Matio 5
KDNT

Matio 5

5
Jusu po̍ nǎ dě tlu̍h kɛ̍n
(Luu 6.20-23)
1Sɔ dɛ̍ nyɔ̍ nu̍-a i̍ tìè-ɛ wɛ̀-ɛ, ɛ̍ nu̍ ɛ̍ wɛ̀ Jusu jǎ dǒ tlu̍h kɛ̍n iě ɔ̍ tè i̍ wɛ̀ ɔ̍ iě dě u̍h we̍ wlu ka̍ jě. Iě ɔ̍ kòà mu̍ dě ɔ̍ we̍ u̍h dlɛ̌ ɔ̍. 2Iě ɔ̍ tè u̍h nǎ po̍-ɛ gbɔ̀. Ɔ̍ la̍a̍, 3“Nyɔ̍ ùh jě-a u̍h-a chɛ̀ nyɔ̍gbà nyɔ̍ we̍i̍ Nyɔsoa tìh-ɛ, nɛ̀ u̍h nmɔ i̍. Dɛ̍nu̍ɛ, Nyɔsoa-a kmɔ̌ wlu̍ i̍ kɔn-ɛ kɔn dǒ u̍h we̍.
4“Nyɔ̍ ùh pa̍-a sùàɛ̀n Nyɔsoa tìh-ɛ, nɛ̀ u̍h nmɔ i̍. Dɛ̍nu̍ɛ, u̍h-a mu̍ gbòɛ̀ i̍ blaɛ-ɛ.
5“Nyɔ̍ ùh ja-a u̍h-a chɛ̀ wlù-ɛ, nɛ̀ u̍h nmɔ i̍. Dɛ̍nu̍ɛ, u̍h-a mu̍ dɛ̍ kɔn wlu̍ Nyɔsoa po̍-a tɔ̀ma̍a̍-a jě.
6“Nyɔ̍ ùh kɔn wlùh-a nu̍-a jàjà ùh iě-a dɛ̍ Nyɔsoa-a pɔ̀n-a i̍-ɛ nu̍-ɛ, nɛ̀ u̍h nmɔ i̍. Dɛ̍nu̍ɛ, Nyɔsoa-a mu̍ u̍h-a wlùh i̍ tè-e.
7“Nyɔ̍ ùh-a jě-a nyɔ̍ wɔɛ-ɛ, nɛ̀ u̍h nmɔ i̍. Dɛ̍nu̍ɛ, Nyɔsoa-a mu̍ u̍h wɔɛ jě ke.
8“Nyɔ̍ ùh blě-a wlùh wlǎ-ɛ, nɛ̀ u̍h nmɔ i̍. Dɛ̍nu̍ɛ, u̍h-a mu̍ Nyɔsoa-a jua̍a̍ jě.
9“Nyɔ̍ ùh nu̍-a kmɔ̌ i̍ gbe̍ɛ̍ɛn nyɔ̍-ɛ, nɛ̀ u̍h nmɔ i̍. Dɛ̍nu̍ɛ, Nyɔsoa-a mu̍ u̍h ɔ̍ nynuu̍ we̍i̍ nu̍.
10“Nyɔ̍ ùh-a nu̍-a dɛ̍ Nyɔsoa-a pɔ̀n-a i̍, wɛ̀ u̍h tù-a ɛ̍ tìh u̍h-a jě-ea u̍h klě-ɛ, nɛ̀ u̍h nmɔ i̍. Dɛ̍nu̍ɛ, Nyɔsoa-a kmɔ̌ wlu̍ i̍ kɔn-ɛ kɔn dǒ u̍h we̍.
11“Mɔ̀ɔ̍ ùh u̍h tù-a ǎn tìh u̍h-a bla̍-a tìh pùn i̍, wɛ̀ u̍h-a jě-ea klě, wɛ̀ u̍h-a tmɔ̌-ɛa si̍h i̍-ɛ, nɛ̀ mɔ̀ nmɔ i̍. 12Nɛ̀ mɔ̀ nu̍ mɔna̍ mɔ̀ iě ja̍ de̍le, mɔ̀-a wlùh iě i̍ tè. Dɛ̍nu̍ɛ, mɔ̀-a jě-dɛ̍ bɛ̌ i̍ dě ja̍i̍wlɔ̀. Nyɔsoa-a tu̍owli po̍ nyɔ̍ ùh wɔ̀-a nya̍-ɛ, kǎ u̍h nu̍ u̍h klě jě-eɛ ke.”
Dɛ̍ bo wlùh gbaɛ-ɛ blě nyɔ̍ wɔ̀ ɛ?
(Maɛ 9.50; Luu 14.34-35)
13Jusu la̍a̍, “Mɔ̀ wɔ̀ tɔ̌n dǒ nyɔ̍ kli̍hgbɛ̍ we̍. Jɛ pò tɔ̌n wɛ̀ wɔ̍n-ɛ, nɛ̀ nyɔ̍ se̍ ɛ̍ wɔ̍n nmɔ-ɛ bɛ̌ɛ dɛ. Nɛ̀ ɛ̍ se̍ nu̍-dɛ̍ kɔn dɛ, nɛ̀ nyɔ̍-a mu̍ la̍ ɛ̍ i̍ wlǎ sǔh nyɔ̍gbei iě ɛ̍ kɛ̍n i̍ na.
14“Mɔ̀ɔ̍ bo ùh nu̍ sɔ̀npli dǒ kmɔ̌ kli̍hgbɛ̍ we̍. Tùgbàwlɔ̀ u̍h poe-a dǒ tlu̍h kɛ̍n-ɛ, ɛ̍-ɛ sìle. 15Nɛ̀ nyɔ̍-ɔ tba̍ nape̍ wɛ̀ nɛ̀ po̍ ɛ̍ dě too sɔ̀n, jɛ nɛ̀ àn pèle ɛ̍ dǒ ja̍i̍ wɛ̀ nyɔ̍ kli̍hgbɛ̍ iě i̍ jě dě gbò. 16Ɛ̍ tìh-ɛ, mɔ̀-a sɔ̀npli bo ɛ̀ iě fa̍n dǒ nyɔ̍gbei we̍, nɛ̀ mɔ̀-a nu̍-dɛ̍ᵻ chɛ̀ bo u̍h-a mu̍ jě sasǎ, wɛ̀ u̍h iě mɔ̀ Baa Nyɔsoa nɛ-a dě ja̍i̍wlɔ̀-ɛ tìhwe̍ po̍.”
Jusu po̍ nyɔ̍ nǎ dǒ Nyɔsoa-a telě we̍
17Ɔ̍ la̍a̍, “Ǐn se̍ ji̍ iě Nyɔsoa-a telě ke ɔ̍ tu̍owli po̍ nyɔ̍-a nǎ po̍-ɛ dǒ wìè-i sà. Ɛ̍ tìh-ɛ, mɔ̀ bɔ̌ ɛ̍ wlùh i̍ naɛ. Ǐn se̍ i̍h dǒ wìè-i sà la̍ ji̍, jɛ ǐn ji̍-i iě i̍h dlǔ jǐ-i. 18Tìh-a taǐn ǎn sèàɛ̍ mɔ̀ wlùh, dě nya̍-ɛ, blǔh ke ja̍u̍n-a tìh-a mu̍ i̍ sì. Jɛ telě nɔ̀ɔ̍, ɛ̍ dɛ̍ juwɛ-a chɛ̀ bo ɛ̀ se̍ dǒ wìè-i sɔ mu̍. Ɛ̍ chɛblih-ɛa chɛ̀ bo ɛ̀ se̍ mǎ mu̍ wɛ̀ kmɔ̌ iě dlǔ i̍ chlà. 19Ɛ̍ tìh-ɛ, nyɔ̍ ɔ̀ mu̍-a telě la i̍h-a dɛ̍ juwɛ-a chɛ̀ jlǐhɛ̍ dlǔ bla̍, wɛ̀ ɔ̍ iě ɛ̍ nyɔ̍ duuh nǎ poe ke-ɛ, nɛ̀ Nyɔsoa-a mu̍ ɔ̍ jlǐhɛ̍ dlǔ bla̍ ke dǒ ɔ̍ kmɔ̌ wlu̍ i̍ kɔn ti̍ we̍. Jɛ nyɔ̍ ɔ̀ mu̍-a telě la dɛ̍ɛ̍ jě, wɛ̀ ɔ̍ iě ɛ̍ nyɔ̍ duuh nǎ poe ke-ɛ, nɛ̀ ɔ̍ mu̍ wɔ̍n ku̍ dǒ Nyɔsoa-a kmɔ̌ wlu̍ i̍ kɔn ti̍ we̍. 20Bɔ̌ ǐn sèàɛ̍ mɔ̀ wlùh, dɛ̍ due gbài̍ ɛ̀ mu̍-a kmɔ̌ nɛ wɛ̀ nyɔ̍ iě-a dě Nyɔsoa-a kmɔ̌ wlu̍ i̍ kɔn-ɛ di̍i̍ nɛ-ɛ, ɛ̍ nu̍ nyɔ̍ ɔ̀ mu̍-a Nyɔsoa-a wlùh nu̍, wɛ̀ ɔ̍ iě-a telě nǎ poe nyɔ̍ ke Fɛlesii nyɔ̍ sìì-ɛ, ɔ̍ bo ɔ̀ mu̍-e nɛ.”
Jusu po̍ nyɔ̍ nǎ dǒ jlu̍h dɛ we̍
(Luu 12.57-59)
21Ɔ̍ la̍a̍, “Dɛ̍ u̍h sà-a dě à baaᵻ we̍ tɛin-ɛ, mɔ̀ wɔ̌n i̍h. U̍h la̍a̍, ‘Bɔ̌ nyɔ̍ gbe̍ja̍a̍ poe-ɛ, nɛ̀ nyɔ̍ ɔ̀ mu̍-a nyɔ̍ gbe̍ja̍a̍ poe-ɛ, nɛ̀ u̍h-a mu̍ ɔ̍ gba̍ ɔ̍ iě sàwi̍h sì.’ 22Jɛ mɔ̍ɔ, kǎ ǐn dǎ ka o, nyɔ̍ ɔ̀ tìh se̍-a tìh ɔ̀ mu̍-a ɔ̍ ba̍ jlu̍h-u gbǎ-ɛɛ, nɛ̀ u̍h-a mu̍ ɔ̍ gba̍ ɔ̍ iě sàwi̍h sì. Nɛ̀ nyɔ̍ ɔ̀ mu̍-a ɔ̍ ba̍ wlu̍ sɔ̀n pùn po̍-ɛ, nɛ̀ u̍h-a mu̍ ɔ̍ dě Juu-a taɔ klaaᵻ jǔ gba̍. Nɛ̀ nyɔ̍ ɔ̀ mu̍-a dě ɔ̍ ba̍ we̍ gbɛ̀n wɛ̀ ɔ̍ iě ka nu̍, ‘Bo-dɛ̍ la,’ nɛ̀ ɔ̍ mu̍ dě kàn nɛ̍ di̍i̍ gbǎ. 23Ɛ̍ tìh pò ìn ja Nyɔsoa dɛ̍ nyǐ la̍ ji̍-a chɛ̀ dǒ ɔ̍ gblǒ kɛ̍n, wɛ̀ jlu̍h dɛ ìn nu̍-a ìn ba̍ pùn ɛ̍ iě dǒ ìn wlì i̍ sǐ-ɛ, 24nɛ̀ ìn si̍e̍ nyǐ-dɛ̍ laa̍ dǒ gblǒ wɔ̍i̍n, ìè dě ɔ̍ we̍ mu̍ ìè wlu̍ we̍ i̍ sèàɛ̍ sasǎ, wɛ̀ ìè Nyɔsoa dɛ̍ nyǐ la̍ ji̍-ɛ dǔ.
25“Pò ìn nu̍ dɛ̍ sɔ̀n dǒ nyɔ̍ we̍-ɛ, nɛ̀ ìn mu̍ ìè wlu̍ we̍ i̍ sèàɛ̍ suei̍ dě ɔ̍ we̍, ka ɛ̍ se̍-a sì ke-ɛ, wɛ̀ ɔ̍-ɔ je̍e ìn pɔ̌ɛ. Jɛ pò ìn se̍ la̍a̍n nu̍-ɛ, nɛ̀ ɔ̍ mu̍ ìn dě taɔ kwa̍a̍ po̍, wɛ̀ taɔ iě ìn dě fledlǔ kwa̍a̍ po̍, wɛ̀ fledlǔ iě ìn kasoo po̍. 26Ɛ̍ se̍ pàɔ̀n, dě kasoo laa̍ ìn se̍-e sɔ mu̍ te̍e̍ wɛ̀ wlǐ u̍h po̍-a ìn dlǔ-ɛ, ìè i̍h pɛ̌ɛ-ɛ wɔ̀. I̍h-a falǐ jɔɛ̍-a chɛ̀ bo ɛ̀ se̍ dě ìn di̍i̍ sie mu̍.”
Jusu po̍ nyɔ̍ nǎ dǒ nynɛ̌à dɛ we̍
27Ɔ̍ la̍a̍, “Mɔ̀ wɔ̌n i̍h se̍e̍ u̍h la̍a̍, ‘Nyɔ̍ bɔ̌ nynɛ̌à nu̍-ɛ.’ 28Jɛ mɔ̍ɔ, kǎ ǐn dǎ ka o, nyɔ̍ ɔ̀ mu̍-a ɔ̍ ba̍-a nynɔ̌-a chɛ̀ ja̍ gbɛ̀n wɛ̀ nynɛ̌à dɛ iě-a dě ɔ̍ di̍i̍ gbǎ dǒ nynɔ̌ laa̍ we̍-ɛ, nɛ̀ ɔ̍ wɔ̀ ɔ̍ nynɛ̌à we̍ nu̍-ɛ wɛ̀ se̍e̍ dǒ ɔ̍ wlùh kɛ̍n. 29Ɛ̍ tìh pò àn jlǐhɛ̍ due ja pɔ̀n ìè dɛ̍ sɔ̀n nu̍-ɛ, nɛ̀ ìn sà jlǐhɛ̍ laa̍ kɔ̌n-ɔ ìè ɛ̍ de̍ po̍. Ɛ̍ nmɔ jii̍ ìè àn fɔ̌ due mǎ-ɛ, ɛ̍ sìì àn nyi̍ɔ̍tu kli̍hgbɛ̍ iě i̍ gbà wɛ̀ ìè dě kàn nɛ̍ di̍i̍ gbǎ. 30Pò àn di̍na̍ sɔ̍n ja pɔ̀n ìè dɛ̍ sɔ̀n nu̍-ɛ, nɛ̀ ìn chɛ̍n ɛ̍ i̍ ìè ɛ̍ de̍ po̍. Ɛ̍ nmɔ jii̍ ìè àn dalǔh due mǎ-ɛ, ɛ̍ sìì àn nyi̍ɔ̍tu kli̍hgbɛ̍ iě i̍ gbà wɛ̀ ìè dě kàn nɛ̍ di̍i̍ gbǎ.”
Jusu po̍ nyɔ̍ nǎ dǒ nynɔ̌ kwlǎ sà dɛ we̍
(Matio 19.9; Maɛ 10.11-12; Luu 16.18)
31Ɔ̍ la̍a̍, “Kǎ u̍h dǎ ka dɛ ke u̍h la̍a̍, ‘Pò nyɔ̍ sà nynɔ̌ kwlǎ-ɛ, nɛ̀ ɔ̍ chlǐh dǐfluh kɛ̍n i̍ ɔ̍ iě ɔ̍ nyǐ, wɛ̀ ɛ̍ iě ɛ̍ we̍ i̍ flɔn-ɛ ka ɔ̍ sà-a ɔ̍ kwlǎ-a.’ 32Jɛ mɔ̍ɔ, kǎ ǐn dǎ ka o, nyɔ̍ ɔ̀ kɔn nynɔ̌ se̍-a nynɛ̌à nu̍ wɛ̀ ɔ̍ sà-a ɔ̍ kwlǎ-ɛ, wɛ̀ nynɔ̌ iě jɔ̍gbau dɔɔ dǔ-ɛ, nɛ̀ nynɛ̌à bo ɔ̍ nu̍. Jɛ nɛ̀ mɔ̀ bo ɔ̀ nui ɔ̍ nynɛ̌à. Nɛ̀ jɔ̍gbau jɔ blě-a nynɔ̌-a chɛ̀ ke-ɛ, nynɛ̌à bo ɔ̍ nu̍ ke.”
Jusu po̍ nyɔ̍ nǎ dǒ slɛ̀ɛ̀n dɛ we̍
33Ɔ̍ la̍a̍, “Dɛ̍ u̍h sà-a dě à baaᵻ we̍ tɛin-ɛ, mɔ̀ wɔ̌n i̍h. U̍h la̍a̍, ‘Nyɔ̍ bɔ̌ slɛ̀ɛ̀n bu̍ɛ̍i̍, jɛ dɛ̍ kɔn tìh ìn slɛ̀ɛ̀n-a dǒ Joi we̍-ɛ, nɛ̀ ìn nu̍ ɛ̍.’ 34Jɛ mɔ̍ɔ, kǎ ǐn dǎ ka o, nyɔ̍ bɔ̌ slɛ̀ɛ̀n-a chɛ̀ fu̍u̍. Bɔ̌ ja̍i̍wlɔ̀-a chɛ̀ slɛ̀ɛ̀n-ɛ, dɛ̍nu̍ɛ, Nyɔsoa-a nynɛ̌ gbalǎ bo. 35Bɔ̌ ɛ̍ blǔh pùn nu̍-ɛ ke, dɛ̍nu̍ɛ, ɔ̍ bu̍hᵻ kɛ̍n i̍ tba̍ dɛ̍ bo. Bɔ̌ ɛ̍ Juluslɛn pùn nu̍-ɛ ke, dɛ̍nu̍ɛ, Nyɔsoa ɔ̀ nu̍-a Blǔh Baa ɔ̀ ku̍-a wɔ̍n-ɛ, ɔ̍ tùgbàwlɔ̀ bo. 36Bɔ̌ àn dlǔ-a chɛ̀ slɛ̀ɛ̀n ke, dɛ̍nu̍ɛ, mǐ nɛ-a dǒ ìn dlǔ-ɛ, ìn se̍ i̍h-a due jopliɛ we̍i̍ nu̍-ɛ bɛ̌ɛ. Iě pò ɛ̍ nu̍ jopliɛ-ɛ, ìn se̍ ɛ̍ gbe-ɛ bɛ̌ɛ ke. 37Ɛ̍ tìh pò ìn ja dɛ̍ we̍ wɔ̌ɛn mu̍-ɛ, nɛ̀ nàa̍, ‘Ào̍,’ iě pò ìn se̍ wɔ̌n mu̍-ɛ, nɛ̀ nàa̍, ‘Iěe.’ Jɛ pò dɛ̍ dɛɛ gbǎ-oɛ, nɛ̀ ɛ̍ sɔ dě Nyɔ̍ Sɔ̀n laa̍ we̍.”
Jusu po̍ nǎ dǒ nyɔ̍ gba̍a̍ sàɛ̀ dɛ we̍
(Luu 6.29-30)
38Ɔ̍ la̍a̍, “Mɔ̀ wɔ̌n i̍h se̍e̍ u̍h la̍a̍, ‘Pò ìn wa̍ nyɔ̍-a jlǐhɛ̍-ɛ, nɛ̀ u̍h wa̍ nàɛ̀ ke. Pò ìn sà nyɔ̍ nynɛ̌ wɔ̍ɔ̍n-ɛ, nɛ̀ u̍h sà-e nàɛ̀ ke.’ 39Jɛ mɔ̍ɔ, kǎ ǐn dǎ ka o, bɔ̌ nyɔ̍ gba̍a̍ sàɛ̀. Pò nyɔ̍ po̍ ìn gbǎ kèkà i̍-ɛ, nɛ̀ ìn fèàɛ̀ ɔ̍ iě kèkà sie-a dǒ de̍-ɛ gbǎ tba̍ ke. 40Nɛ̀ pò nyɔ̍ tù àn chɛ̀-a wola̍ tìh wɛ̀ ɔ̍ iě ìn pɔ̌ɛ-ɛ, nɛ̀ ìn dǔ àn dɛ̍wlo̍o̍ ìè ɛ̍ ɔ̍ nyǐ ɔ̍ iě ɛ̍ gba̍ ke. 41Nɛ̀ pò nyɔ̍-o-nyɔ̍ nu̍ àn kloǒ ìè ɔ̍ gbɛ̀ tlu̍h gbɔ̍ɔ̍ due chlà-ɛɛ, nɛ̀ ìn chlà-ɛ ɔ̍ tlu̍hᵻ gbɔ̍ɔ̍ᵻ sɔɔ̌n. 42Nɛ̀ pò nyɔ̍ jbǎ-ɛ ìn dɛ̍-ɛ, nɛ̀ ìn nyǐ ɛ̍ ɔ̍. Nyɔ̍ slɔ̀ àn dɛ̍-ɛ, nyǐ ɛ̍ ɔ̍, ɔ̍ iě ɛ̍ gba̍.”
Jusu la̍ jbɛɛ àn nyɛ̌-nyɔ̍-ɔ ke
(Luu 6.27-28, 32-36)
43Ɔ̍ la̍a̍, “Mɔ̀ wɔ̌n i̍h u̍h la̍a̍, ‘Jbɛɛ ìn pònyɔ̍, jɛ faɛn àn nyɛ̌-nyɔ̍.’ 44Jɛ mɔ̍ɔ, kǎ ǐn dǎ ka o, jbɛɛ àn nyɛ̌-nyɔ̍-ɔ, nɛ̀ nyɔ̍ ùh-a jě-ea ìn klě-ɛ, ba̍le dǒ u̍h-a tàà. 45Ɛ̍ bo ɛ̀ mu̍ ɛ̍ nu̍ iě mɔ̀ Baa nɛ-a dě ja̍i̍wlɔ̀-ɛ, wɛ̀ mɔ̀ iě ɔ̍ nynuu̍ nu̍. Dɛ̍nu̍ɛ, ɔ̍ nu̍ jlǔh iě ɛ̍ wlǔh kwlǎ dǒ dɛ̍ sɔ̀n nu̍ nyɔ̍ we̍, wɛ̀ ɛ̍ wlǔh kwlǎ dǒ nyɔ̍ chɛ̀ we̍. Wɛ̀ ɔ̍ dbo̍ nǐ dǒ i̍ slɛ̌-nyɔ̍ we̍, iě ɔ̍ dbo̍ ɛ̍ dǒ se̍ i̍ slɛ̌-nyɔ̍ we̍. 46Nyɔ̍ ùh jbɛɛ-a m̀ pò ìn jbɛɛ u̍h nɛ due-ɛ, nɛ̀ dɛ̍ àn mu̍ Nyɔsoa kwa̍a̍ jě ɛ? Taa̍sìh sà nyɔ̍-a chɛ̀ ùh kɔn gblɛ̍n nyni-a jii̍-ɛ, na̍a̍, kǎ u̍h-a nu̍ ke lě. 47Pò ìn ja ìn ba̍ᵻ nɛ due wlu̍ i̍-a po̍-ɛ, nɛ̀ ɛ̀ nyɔ̍ duuh-a nu̍-aɛ, ɛ̍ bo àn se̍ nu̍ ke̍ ke ae? Na̍a̍, nyɔ̍ ùh se̍-a Nyɔsoa juo-a chɛ̀-ɛ, kǎ u̍h-a nu̍ ke lě. 48Ɛ̍ tìh-ɛ, ka mɔ̀ Baa ɔ̀ nɛ-a dě ja̍i̍wlɔ̀-ɛ, ɔ̍ nu̍-dɛ̍ nu̍-a gblɛ̍ja̍i̍ wɛ̀-ɛ, kǎ mɔ̀ naɛ iě gblɛ̍ja̍i̍ wɛ̀-ɛ nu̍ ke.”

The New Testament in Western Krahn ©  The Bible Society in Liberia, 1999.


Learn More About Ku̍o̍ Delee

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.