ᒪᑎᔪᐤ 5
ᓇᔅᑲᐱ

ᒪᑎᔪᐤ 5

5
ᒋᓴᔅ ᑲ ᒋᔅᑯᑎᒧᐛᑦ ᐃᔪᐛ ᐊᓐᑕ ᐱᔅᑯᑎᓇᒡ
ᓗᒃ 6.20-23
1ᒋᓴᔅ ᒪᒃ ᒋ ᐛᐱᒪᐤ ᐊ ᒥᒐᑎᔨᒋ ᐊᐛᔪᐛ ᐊᑯ ᑲ ᓴᑭᒋᐛᑦ ᐊᓐᑕ ᐊ ᐱᔅᑯᑕᐅᐧᑲᔨᒡ, ᐊᑯᑕ ᑲ ᐛᔨᐱᑦ᙮ ᐊᑯ ᐅᒋᔅᒋᓄᐊᒧᐛᑭᓇ ᑲ ᐸᒋ ᓇᑎᑯᑦ᙮ ᒋ ᐎᑎᐱᒥᑯᐤ ᒪᒃ, 2ᐊᑯ ᒂ ᒋᒋᐱᔨᑦ ᐊ ᒋᔅᑯᑎᒧᐛᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐊᒧᐛᑭᓇ ᐊ ᐃᑕᑦ,
3“ᓱᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᒋᔅᑎᒪᑎᓯᒡ ᐅᑦ ᐊᒐᐧᑯᐛᒡ, ᐛᔅ ᐎᔨᐛᐤ ᑎᐱᔨᐛᐅᓯᐅᒡ ᒋᒋᒋᓯᒄ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓂᔪᐤ᙮
4ᓱᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᓂᓇᐧᑲᒋᒧᒡ ᐛᔅ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᒋᑭ ᒥᔽᔨᒧᐃᑯᐅᒡ᙮
5ᓱᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᔪᔅᐸᑎᓯᒡ ᐛᔅ ᒋᑭ ᒥᔭᑭᓄᐎᒡ ᐅᔭ ᐊᔅᒋᔪᐤ᙮
6ᓱᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᓯᐛᔨᑐᑕᒡ ᑭᔭ ᑲ ᓄᑕᔭᐸᒂᑐᑕᒡ ᑯᐃᔅᑯᑕᑎᓯᐅᓂᔪᐤ, ᐛᔅ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᓇᔅᒡ ᒋᑭ ᒋᔅᐳᐃᑯᐅᒡ᙮
7ᓱᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᓱᐛᔨᒪᒡ ᐊᐛᔪᐛ ᐛᔅ ᒋᑭ ᓱᐛᔨᒥᑯᐅᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮
8ᓱᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᐸᔭᒋᓯᒡ ᐅᑕᐃᐛᒡ, ᐛᔅ ᒋᑭ ᐛᐱᒪᐅᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮
9ᓱᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᒥᔪᐱᔭᐊᒡ ᐊᐛᔪᐛ ᐊ ᒥᒋᐱᔨᐃᑐᔨᒋ, ᐛᔅ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᐅᑦ ᐊᐛᓯᒪ ᒋᑭ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᑭᓄᐎᒡ᙮
10ᓱᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᓂᓇᐧᑲᒋᐊᑭᓄᐎᒡ ᐊᓂᔭᔪᐤ ᐊᑯᐃᔅᑯᑕᑎᓯᒡ ᐛᔅ ᐊᔭᐅᒡ ᒋᒋᒋᓯᒄ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓂᔪᐤ᙮”
11“ᒋ ᓱᐛᔨᑕᑯᓯᓇᐛᐤ ᐊ ᒪᔭᔨᒥᑯᐅᔭᒄ, ᒪᒃ ᐊ ᓂᓇᐧᑲᒋᐃᑯᐅᔭᒄ ᑭᔭ ᐊ ᑭᑭᒋᔭᐛᑕᒋᒥᑯᐅᔭᒄ ᓂᔾ ᐅᒋ ᐊ ᐸᒋ ᓇᓴᐅᔭᒄ᙮ 12ᒥᔽᔨᑎᒧᒄ ᐛᔅ ᒋᑭ ᒥᓴᐤ ᒋᑎᐸᐊᒪᑯᓯᐅᓄᐛᐤ ᑕᓐ ᐊ ᐃᓯ ᑭᓄᐛᔨᑕᒂᒡ ᐊᓐᑕ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ᙮ ᐛᔅ ᐊᐅᑯᓐ ᒧᔭᒻ ᑲ ᐃᓯ ᓂᓇᐧᑲᒋᐊᑭᓄᐎᒡ ᐊᓐᒡ ᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᐅᑕᒡ᙮”
ᒧᔭᒻ ᓯᐅᑕᑭᓐ ᑭᔭ ᐛᔅᑕᐅᓐ ᐊ ᐃᑕᔨᑕᑯᓯᔭᒄ
ᒪᕐᒃ 9.50; ᓗᒃ 14.34,35
13“ᒋᔨᐛᐤ ᐊᐅᒄ ᓯᐅᑕᑭᓐ ᐅᑕ ᐊᔅᒋᒡ᙮ ᐊᑲ ᒪᒃ ᐊ ᐊᑎ ᐎᔭᐱᒋᔅᐳᒂᒡ ᓯᐅᑕᑭᓐ, ᓇᒪ ᑎᑯᓐ ᑕᓐᑕ ᒐᒋ ᐃᑐᑕᑭᓄᐅᒡ ᒧᔭᒻ ᒐᒋ ᐃᔅᐱᒂᒡ ? ᓇᒪ ᒪᒃ ᐎᔭᔅ ᒋᑭ ᒋ ᐃᑕᐱᑎᓐ, ᐊᑯᔅ ᒪᒃ ᒋᑭ ᐛᐱᓇᑭᓄᐤ, ᐊᑯ ᒪᒃ ᒐ ᑕᑕᐧᑯᔅᑲᑕᑭᓄᐅᒡ᙮”
14“ᒋᔨᐛᐤ ᐊᐅᒄ ᐛᔅᑕᐅᓐ ᐅᑕ ᒥᓯᐛ ᐊ ᐃᔅᐱᑎᔅᑭᒥᑲᒡ ᐅ ᐊᔅᒋᔾ᙮ ᐅᑕᓇᐤ ᐊ ᐎᔨᑲᐳᐅᑕᑭᓄᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᐊ ᐱᔅᑯᑎᓇᐅᒡ, ᓇᒪ ᒋ ᑲᑕᑭᓄᐤ᙮ 15ᓇᒪ ᐊᐛᓐ ᐊᑯᓇᐊᒻ ᐛᔅᑕᓂᐱᒪᑭᓂᔪᐤ ᐊᒋ ᓯᔅᑲᐊᒃ᙮ ᓇᐸᒥᔅᑕᐤ ᐊᓂᔭ ᐛᔅᑕᓂᐱᒪᑭᓂᔪᐤ ᐊᑯ ᒪᒃ ᒥᓯᐛ ᐊᐛᓐ ᐎᔭᔅᑕᓂᒪᑯᑦ ᐊᓐᑕ ᒥᒋᐛᐱᒡ ᐊ ᑕᑦ᙮ 16ᐊᐅᑯᓐ ᒪᒃ ᒧᔭᒻ ᒋᐸ ᐃᓯ ᐛᔅᑕᓂᒪᑯᐅᒡ ᐊᐛᓐᒋ ᒋᐛᔅᑕᐅᓄᐛᐅᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᒋᐱᒪᑎᓯᐅᓄᐛᒡ ᑲ ᑎᒂᒡ, ᒐᒋ ᐛᐸᑕᒡ ᐊᓂᔭ ᐊ ᐃᓯ ᒥᔪᑐᑎᒪᒄ ᐊᑯ ᒪᒃ ᒐ ᒪᒥᒋᒪᒡ ᒍᑕᐎᐛᐛ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᐊ ᑕᔨᒋ᙮”
ᒋᓴᔅ ᑲ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᑦ ᐎᓱᐛᐅᓂᔪᐤ
17“ᐊᑲᐎᔾ ᐃᑕᔨᑎᒧᒄ ᐊᒋ ᐸᒋ ᑎᑯᓯᓂᔭᓐ ᒐᒋ ᓂᓱᐅᓇᒋᑕᔭᓐ ᒧᓱᔅ ᐅᐎᓱᐛᐅᓐ ᑭᔭ ᐊᓂᔭ ᑲ ᐃᓯ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᒡ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᐅᒡ᙮ ᓇᒪ ᓂ ᐅᒋ ᑎᑯᓯᓐ ᒐᒋ ᓂᓱᐅᓇᒋᑕᔭᓐ, ᒪᒃ ᓂᒋ ᑎᑯᓯᓐ ᑕᑈ ᒐᒋ ᐃᔅᐱᔨᒡ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᒡ᙮ 18ᐎ ᒋᔅᒋᒄ, ᒐ ᐃᔅᐱᔅ ᑎᑯᓂᒂ ᒋᒋᒋᓯᒄ ᑭᔭ ᐊᔅᒋᔾ, ᓇᒪ ᐛᐛᒡ ᐊᓐ ᒪᐅᒡ ᐊ ᐊᐱᓴᓯᒡ ᐊ ᒥᓯᓇᑕᒡ ᐎᓱᐛᐅᓂᒡ ᒋᑭ ᐅᒋ ᐸᓯᑯᓇᑯᓐ, ᐸᑐᔅ ᒥᓯᐛ ᒋ ᐃᔅᐱᔨᒐ ᑕᓐ ᐊᑎᔅᑕᒡ ᒐ ᐃᔅᐱᔨᒡ᙮ 19ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᐊᑲ ᓂᓇᐃᑕᒐ ᐊᓂᔭ ᐊᑎ ᐊᑲ ᓇᔅᒡ ᒋᔅᑕᔨᑕᑯᓂᔨᒡ ᐃᑎᓱᐛᐅᓂᔪᐤ, ᑭᔭ ᒋᔅᑯᑎᒧᐛᒐ ᑯᑎᑲ ᒐᒋ ᐸᐃᑯᑕᐤ ᑎᔨᒋ, ᐊᐅᒄ ᐊᓐ ᒪᐅᒡ ᓇᒪᐎᔾ ᒐᒂᓐ ᒋᑭ ᐅᒋ ᐃᑕᔨᑕᑯᓱᐤ ᐊᓐᑕ ᒋᒋᒋᓯᒄ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓂᒡ᙮ ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᓂᓇᐃᑕᒐ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐎᓱᐛᐅᓇ ᑭᔭ ᐃᓯ ᒋᔅᑯᑎᒧᐛᒐ ᑯᑎᑲ ᐊᐛᔪᐛ ᐅᔭ ᒐᒋ ᐸᐃᑯᑕᐤ ᑎᔨᒋ, ᐊᐅᒄ ᒐ ᒋᔅᑕᔨᑕᑯᓯᑦ ᐊᓐᑕ ᒋᒋᒋᓯᒄ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓂᒡ᙮ 20ᒋ ᐎᑎᒪᑎᓇᐛᐤ ᒪᒃ, ᐊᐅᒄ ᒥᒄ ᒐᒋ ᐅᒋ ᐱᒐᔭᒄ ᐊᓐ ᒋᒋᒋᓯᒄ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓐ ᐊᑐᐎᔅ ᒋᔨᐛᐤ ᑯᐃᔅᑯᑕᑎᓯᔭᒂ ᐃᔅᐱᔅ ᐊᓐᒡ ᑲ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᒡ ᐎᓱᐛᐅᓂᔪᐤ ᑭᔭ ᐊᓐᒡ ᐸᕆᓯᔨᒡ᙮”
ᒋᓴᔅ ᑲ ᐊᔨᒧᑕᐧᒃ ᒋᔄᓱᐅᓂᔪᐤ
21“ᔅᒋ ᐸᑕᓇᐛᐤ ᐊᒋ ᐃᑕᑭᓄᐎᒡ ᐊᐛᓐᒋ ᐊᓐᑕ ᐎᐱᒡ, ‘ᐊᑲᐎᔾ ᒋᑭ ᓂᐸᔪᐛᓐ, ᐊᐛᓐ ᓂᐸᐃᔨᐛᒐ ᒋᑭ ᑎᐸᔅᑯᓇᑭᓄᐤ᙮’ 22ᒥᒄ ᒪᒃ ᓂᔾ ᒋᑦ ᐃᑎᓇᐛᐤ, ᐊᐛᓐ ᐊ ᒋᔄᐱᔅᑐᐛᑦ ᐎᒡ ᐃᔪᐛ ᒋᑭ ᑎᐸᔅᑯᓇᑭᓄᐤ, ᑭᔭ ᐊᐛᓐ ᐊ ᐊᑐᐛᔨᒪᑦ ᐎᒡ ᐃᔪᐛ ᒋᑭ ᐸᓱᐛᑭᓄᐤ ᐅᑎᔅᑯᐤ ᐊᓂᔭ ᑲ ᑎᐸᔅᑯᓂᒐᔨᒋ, ᑭᔭ ᐊᐛᓐ ᑲ ᐃᑕᑦ ᐎᒡ ᐃᔪᐛ ᑕᑈ ᓇᒪ ᒐᒂᓐ ᓇᔅᒡ ᒋᑦ ᐃᑕᔨᑕᑯᓯᓐ ᑯᔅᐱᓇᑕᔨᑕᑯᓂᔪᐤ ᒐᒋ ᐃᓯ ᐛᐱᓇᑭᓄᐅᑦ ᒥᒋ ᐃᔅᑯᑕᒡ᙮
23ᐊᑯ ᒪᒃ ᒧᔭᒻ ᐎ ᒥᔨᑕ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒥᔨᐛᐅᓂᔪᐤ ᐱᔅᑎᓂᒐᐅᓇᐱᔅᑯᒡ, ᒋᔅᒋᔨᓇ ᒪᒃ ᒋᒡ ᐃᔪᐤ ᐊ ᐅᓂᑐᑕᔅᒃ, 24ᓂᑭᑕ ᐊᓐ ᒋᒥᔨᐛᐅᓐ ᐊᓐᑕ ᐱᔅᑎᓂᒐᐅᓇᐱᔅᑯᒡ, ᓂᔅᑎᒻ ᒐ ᒥᔪ ᐎᒐᐅᑦ ᐊᓐ ᒋᒡ ᐃᔪᐤ᙮ ᐊᑯ ᒥᓐ ᑲᐤ ᒐ ᑎᑯᓯᓂᔨᓐ ᐊᑯ ᒪᒃ ᐃᔭᒄ ᒐ ᒥᔨᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᐊᓂᔭ ᑲ ᐎ ᒥᔨᑦ ᒥᔨᐛᐅᓂᔪᐤ᙮
25ᐊᐛᓐ ᒪᒃ ᒪᒥᓯᒥᔅᒐ ᒐᒂᔪᐤ ᐊᒋ ᐃᓯ ᐅᓂᑐᑎᒧᑦ, ᐃᑐᑕᔅᒐ ᒪᒃ ᒐᒋ ᐃᑐᑕᐃᔅᒃ ᑎᐸᔅᑯᓂᒐᐅᒋᐛᐱᒡ, ᐎ ᒥᔪ ᐎᒐᐤ ᐊᓐ ᑲ ᒪᒥᓯᒥᔅᒃ ᐎᐱᒡ ᒪᒂᒡ ᐊᑎ ᐎᒐᐅᑦ᙮ ᐛᔅ ᑎᑯᓯᓂᔭᒂ ᓇᑕ ᑎᐸᔅᑯᓂᒐᐅᒋᐛᐱᒡ, ᐊᓐᑕ ᑎᐸᔅᑯᓂᒐᓱᐛ ᐊ ᑕᔨᒋ ᐊᑯᑕ ᒐ ᐃᓯ ᐱᔅᑎᓂᔅᒃ, ᐊᑯ ᐊᓐ ᑎᐸᔅᑯᓂᒐᓱᐤ ᐊᓐᑕ ᑲᒪᑯᓄᐛᓯᔨᒋ ᐊ ᑕᔨᒋ ᐊᑯᑕ ᒐ ᐃᓯ ᐱᔅᑎᓂᔅᒃ, ᐊᑯ ᒐ ᒋᐸᐅᔅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲᒪᑯᓄᐛᓯᒡ᙮ 26ᒋ ᐎᑎᒪᑎᓐ ᒪᒃ ᑕᐸ ᒋᑭ ᒋ ᐎᐎᓐ ᐊᓐᑕ ᑲᒪᑯᓄᐛᓯᐅᒋᐛᐱᒡ ᐸᑐᔅ ᓇᔅᒡ ᒋ ᒋᓯᐧᑲᓱᔨᓇ ᐊᓐ ᐊ ᐃᓯ ᒥᓯᓇᐃᒐᔨᓐ᙮”
ᒋᓴᔅ ᑲ ᐊᔨᒧᑕᐧᒃ ᐱᓯᒂᑎᓯᐅᓂᔪᐤ
27“ᔅᒋ ᐸᑕᓇᐛᐤ ᐊ ᐃᓇᓄᐅᒡ, ‘ᐊᑲᐎᔾ ᒋᑭ ᐱᓯᒂᑎᓯᓐ᙮’ 28ᒥᒄ ᒪᒃ ᓂᔾ ᒋᑦ ᐃᑎᓇᐛᐤ, ᐊᐛᓐ ᑭᓄᐛᐱᒪᒐ ᐃᔎᐛ, ᓂᑎᒥᒄ ᒪᒃ ᐃᓯ ᒪᒥᑐᓇᔨᒪᒐ, ᓴᔅ ᐃᓯᓇᑯᓂᔪᐤ ᐊ ᐎᒋ ᐱᓯᒂᑎᓯᒪᑦ ᐊᓐᑕ ᐅᑕᐃᒡ᙮ 29ᐊᑯ ᒪᒃ ᐃᑐᑕᑯᔨᓇ ᒋᔅᒋᓯᒄ ᒋᒥᔪᓂᒡ ᑲ ᑎᒂᒡ ᒐᒋ ᒥᒋᑐᑎᒥᓐ, ᐎᐎᐱᑕ ᒐ ᐛᐱᓂᒥᓐ᙮ ᐅᔅᑕ ᒥᔽᐤ ᒐᒋ ᐅᓂᑕᔨᓐ ᐊᐱᓯᔅ ᒋᔪᐤ ᐃᔅᐱᔅ ᐎ ᒥᓯᐛ ᒋᔪᐤ ᒥᒋ ᐃᔅᑯᑕᒡ ᒐᒋ ᐃᓯ ᐛᐱᓇᑭᓄᐅᒡ᙮ 30ᑭᔭ ᐃᑐᑕᑯᔨᓇ ᔅᑎᒋᔾ ᒋᒥᔪᓂᒡ ᑲ ᑎᒂᒡ ᒐᒋ ᒥᒋᑐᑎᒥᓐ, ᒥᓂᓴ ᒐ ᐛᐱᓂᒥᓐ᙮ ᐅᔅᑕ ᒥᔽᐤ ᒐᒋ ᐅᓂᑕᔨᓐ ᐸᐃᒄ ᐊᓐ ᔅᑎᒋᔾ ᐃᔅᐱᔅ ᐎ ᒥᓯᐛ ᒋᔪᐤ ᒥᒋ ᐃᔅᑯᑕᒡ ᒐᒋ ᐃᓯ ᐛᐱᓇᑭᓄᐅᒡ᙮”
ᒋᓴᔅ ᑲ ᐊᔨᒧᑕᐧᒃ ᐊ ᐛᐱᓂᑐᓇᓄᐎᒡ
ᒪᑎᔪᐤ 19.9; ᒪᕐᒃ 10.11,12; ᓗᒃ 16.18
31“ᐃᔭᐱᒡ ᒋ ᐃᓇᓄᐤ, ‘ᓇᐸᐤ ᒐ ᐛᐱᓇᒂ ᐎᐛ ᒋᑭ ᐎ ᒥᔭᐤ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᔪᐤ ᐊᑎᔅᑕᔨᒡ ᐊ ᐛᐱᓇᑦ᙮’ 32ᒥᒄ ᒪᒃ ᓂᔾ ᒋᑦ ᐃᑎᓇᐛᐤ, ᓇᐸᐤ ᐊ ᐛᐱᓇᑦ ᐎᐛ ᐊᑎ ᐊᑲ ᓂᑐᐎᔾ ᐃᑎᔨᒋ ᒥᒋᑐᑎᒻ ᐊᓐ ᓇᐸᐤ᙮ ᐃᑐᑐᐛᐤ ᐊᓂᔭ ᐎᐛ ᒐᒋ ᐎᒋ ᐱᓯᒂᑎᓯᒪᔨᒋ ᑯᑎᑲ ᐊᐛᔪᐛ᙮ ᑭᔭ ᓇᐸᐤ ᑲ ᐎᒋᒪᑦ ᐊᓂᔭ ᑲ ᐛᐱᓇᑭᓄᔨᒋ ᐃᔎᐛ ᐱᓯᒂᑎᓯᐤ᙮”
ᒋᓴᔅ ᑲ ᐃᔅᒋᔄᑦ ᒐ ᒐᔅᑎᓇᒋᔅᑕᔨᓐ ᑕᓐ ᐊ ᐃᔅᒋᔄᔨᓐ
33“ᒥᓐ ᒪᒃ ᔅᒋ ᐸᑕᓇᐛᐤ ᐊᒋ ᐃᑕᑭᓄᐎᒡ ᐃᔪᒡ ᐊᓐᑕ ᐎᐱᒡ, ᐊᑲᐎᔾ ᒋᑭ ᐎ ᑭᑭᒋᔭᐤ ᐃᔅᒋᔄᓇᐛᐤ, ᔭᐃᑕᔾ ᐃᑐᑎᒧᒄ ᐊᓂᔭ ᑕᓐ ᑲ ᐃᑕᒄ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒐ ᐃᑐᑎᒺᒄ᙮”
34“ᒥᒄ ᓂᔾ ᒋᑦ ᐃᑎᓇᐛᐤ, ᐊᑲᐎᔾ ᓇᔅᒡ ᐎᑎᑕᑈᒄ᙮ ᐊᑲᐎᔾ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᐃᓯ ᐎᑎᒧᒄ ᐛᔅ ᐊᐅᒄ ᐊᓂᔭ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᐅᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ, 35ᐊᑲ ᑭᔭ ᐊᔅᒋᒡ ᐃᓯ ᐎᑎᒧᒄ ᐛᔅ ᐊᑯᑕ ᑎᔭᑎᔅᑕᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᐅᓯᑕ, ᐊᑲᐎᔾ ᐛᐛᒡ ᐊᓐ ᐅᑕᓇᐤ ᒋᕈᓯᓕᒻ ᑲ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᒡ ᐃᓯ ᐎᑎᒧᒄ ᐛᔅ ᐊᐅᒄ ᐊᓂᔭ ᐅᑕᓇᒻ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᐊᓐ ᑲ ᒋᔅᑕᔨᑕᑯᓯᑦ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ᙮ 36ᐊᑲᐎᔾ ᐛᐛᒡ ᒋᔅᑎᒂᓂᐛᒡ ᐃᓯ ᐎᑎᒧᒄ ᐛᔅ ᓇᒪ ᐛᐛᒡ ᐸᐃᒂᐸᒡ ᒋᐱᔎᓄᐛᐤ ᒋᑭ ᒋ ᐃᑐᑕᓇᐛᐤ ᒐᒋ ᐎᐸᒡ ᑭᔭ ᒪᒃ ᒐᒋ ᐛᐸᒡ᙮ 37ᒥᒄ ᓂᐦᐃ ᑭᔭ ᒪᒃ ᓇᒪ ᒋᐸ ᐃᔅᒋᔄᓐ, ᑯᑎᒡ ᒪᒃ ᒐᒂᓐ ᐃᔅᒋᔄᔨᓇ ᐊ ᓂᑐᐛᔨᑎᒥᓐ ᒐᒋ ᑕᑈᑕᑯᔨᓐ, ᒥᒋᒥᓂᑐᐤ ᐊ ᑕᑦ ᐅᒋᐱᔪᐤ᙮”
ᒋᓴᔅ ᑲ ᐊᔨᒧᑕᐧᒃ ᒐ ᐊᑲ ᑎᐸᒪᓱᓇᓄᐎᒡ
ᓗᒃ 6.29,30
38“ᔅᒋ ᐸᑕᓇᐛᐤ ᐊᓐᑕ ᐎᐱᒡ ᐊᒋ ᐃᓇᓄᐅᒡ, ‘ᓂᓱᐅᓇᒋᑕᐅᑕ ᐊᐛᓐ ᐅᔅᒋᓯᒄ, ᑭᔭ ᒋᔾ ᒋᔅᒋᓯᒄ ᒋᐸ ᓂᓱᐅᓇᒋᑕᑭᓄᐤ, ᒪᒃ ᒥᓇᐱᑕᐅᑕ ᐊᐛᓐ ᑭᔭ ᒋᔾ ᒋᐸ ᒥᓇᐱᑕᐅᑯᐅᓐ᙮’ 39ᒥᒄ ᒪᒃ ᓂᔾ ᒋᑦ ᐃᑎᓇᐛᐤ, ᐊᑲᐎᔾ ᑎᐸᐊᒪᓱᐤ ᐊᒋ ᒥᒋᑐᑕᔅᒃ ᐊᐛᓐ᙮ ᐅᑕᒥᒂᐅᔅᒐ ᐊᐛᓐ ᒋᐅᑕᒥᐧᑭᓂᒡ ᒋᒥᔪᓂᒡ ᐃᑕᒐ, ᒥᔾ ᐊᑯᔅ ᐊᓐᑕ ᒂᔅᑕᒐ ᑭᔭ ᒐᒋ ᐅᑕᒥᒂᐅᔅᒃ᙮ 40ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᐃᑐᑕᐃᔅᒐ ᑎᐸᔅᑯᓂᒐᐅᒋᐛᐱᒡ ᓇᓴᐅᔅᒐ ᑭᔭ ᒋᐱᒍᐎᔭᓂᔪᐤ, ᐊᑯᔅ ᒥᔾ ᒐᒋ ᐊᔭᑦ ᑭᔭ ᐊᓂᔭ ᒋᑦ ᐊᑯᐱᔪᐤ᙮ 41ᐊᐛᓐ ᒪᒃ ᓯᒋᒥᔅᒐ ᒐᒋ ᐎᐅᓱᐅᑦ ᐎᐅᑦ ᐸᐃᒄ ᐊᔅᐱᓴᔨᒡ ᐃᔅᐱᔅ, ᐊᑯᔅ ᓂᓱ ᐊᔅᐱᓴᔨᒡ ᐃᔅᐱᔅ ᐃᑐᑕᐤ᙮ 42ᑭᔭ ᐊᐛᓐ ᓂᑐᐛᔨᑎᒪᔅᒐ ᒐᒂᔪᐤ, ᒥᔾ᙮ ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᐎ ᐅᐛᐊᓱᒐ ᒐᒂᔪᐤ, ᒥᔾ ᐊᓂᔭ ᒐᒂᔪᐤ ᐛ ᐅᐛᐊᓱᑦ᙮”
ᓴᒋᐊᐧᑯᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᐛᐧᑲᑎᑕᑯᒡ
ᓗᒃ 6.27,28,32-36
43“ᔅᒋ ᐸᑕᓇᐛᐤ ᐊ ᐃᓇᓄᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᐎᐱᒡ, ‘ᓴᒋᐊᐧᑯᒡ ᒋᒡ ᐃᔪᐛᐅᒡ, ᐛᐧᑲᑕᐧᑯᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᐛᐧᑲᑎᑕᑯᒡ᙮’ 44ᒥᒄ ᒪᒃ ᓂᔾ ᒋᑦ ᐃᑎᓇᐛᐤ, ᓴᒋᐊᐧᑯᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᐛᐧᑲᑎᑕᑯᒡ ᑭᔭ ᐊᔭᒥᐊᔅᑎᒧᐛᐧᑯᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᓂᓇᐧᑲᒋᐃᑕᑯᒡ, 45ᐊᑯ ᒪᒃ ᒐ ᐅᑯᓯᑕᑕᒄ ᐊᓐ ᒍᑕᐎᐛᐤ ᐊᓐᑕ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᐊ ᑕᑦ᙮ ᐛᔅ ᑕᐱᔅᑯᓐ ᒥᔭᐤ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᑲ ᒥᒋᑐᑎᒥᔨᒋ ᑭᔭ ᑲ ᒥᔪᑐᑎᒥᔨᒋ ᒐᒋ ᐛᔅᑕᓂᒪᑯᔨᒋ ᐱᓯᒺ, ᑭᔭ ᑕᐱᔅᑯᓐ ᒥᔭᐤ ᐊ ᒋᒧᓂᔨᒡ ᐊᓂᔭ ᑲ ᒥᔪᑐᑎᒥᔨᒋ ᑭᔭ ᐊᓂᔭ ᑲ ᒥᒋᑐᑎᒥᔨᒋ᙮ 46ᒐᒂᔪᐤ ᒋᐸ ᐅᒋ ᒥᔨᒄ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒋᑲᓂᔪᐅᓂᔪᐤ ᒥᒄ ᓴᒋᐃᑥᐛ ᐊᓐᒡ ᐊᐛᓐᒋ ᑲ ᓴᒋᐃᔅᒡ ? ᐛᔅ ᐊᐅᑯᓐ ᒥᓯᐛ ᐊᑎᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᒪᒧᓴᒋᓇᒡ ᓱᓇᔭᔪᐤ᙮ 47ᑭᔭ ᒥᒄ ᒋᐎᒐᐛᑭᓐᒡ ᐊᑕᒥᔅᑯᐅᑥᐛ, ᒐᒂᓐ ᐅᔅᑕ ᐊ ᐃᑐᑎᒥᓐ ᐃᔅᐱᔅ ᑯᑎᑭᒡ ᐊᐛᓐᒋ ? ᐛᔅ ᒥᓯᐛ ᐊᐅᑯᓐ ᐊ ᐃᑎᒡ ᐊᓐᒡ ᐊᑲ ᒋᔅᒐᔨᒪᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮ 48ᒧᔭᒻ ᒍᑕᐎᔾ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᐊ ᑕᑦ ᐊᔅᐱᔅ ᓇᔅᒡ ᑯᐃᔅᑯᓯᑦ ᐊᐅᑯᓐ ᒧᔭᒻ ᑭᔭ ᒋᔾ ᒋᐸ ᐃᓯ ᑯᐃᔅᑯᓯᓐ᙮”

ᓇᔅᑲᐱ ᑲᒪᐅᑕᐱᒡ ᓱᓇᔭᐤ ᑎᐱᔨᐛᐅᓯᔪᐅᒡ ᐊ ᐅᓯᑕᑭᓄᐎᒡ ᐅᔭ ᓇᔅᑲᐱ ᒥᓯᓇᐃᑭᓂᔪᐤ

The Naskapi text is copyright © Naskapi Development Corporation

Naskapi Development Corporation

Kawawachikamach, Québec G0G 2Z0 Canada

New Testament published by the Canadian Bible Society (CBS) © 2007

Canadian Bible Society

10 Carnforth Road, Toronto Ontario M4A 2S4 Canada

Learn More About ᒋᓴᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐃᔨᒧᐅᓐ - ᒋᒋᒥᓯᓇᐃᑭᓐ