lur hori, ceina cin eguinez Jaunac, aguindu baitiote çuen aitei, Abrahami, Isaaqui eta Jacobi emanen ciotela berei eta beren ondocoei beren ondotic.
9 Eta nic orduan erran darotzuet:
10 Etzeçazquetet bakarric egar, ceren çuen Jainco Jaunac berhatu baitzaituztete, eta egun baçarete ceruco içarrac becembat.
11 (Çuen arbasoen Jainco Jaunac oraino berha beça çuen nombrea asco milaca, eta benedica betzaitzate erran duen beçala.)
12 Ez naiz bakarric gai jasaiteco çuen eguitecoac, carga eta makurrac.
13 Indatzue çuetaric guiçon çuhurrac eta jaquinac, ceinen bicitzea frogatua içan baita çuen leinuetan, eçar detzatzuençat çuen buruco.
14 Orduan ihardetsi darotaçue: Ona da çuc eguin nahi duçuna.
15 Eta çuen leinuetaric hartu ditut guiçon çuhurrac eta ikusiac, eta eçarri ditut çuen aitzindari, mila guiçonen, ehunen, berrogoi eta hamarren, eta hamarren buruco, çuen arguitzeco gauça bakotcharen gainean.
16 Eta huneletan manu eman diotet: Ençun çatzue hauquiec, eta çucen dena erabaqui çaçue, haina içan dadien herritarra edo arrotza.
17 Ez da ikustateric behar batetic bercera, ttipia hala ençunen duçue nola handia; etzarete beguiratuco nor nor den, ceren Jaunaren erabaquia doha. Cerbait gaitzic ikusten baduçue, ekar çaçue ene gana, eta ençunen dut nic.
18 Manatu narozquitzuen eguin beharco cintuzten guciac.
19 Abiaruric beraz Horebetic, iragan guinen ikusi duçuen mortu handi eta ikaragarria barna, Amorhearraren mendico bideaz, gure Jainco Jaunac manatu içan çarocun beçala. Eta Cadesbarnera heldu içan guinenean,
20 Erran narotzuen: Helduac çarete Amorhearraren mendira, ceina eman gogo baitarocu gure Jainco Jaunac.
21 Icusaçue çuen Jainco Jaunac ematen darotzueten lurra; igan çaizte eta goça çaçue, gure Jainco Jaunac çuen arbasoei erran dioten beçala: ez içan beldurric, deusec-ere ez betzazte harri.
22 Orduan hurbildu cinezten guciac ni gana eta erran cinarotedan: Igor detzagun guiçonac lurraren beguiztatzera; eta erakuts biaçagute cein bidetaric igan behar garen eta cein hiritara eguin behar dugun.
23 Eta nola solas hori ene gogaraco baitzen, igorri nituen çuetaric hamabi guiçon, leinu bakotchetic bat,
24 Ceinac bideari lothuric eta mendietara iganic, goan baitziren Mahats-mulkoco haraneraino; eta lurra beguiz jo ondoan,
25 Hango fruituetaric harturic, erakustecotzat lurraren aberastasuna, gutara ekarri cituzten eta erran çarocuten: Ona da gure Jainco Jaunac eman gogo darocun lurra.
26 Eta etzineten igan nahi içatu, bainan gure Jainco Jaunaren hitzari sinhetsgaitz,
27 Çuen olhetan eraunsiaca haritu cineten, eta erran cinuten: Jaunac higüin gaitu, eta hargatic erakarri gaitu Eguiptoco lurretic, gure arthiquitzeco Amorhearraren escura eta gure xahutzeco.
28 Norat iganen gare? mandatariec laztu dute gure bihotza, erranez: Oste gaitza da han, eta irazquiz gu baino larriagoa; hiriac handiac dira eta ceruraino hazcartuac: han ikusi ditugu Enaquen semeac.
29 Eta erran narotzuen: Ez betzaizte ici, eta ez içan hequien beldurric.
30 Jainco Jauna, çuen bidari dena, bera çuen alde guducaturen da, Eguipton eguin den beçala, gucien aguerian.
31 Eta mortuan (cerorrec ikusi duçue), çuen Jainco Jaunac ekarri çaituztete, guiçon batec besotan ekarcen ohi duen beçala bere haur ttipia, ibili çareten bide gucian, toqui huntara heldu içan çareten arteo.
32 Eta halere etzinduten sinhetsi çuen Jainco Jauna,
33 Bidean çuen buruan ibili dena, eta çuen campac landatu behar cinduzten toquia bereci duena, gabaz çuei bidea erakusten çuelaric suaz, eta hedoiezco habeaz egunaz.
34 Eta Jaunac aditu çuenean çuen erasietaco haroa, samurturic cin eguin çuen eta erran:
35 Guiçaldi guciz gaixto huntaco guiçonetaric nihorc ez du ikusiren lur on, cin eguinez çuen arbasoei aguindu nuen hori.
36 Lekat Calebec Jephonen semeac; ecen harec ikusiren du, eta hari emanen diot oin-petan erabili duen lurra eta haren semeei ere, ceren jarraiqui içan den Jaunari.
37 Eta ez da harritzeric populuaren alderaco gaitzidura hortaz, ene alderat ere çuen gatic samurturic erran duenaz gueroz: Ez-eta çu ere etzare han sarthuco;
38 Bainan Josue Nunen semea, çure cerbitzaria, sarthuco da çure orde; gogoa bero çoçu, hazcar çaçu, ecen harec Israeli çortera çathituco dio lurra.
39 Çuen ilobasoac, ceinetaz erasi baituçue gathibu eramatecoac direla, eta çuen Seme, onetic gaizquiraco adimendua egun oraino ez dutenac, horiec sarthuco dira aguindu lurrean; eta bereri emanen diotetet eta goçatuco dute.
40 Bainan çuec bihur çaizte; mortura çoazte itsaso Gorrico bideaz.
41 Orduan ihardetsi cinarotedan: Jaunaren alderat bekatu eguin dugu; iganen gare eta guducaturen, gure Jainco Jaunac manatu duen beçala. Eta nola harmaturic mendia gora baitzinhoazteten,
42 Jaunac erran çarodan niri: Erroçute: Ez igan, eta ez guduca, ecen ez naiz çuequin; beldur içan çaizte erorceco çuen etsaien aitzinean.
43 Minçatu nincen, eta ez ninduçuen ençun: bainan Jaunaren manuari bihurri eguinez, eta hampurusqueriaz betheac, mendia gora goan cinezten.
44 Hargatic, mendietan çagoen Amorhearra ilkiric, eta çuei bidera atheraturic, jarraiqui citzaitzuen erleac jarraiquitzen ohi diren beçala; eta Seirretic Hormaraino hilca eraman cintuzteten.
45 Eta itzuliric nigarrez cinauztenean Jaunaren aitzinean, etzintuzteten ençun, eta etzituen onhetsi nahi içan çuen othoitzac.
46 Lucez egotu cinezten beraz Cadesbarnen.