मत्ती 1
NKHAM

मत्ती 1

1
येसुए ओसाखा पुर्खार
(लूका ३:२३-३८)
1येसु ख्रीस#1:1 ख्रीसए ओअर्थ — परमेस्‍वरए खतैद उपरींव मिँ। अब्राहाम स़ोनो दाऊदनी निथोनी ज़ हुके। नोराए यामिनर आवर ज़,
2अब्राहामए ओज़ा इसहाक,
इसहाकए ओज़ा याकूब,
याकूबए ओज़ा यहूदा, यहूदाए छुत ओदाज्‍यु भाइर मनी याल्‍यो।
3यहूदाए ओज्‍या तामार बातनी दुई भाइ ताकिनी। तोबोए उमिन फारेस, तोबोए उमिन जाहेर।
फारेसए ओज़ा हेस्रोन,
हेस्रोनए ओज़ा आराम,
4आरामए ओज़ा अम्‍मीनादाब,
अम्‍मीनादाबए ओज़ा नहसोन,
नहसोनए ओज़ा सल्‍मोन,
5सल्‍मोनए फरी ओज्‍या राहाबनी बोअजलाई दैक्‍यो।
बोअजए मनी ओज्‍या रूथनी ओबेदलाई दैक्‍यो।
ओबेदए ओज़ा यिसै,
6यिसैए ओज़ा दाऊद राजा।
दाऊदए उरियाए ओज्‍या बातनी सोलोमनलाई दैक्‍यो।
7सोलोमनए ओज़ा रहबाम,
रहबामए ओज़ा अबिया,
अबियाए ओज़ा आसा,
8आसाए ओज़ा यहोसापात,
यहोसापातए ओज़ा यहोराम,
यहोरामए ओज़ा उज्‍जिया,
9उज्‍जियाए ओज़ा योताम,
योतामए ओज़ा आहाज,
आहाजए ओज़ा हिजकिया,
10हिजकियाए ओज़ा मनस्‍से,
मनस्‍सेए ओज़ा अमोन,
अमोनए ओज़ा योसिया,
11योसियाए ओज़ा यकोनियास। यकोनियासए छुत ओभाइर मनी याल्‍यो। नो बेलाक ज़ इस्राएलीरालाई बेबिलोनदा क्‍योःद यारालाँकेर।#२ राज २४:१४-१५; २ इति ३६:१०; यर २७:२०
12बेबिलोनल ज़ यकोनियासए ओज़ा सालतिएल जर्मिके।
नकिन सालतिएलए ओज़ा यरूबाबेल,
13यरूबाबेलए ओज़ा अबिउद,
अबिउदए ओज़ा एल्‍याकीम,
एल्‍याकीमए ओज़ा आजोर,
14आजोरए ओज़ा सादोक,
सादोकए ओज़ा आखिम,
आखिमए ओज़ा एलिउद,
15एलिउदए ओज़ा एलाजार,
एलाजारए ओज़ा मत्तान,
मत्तानए ओज़ा याकूब,
16याकूबए ओज़ा योसेफ,
योसेफए ओज्‍या मरियमनी ज़ येसु जर्मिके। नोलाई ज़ ख्रीस है दोज़्‍यार।
17है जैद अब्राहामकिन दाऊद राजा पै चौध प़िरी ताके। दाऊद राजाकिन बेबिलोनदा क्‍योःद यारालाँवक पै ब चौध प़िरी ज़ ताके। नकिन ख्रीस ओजर्मिउक पै ब चौध प़िरी ज़ ताके।
येसु उजर्मिउ
(लूका २:१-७)
18येसु ख्रीस उजर्मिउ इतावनी ज़ — येसुए ओआमा मरियमलाई भर्ज़ा योसेफत ऩिद यानैज़्‍याव। नोनी बिह्‍या निमादोद ज़ मरियम परमेस्‍वरए छैंव उपुरूसनी ज़ा दैन्‍या ताद उलिज़्‍याव। 19नो मरियमलाई ऩिज़्‍याव योसेफ धर्मी मिँ ओतावए मरियम ज़ा दैन्‍या ताद उलिज़्‍याव सैंद ओपाहा झाःद मायाद अलगज़ा ऱासो ओपैंज़्‍याव। 20निताव जैव ओपैंज़्‍याक ज़ तछा उमँल परमेस्‍वरए ओचाकर्‍या हुद, “नँ दाऊदए ओथोलाव योसेफ, मरियमलाई रैन्‍या ताछे·नी। नो उफूलाव ज़ा ते परमेस्‍वरए छैंव उपुरूसनिकाव ची। 21नो ओज़ा खेपा तारिज़्‍या। नोए उमिन ‘येसु’#1:21 येसुए ओअर्थ — परमेस्‍वरए बाँचैसिज़्याव। नैदियो, काराव ल्‍यो ताकिन नोए उमींरालाई यादोव पापनी याऱास्‍रिज़्‍याव।”
22आव भरी परमेस्‍वरए अगमबक्तालाई सरो उपरींव मिताव ज़ यो·के। नोए अइ लिद सर्द ओनैज़्‍याव,
23“तोबो कन्‍या ल़ुज़ा गर्बवती ताद खेपा ज़ा तोबो दैरिज़्‍याव।
होए उमिन इम्‍मानुएल नैद्यान्‍या लेर।”#यसै ७:१४
होए ओअर्थ — परमेस्‍वर गेस ज़ लिज़्‍या।
24है जैद योसेफ सैंसिद परमेस्‍वरए ओचाकर्‍याए है ओदोव मिताव ओज्‍या मरियमलाई रैक्‍यो। 25खाली मरियमए ज़ा ओमादैवा पै निक्‍याँ मासदैकिनी। ओदैवत फरी नो भाउज़ाए उमिन येसु नैदिक्‍यो।

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About साःरो बाचा