Mat 22:23-46

Mat 22:23-46 VKF

Nan menm jou a, kèk Sadiseyen te vin kote Jezi. (Sadiseyen yo pa kwè nan koze rezirèksyon.) Men kesyon yo te poze l: “Mèt, Moyiz te anseye si yon mesye marye mouri san l pa gen pitit, frè li dwe marye ak madanm defen an, pou l ka fè pitit pou frè ki mouri a. Vwala te gen yon fanmi ki te gen sèt pitit gason. Premye frè a marye, li mouri san fè pitit. Konsa dezyèm frè a marye ak madanm defen an. Menm bagay rive dezyèm ak twazyèm frè a, jouk yo tout sèt la te marye ak menm fi a epi mouri san fè pitit. Fi a vin mouri an dènye. Kòm yo tout sèt la te marye ak menm fi a, apre rezirèksyon an, madanm kilès l ap ye?” Jezi reponn, li di yo: “Nou nan erè, paske nou pa konnen sa Bib la di, ni nou pa konprann pouvwa Bondye. Youn nan bagay nou bezwen konprann, apre rezirèksyon an, p ap gen koze maryaj ankò. Nou ap tankou anj nan syèl la. Sou kesyon rezirèksyon an, èske nou pa janm li sa Bondye di nan pwòp avantaj nou: Mwen se Bondye Abraram nan, Bondye Izarak la, ak Bondye Jakòb la? Bondye pa Bondye moun mouri, li se Bondye moun vivan.” Foul moun yo te etone anpil lè yo tande jan Jezi t ap anseye. Lè Farizyen tande jan Jezi te fèmen bouch Sadiseyen, yo fè yon reyinyon. Youn ladan yo, yon ekspè nan Lalwa Moyiz la, poze Jezi kesyon sa a: “Mèt, ki pi gran kòmandman ki gen nan Lalwa a?” Jezi reponn li: “Renmen Senyè Bondye ou la ak tout kè w, ak tout nanm ou, ak tout panse ou. Sa a se premye ak pi gran kòmandman an. Dezyèm nan ki sanble ak premye a se: Renmen pwochen w menm jan ak pwòp tèt pa w. Tout sa ki ekri nan Lalwa ak Pwofèt yo chita sou de gwo kòmandman sa yo.” Pandan Farizyen yo te kòmanse ap rasanble, Jezi poze yo yon kesyon: “Ki sa nou panse konsènan Kris la? Pitit kilès li ye?” Yo reponn li: “Li se pitit David.” Jezi di yo: “Si se konsa, poukisa David rele l Senyè? Se anba kontwòl Sentespri David t ap pale, lè l di: Bondye di Senyè m nan: Chita sou bò dwat mwen, jiskaske m fè lènmi w yo tonbe anba pouvwa w! Bon, si David rele Mesi a Senyè, kijan li ta ka fè pitit David ankò?” Tout moun te rete bouch be! Depi lè a tou tout moun te kraponnen, pèsonn pa t brav ase pou poze Jezi kesyon ankò.
VKF: Nouvo Testaman: Vèsyon Kreyòl Fasil
Share

Mat 22:23-46

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.