Mat 7
VKF

Mat 7

7
Piga youn kritike lòt
(Lik 6:37-38, 41-42)
1Pa jije moun si ou pa vle Bondye jije w tou. 2Sa ou sèvi pou jije lòt moun se avè l Bondye ap sèvi pou jije w. Jan ou trete lòt moun se kon sa Bondye ap trete w tou.
3Poukisa ou wè ti pay ki nan je frè w la, epi ou pa wè bout bwa ki nan je pa w la? 4Ki jan ou fè ka di frè ou: Frè m, kite m retire ti pay ki nan je w la. Alòske ou pa wè bout bwa ki nan je pa w la? 5Ipokrit! Se bout bwa ki nan je w la pou ou retire anvan, apre sa ou ap wè klè pou retire ti pay ki nan je frè w la.
6Pa voye bagay sakre devan chyen. Y ap vole sou ou epi dechire w. Pa voye bijou ki gen valè devan kochon. Sèl sa l konn pou l fè avè l se pilonnen l nan labou.
Mande Bondye sa w gen bezwen
(Lik 11:9-13)
7Mande, epi Bondye ap ban nou. Chache, epi n ap jwenn. Frape, epi Bondye ap louvri pou nou. 8Paske moun k ap mande ap resevwa. Moun k ap chache ap jwenn. Moun k ap frape y a louvri pou li.
9Kilès nan tout papa yo ki la a k ap bay pitit li yon wòch si l mande l pen? 10Ki lès k ap bay pitit li yon koulèv si l mande yon pwason? 11Si nou menm ki mechan jan nou mechan an, nou konnen bon jan kado pou nou ofri pitit nou, ou pa bezwen mande si Papa nou ki nan syèl la ap bay moun ki mande l bon bagay.
Yon prensip ki vo plis pase lò
12Tout sa ou ta renmen lòt moun fè pou ou, fè l pou yo tou, paske se sa menm lalwa Moyiz la ak pawòl pwofèt yo di.
Chwazi chemen ki pi piti a
(Lik 13:24)
13Antre nan ti baryè piti a! Gwo baryè a louvri sou yon chemen laj. Chemen sa a mennen toudwat nan pèdisyon. Anpil moun gen tan pran chemen sa a. 14Men ti baryè piti a louvri sou chemen ki mennen nan lavi a. Se sèlman yon ti ponyen moun ki pran chemen difisil sa a.
Aksyon w fè montre ki moun ou ye
(Lik 6:43-44; 13:25-27)
15Fè atansyon ak fo pwofèt yo. Yo pran pòz ti mouton yo, men anndan se yon pakèt bèt fewòs yo ye. 16Aksyon yo fè ap pèmèt nou idantifye yo aklè. Yo pa konn keyi rezen sou pye pikan! Yo pa konn ranmase fig sou touf pikan! 17Menm jan an tou, yon bon pyebwa donnen bon fwi, yon move pyebwa donnen move fwi. 18Yon bon pyebwa pa ka donnen move fwi, ni yon move pyebwa pa ka donnen bon fwi. 19Depi yon pyebwa pa donnen bon fwi y ap koupe l, epi lage l nan dife. 20Yo va rekonèt kalite yon moun pa mwayen sa l ap fè.
21Se pa tout moun k ap di m Senyè! Senyè k ap antre nan wayòm syèl la. Men se sèlman moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la k ap antre. 22Nan jou jijman an, anpil moun pral di: Senyè, Senyè èske nou pa t pwofetize nan non w? Èske nou pa t chase demon nan non ou? Èske nou pa t fè anpil mirak nan non ou? 23Lè sa a m ap di yo klè: Kote m konnen nou! Rale kò nou sou mwen bann pechè pwofesyonèl.
De kalite moun
(Lik 6:47-49)
24Se poutèt sa, nenpòt moun ki tande pawòl sa yo epi ki mete yo an pratik, li tankou yon nonm saj ki bati kay li sou karyann. 25Lapli tonbe, larivyè desann, gwo van soufle vin frape kay la, men kay la kanpe fèm paske li bati sou karyann. 26Men nenpòt moun ki tande pawòl sa yo epi ki pa mete yo an pratik, li tankou yon moun fou ki bati kay la sou sab. 27Lapli tonbe, larivyè desann, gwo van soufle vin frape kay la, epi kay la tonbe plat.” 28Lè Jezi te fin di pawòl sa yo, moun yo pa t manke sezi pou tande kijan l t ap anseye. 29Jezi pa t anseye menm jan ak pwofesè lalwa yo, paske li te anseye avèk otorite.

Nouvo Testaman: Vèsyon Kreyòl Fasil (VKF)

@ 2017 Bible League International


Learn More About Nouvo Testaman: Vèsyon Kreyòl Fasil

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.