Mat'fey 5
UDI

Mat'fey 5

5
İsusi burux gala bi karooz
1İsusen camaata ak'at'an buruğo laśi t'iyane arśi. İz şagirdxoval hart'un İz t'ǒğǒl.
Bəxt'əvər bakalorox
(Luk'. 6:20-23)
2İsusen şot'oğo zombsa burqi pine:
3«He bəxt'əvərt'un Buxačuğo eht'iyəc bakalorox! #5:3 Buxačuğo eht'iyəc bakalorox - grek'i muzin miya "urufaxun kəsibxo" əyite bu.
Şot'aynak' ki, göye padçağluğ metərt'oğoye.
4He bəxt'əvərt'un yaslu bakalorox!
Şot'aynak' ki, şot'oğo ük' tadeğale. #5:4 İsa. 61:1-3
5He bəxt'əvərt'un portbalorox!
Şot'aynak' ki, şot'oğo mandale me dünyə. #5:5 Ǐvel mə̌ğ. 37:11
6He bəxt'əvərt'un düzgünluğeynak' içoğoy cicirxo ç̌ak'alorox! #5:6 İsa. 55:1-2
Şot'aynak' ki, şot'oğoy xenezaluğa bot'al bakale.
7He bəxt'əvərt'un ük' bok'osp'alorox!
Şot'aynak' ki, şot'oğoynak'al ük' bok'osp'al bakale.
8He bəxt'əvərt'un ük' təmiz bakalorox!
Şot'aynak' ki, şot'oğon Buxačuğo ak'alt'un. #5:8 Ǐvel mə̌ğ. 24:3-4
9He bəxt'əvərt'un serluğ qə̌věğalorox!
Şot'aynak' ki, şorox Buxačuğoy əylux k'aleğalt'un.
10He bəxt'əvərt'un içoğoy düzgünluğa görə içoğoynak' sa ga nu bə̌ğə̌balorox!
Şot'aynak' ki, göye padçağluğ şot'oğoye. #5:10 1 P'y. 3:14
11Amdarxon efi Bezi bač'anexun taysuna görə və̌x içoğoy ǰomo eğalt'u uk'at'an, və̌x pul tadi işiğ nu tadat'an, əfçi əyitp'i ef loxol şər bosat'an bəxt'əvərnan və̌n! #5:11 1 P'y. 4:14 12Mǔqbakanan, ef ük'q'an qayeśi barta! Şot'aynak' ki, kalane və̌ynak' kot'o görə göynul həzirbaki pay. Axıri və̌xun běš yəşəyinşi xavareçalxonal hake koruğat'un ak'e. #5:12 2 Hadis. 36:16; Ap'ost'. 7:52-53
El saal işiğ
13Və̌n me dünyəneynak' sa el k'inək'nan. Ama elen iz elaxoyluğa aç̌esp'it'uxun oşa, şot'o qaydi het'ine elaxoy bes bakon? Metər ela ext'i bot'unst'a c'öş, amdarxoy turin oq'a ç̌axç̌uxesunaxun q'erəz hik'k'ala yarayinştenebsa şo! #5:13 Mrk'. 9:50; Luk'. 14:34-35
14Və̌n me dünyəneynak' sa işiğ k'inək'nan. Buruğoy bel bakala şəhər c'ap' mantenedon. #5:14 İoan. 8:12; 9:5 15Şuk'k'alen pisosa bəc'ük't'i oşa iz loxolxun but'tenekon, ama ext'i alaxune suruk'bon ki, k'oya bakalt'oğoy bitot'aynak' işiğq'an baki. #5:15 Mrk'. 4:21; Luk'. 8:16; 11:33 16Barta haketərəl və̌st'a bakala işiğenq'an amdarxoynak' işiğ saki, barta efi biq'ala şaat' əşurxo ak'es baki göynul bakala efi Bavay s'iyaq'at'un alabi. #5:16 1 P'y. 2:12
İsusi śameśit'oğoy bex p'ap'espsuni barada piyorox
17Ma fikirbanan ki, Zu śameśi k'anunxoy q'a xavareçalxon pit'oğoy ene nu c'ovaksuna ak'est'eynak'ez hare. Zu t'e pit'oğoy nu c'ovaksuna ak'est'eynak' təə, şot'oğo bex p'ap'esbseynak'ez hare. 18Və̌x düzinəz nex: göye q'a oç̌ali axır eğamin, hər şey bex p'ap'amin ı̌vel śamaxun ən mis'ik' sa t'ar nəəl sa ğis' əfçitenebakal. #5:18 Luk'. 16:17 19Metərluğen, şiin me əmirxoy lap ən mis'ik't'uval pozmişayin, hələ mot'o t'iyə̌mit'oğoval zombayin, t'e amdari göye padçağluğal iz ga mis'ik' bakale. Ama me əmirxo bex p'ap'esp'i mot'o t'iyə̌mit'oğoval zombalt'ay ga göye padçağluğal kala bakale. 20Və̌x mot'oz nex: əgər ef düzgünluğ k'anun zombalxoy q'a fariseyxoy düzgünluğaxun gele nu bakayin, göye padçağluğa sal bayes tenan bakal.
İsusi əcuği barada zombsun
21Və̌n hələ damna döörəst'ə amdarxo "ma besp'a, #5:21 C'eys. 20:13; K'an. 5:17 şiin amdar besp'ayin, divanbakat'an mot'ay cazina zap'k'ale" pi tadeśi tapşuruğa ibakenan. 22Zu isə və̌x nexzu ki, iz viçey loxol lap hat'etər əcuğon biq'alt'inal divanbakat'an mot'ay cazina zap'k'ale. İz viçə "axmağ" uk'alt'in Kala Şurin běš coğab tadale, iz viçə "haq'ılsuz" uk'alo isə, cəhənnəmi aruğo bok'ale. 23Mot'o görəl q'urban eçala gane běš q'urban tadala vədinə vi eyex baft'ayin ki, vi viçey vaxun sa şikəəte bu, 24q'urbana q'urban eçala gane běš laxa, taki süft'ə vi viçəxun barişaka, oşa eki vi q'urbana tada. 25Vaxun şikəətbala amdaraxun hələ yaq'a bakat'an irəziləyinşaka, tene şot'in va divanbali běš c'evk'ale, divanbalenal va biq'est'i taşeri türminə bosest'ale. 26Va düzinəz nex: vi borc k'ənesa, şot'o axırınci xuri tənginəl şirik' tadi çark'amin t'et'iin ten c'eğal hun. #5:25-26 Luk'. 12:58-59
Əxlagsuzluği barada
27Və̌n "əxlagsuzluğ maba" #5:27 C'eys. 20:14; K'an. 5:18 pi tadeśi tapşuruğal ibakenan. 28Zu isə və̌x nexzu ki, çuğoy loxol lap hat'etər q'erəz piin běğsun içal ük'e boş əxlagsuzluğbsun upsune. 29Əgər vi yön piin va günaxane zap'esa, şot'o c'evk'a bosa. Şot'aynak' ki, vaynak' vi bədəni sa hissinə aç̌espsun dirist' bədəni cəhənnəmə bosesunaxun şaat'e. #5:29 Mat'. 18:9; Mrk'. 9:47 30Əgər vi yön kiin va pis yaq'ane zap'esa, şot'o bot'a bosa. Şot'aynak' ki, vaynak' vi bədəni maninesa sa hissinə aç̌espsun dirist' bədəni cəhənnəmə bafst'unaxun şaat'e. #5:30 Mat'. 18:8; Mrk'. 9:43
Cöybaksuni barada
31"Şu iz çuǧoxun cöybakayin, şot'o cöybaksuni barada kağızq'an tadi" əyit bakene. 32Zu isə və̌x nexzu ki, saycə q'erəz işq'araxun biq'eśi çuğone c'evk'es bakon. Mot'oxun q'erəz k'ə bakale bakeq'an, iz çuğo c'evk'ala amdaren şot'o əxlagsuzluğbseynak'e c'evk'i baksa. İşq'araxun c'eri çuğo haq'alt'inal hametər günax bine baksa. #5:31-32 K'an. 24:1-4; Mat'. 19:7-9; Mrk'. 10:4,11-12; Luk'. 16:18; 1 K'or. 7:10-11
Elasbsuni barada
33Və̌n hələ damna döörəst'ə amdarxo tadeśi me tapşuruğal ibakenan: "Əfçidən ma elasp'a, ama Q'ončuğoy běš vi elasp'i tadi hər əyitə bex p'ap'esp'a". #5:33 Lev. 19:12; Ams'i oç̌. 30:2; K'an. 23:21 34Zu isə və̌x nexzu ki, sal elasmapa. Nə göyə, şot'aynak' ki, şo Buxačuğoy taxt'e, 35nə oç̌ala, şot'aynak' ki, oç̌al Şot'aynak' İz turmoğo laxala gane, nəəl Yerusalima, şot'aynak' ki, şo kala Padçağ bakala Buxačuğoy şəhəre. #5:34-35 Ǐvel mə̌ğ. 48:2; İsa. 66:1; Mat'. 23:22; İak'. 5:12 36Vi belal elasmapa, şot'aynak' ki, hun sal vi bel bakala sa dənə popal nə mas'ibes, nəəl mə̌yinbes ten bakon. 37Metərluğen, ef əyitəst'a "hoo" əyit hooq'an baki, "təə" əyit təəq'an baki. Mot'oxun q'erəzo şər bakalt'uxune.
Ef düşmənxo çurekinan
(Luk'. 6:27-36)
38"Pule gala pul, uluğoy gala ulux" #5:38 C'eys. 21:23-25; Lev. 24:20; K'an. 19:21 əyitəl ibakenan. 39Zu isə və̌x nexzu ki, va pisluğbalt'uxun əcuğ ma c'evk'a. Vi yön ç̌oyel sillə duği va təhkirbalt'aynak' vi t'iyə̌mi ç̌oyal tarada. 40Va divanbali běš c'evk'i vaxun vi gurat'a exst'un çureğalt'u lap vi xələtəl tada. 41Şin va sa hazar lə̌ng yaq' taśi yük xorbsuna məcburbayin, hun şot'oxun p'ə̌ hazar lə̌ng yaq' taki. 42Vaxun sa şey çureğalt'u tada, vaxun borc çureğalt'u qoş qaymada.
43"Vi ı̌šat'u çureki, #5:43 Lev. 19:18 düşmənəl nifrətba" əyitəl ibakenan. 44Zu isə və̌x nexzu ki, ef düşmənxo çurekinan, və̌x pul tadi işiğ nu tadalt'oğoynak' afırıpanan. 45Metər bsunennan və̌n göynul bakala ef Bavay ğarmux bakes bakon. Şot'aynak' ki, Şot'in İz běğe işiğa ham pist'oğoy, ham şaat't'oğoy loxole saksa, ağalinal ham düzgünt'oğoy hamal düzgün nu bakalt'oğoy loxole śine. 46Əgər saycə və̌x çureğalt'oğonan çuresasa, mot'ay əvəzə və̌x k'ənesa tadesuna yaq' ma běğanan! Ketərə mandayin bitot'ay piyexun biti naloggirbalxonal içoğo çureğalt'oğo çurt'unsa. 47Əgər sayc'ə ef viçimoğonan "xeyirq'an baki" nexesa, t'iyə̌mint'oğoxun avuzin k'ənan bi baksa ki? Buxačuğo nu çalxalt'oğonal metər tet'unbsa ki? 48Şot'aynak'al nexzu ki, ef göynul bakala Bava noxsansuz bakala k'inək' noxsansuz bakanan və̌nal! #5:48 Lev. 19:2; K'an. 18:13

© Translation Services International Ltd.


Learn More About Udi

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.